Publicación do prazo extraordinario de solicitude de comisións de servizo en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde e por causas sobrevidas

Mér, 06/07/2022 - 11:35

De conformidade co artigo 17 da Orde do 28 de febreiro de 2020 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en centros dependentes desta consellería en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (código de procedemento ED010B) o prazo extraordinario de presentación de solicitudes de comisións de servizo en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde abranguerá desde o día 13 de xullo ata o día 15 de xullo de 2022, ambos incluídos.