Servizo de Planificación e Estruturación de Investigación

Responsable:

Faustino Infante Roura

Teléfono:

881 99 51 50

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela