Un total de 25.149 persoas concorrerán ás oposicións da Consellería de Educación

O dato refírese ás probas para todas as especialidades, agás o concurso de méritos para o acceso ao corpo de catedráticos, que se convocou onte mesmo
O procedemento selectivo celebrarase en 2021
Mar, 23/06/2020 - 11:09

Un total de 25.149 persoas concorrerán ás oposicións convocadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Este dato refírese ás  2.354 prazas en 97 especialidades diferentes convocadas  para os corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño, de profesores técnicos de formación profesional, e de inspectores de educación. O procedemento selectivo celebrarase en 2021.

O resto das prazas, para o acceso ao corpo de catedráticos – convocadas onte mesmo– consisten nun concurso de méritos e non levan consigo proba.

Por corpos e especialidades, o número de prazas convocadas e inscritos distribúese do seguinte xeito:

Corpo de mestres. Total: 747 prazas, 8 especialidades, 9.381 inscritos:

Código/especialidade

Reserva persoa con discapacidade prazas

Reserva persoa con discapacidade inscritos

Libre prazas

Libre inscritos

31

Educación Infantil

10

51

140

3015

32

Lingua Estranxeira: Inglés

6

9

79

701

33

Lingua Estranxeira: Francés

5

3

60

187

34

Educación Física

4

7

56

665

35

Música

3

4

42

360

36

Pedagoxía Terapéutica

10

16

140

1303

37

Audición e Linguaxe

7

10

87

705

38

Educación Primaria

7

42

91

2303

Total

52

142

695

9239

 

Corpo de profesores de ensino secundario. Total: 1.041 prazas, 35 especialidades, 11.132 inscritos:

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade prazas inscritos

Libre prazas

Libre inscritos

1

Filosofía

2

6

23

225

2

Grego

1

0

5

23

3

Latín

2

0

25

112

4

Lingua Castelá e Literatura

3

12

45

722

5

Xeografía e Historia

4

21

48

1094

6

Matemáticas

5

13

92

779

7

Física e Química

3

13

42

632

8

Bioloxía e Xeoloxía

2

16

31

788

9

Debuxo

3

23

41

580

10

Francés

2

3

21

211

11

Inglés

1

12

19

914

15

Portugués

0

0

4

56

17

Educación Física

1

9

19

501

18

Orientación Educativa

3

16

52

492

19

Tecnoloxía

1

17

11

421

53

Lingua Galega e Literatura

3

10

48

539

61

Economía

1

17

19

310

101

Administración de Empresas

1

10

19

245

102

Análise e Química Industrial

1

4

4

50

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

1

2

11

67

105

Formación e Orientación Laboral

2

28

26

604

106

Hostalaría e Turismo

1

3

14

142

107

Informática

1

4

17

218

109

Navegación e Instalacións Mariñas

1

2

6

34

110

Organización e Xestión Comercial

1

7

10

99

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

1

5

5

65

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

5

6

91

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

1

4

7

75

116

Procesos na Industria Alimentaria

1

4

5

116

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

5

8

87

118

Procesos Sanitarios

1

14

15

167

119

Procesos e Medios de Comunicación

1

3

8

110

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

1

0

5

16

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

0

0

3

24

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

1

1

12

85

TOTAL

55

289

726

10694

 

Corpo de profesores de ensino secundario. Acceso do subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade A2-A1 prazas

Reserva persoas con discapacidade A2-A1 inscritos

A2-A1 prazas

A2-A1 inscritos

1

Filosofía

1

0

7

0

2

Grego

0

0

2

0

3

Latín

1

 

8

 

4

Lingua Castelá e Literatura

1

1

15

3

5

Xeografía e Historia

1

1

16

9

6

Matemáticas

2

0

31

0

7

Física e Química

1

0

14

2

8

Bioloxía e Xeoloxía

1

0

10

2

9

Debuxo

1

0

14

2

10

Francés

1

0

6

1

11

Inglés

1

0

6

11

17

Educación Física

1

0

6

14

18

Orientación Educativa

1

1

17

49

19

Tecnoloxía

0

0

4

1

53

Lingua Galega e Literatura

1

0

16

3

61

Economía

1

1

6

0

101

Administración de Empresas

1

0

6

1

102

Análise e Química Industrial

0

0

2

2

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

0

0

4

0

105

Formación e Orientación Laboral

1

0

8

5

106

Hostalaría e Turismo

0

0

5

0

107

Informática

1

0

5

2

109

Navegación e Instalacións Mariñas

0

0

2

3

110

Organización e Xestión Comercial

0

0

4

0

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

0

0

2

2

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

0

0

3

6

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

0

0

3

11

116

Procesos na Industria Alimentaria

0

0

2

0

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

0

0

3

3

118

Procesos Sanitarios

0

0

5

1

119

Procesos e Medios de Comunicación

0

0

3

5

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

0

0

2

0

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

0

0

1

0

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

0

0

4

7

TOTAL

18

4

242

145

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional. Total: 363 prazas, 24 especialidades, 2.816 inscritos:

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

Libre prazas

Libre inscritos

201

Cociña e Pastelaría

1

5

17

151

202

Equipamentos Electrónicos

1

2

27

97

203

Estética

1

2

13

68

204

Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble

1

3

12

55

205

Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos

1

1

9

35

206

Instalacións Electrotécnicas

1

3

7

92

208

Laboratorio

1

4

7

78

209

Mantemento de Vehículos

1

8

19

126

210

Maquinas, Servizos e Produción

0

0

4

20

211

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

1

2

7

44

214

Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios

1

2

11

75

216

Operacións de Produción Agraria

1

2

7

139

217

Patronaxe e Confección

1

0

12

43

218

Peiteado

1

2

6

62

219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

5

7

73

220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

1

11

19

245

221

Procesos Comerciais

1

4

11

116

222

Procesos de Xestión Administrativa

2

10

26

303

223

Produción de Artes Gráficas

1

2

13

38

225

Servizos á Comunidade

1

10

25

475

226

Servizos de Restauración

1

1

9

78

227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

2

1

36

133

228

Soldadura

1

0

15

57

229

Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

1

3

19

130

TOTAL

25

83

338

2733

 

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Total: 68 prazas, 4 especialidades, 263 inscritos:

Código/Especialidade

Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

Libre

Libre inscritos

1

Alemán

0

0

6

60

11

Inglés

2

3

22

153

Total

2

3

28

213

 

 

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas.  Acceso do Subgrupo A1 ao A1

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade A1-A1 prazas

Reserva persoas con discapacidade A1-A1 inscritos

A1-A1 prazas

A1-A1 inscritos

8

Francés

1

0

7

9

9

Galego

0

0

5

7

11

Inglés

2

1

23

30

Total

3

1

35

46

 

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas. Total: 85 prazas, 20 especialidades, 830 inscritos:

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

Libre prazas

Libre inscritos

401

Acordeón

0

0

2

15

403

Canto

0

0

3

38

404

Clarinete

0

0

5

72

405

Clave

0

0

2

8

406

Contrabaixo

0

0

2

14

408

Fagot

0

0

4

25

412

Fundamentos de Composición

1

 

5

54

413

Gaita

1

1

4

25

414

Guitarra

0

0

4

50

419

Óboe

0

0

3

25

423

Piano

1

1

5

125

424

Saxofón

1

0

3

50

426

Trombón

0

0

2

33

427

Trompa

0

0

3

20

429

Tuba

0

0

4

35

431

Viola

0

0

4

39

434

Violonchelo

0

0

3

45

436

Danza Clásica

1

1

7

42

437

Danza Contemporánea

0

0

3

22

460

Linguaxe Musical

1

1

11

89

TOTAL

6

4

79

826

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Total: 40 prazas, 6 especialidades, 563 inscritos:

Código/especialidade

Reserva para persoas con discapacidade prazas

Reserva para persoas con discapacidade inscritos

Libre prazas

Libre inscritos

507

Debuxo Artístico e Cor

0

0

3

130

509

Deseño de Interiores

1

2

7

131

510

Deseño de Moda

0

0

4

51

512

Deseño Gráfico

1

8

6

102

515

Fotografía

0

0

4

67

525

Volume

0

0

4

66

Total

2

10

28

547

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1

Código/Especialidade

Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

A2-A1 prazas

A2-A1 inscritos

507

Debuxo Artístico e de Cor

0

0

1

1

509

Deseño de Interiores

0

0

2

1

510

Deseño de Moda

0

0

1

0

512

Deseño Gráfico

1

0

2

1

515

Fotografía

0

0

2

2

525

Volume

0

0

1

1

Total

1

0

9

6

 

 

 

 

 

 

 

Corpo de inspectores de educación. Total: 10 prazas, 164 inscritos:

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade prazas

Reserva persoas con discapacidade inscritos

Libre prazas

Libre inscritos

1

Inspección Educativa

1

4

9

160