18.700 persoas concorrerán ás oposicións da Consellería de Educación

O procedemento selectivo dará comezo o día 22 de xuño
Convócanse 2.064 prazas en 36 especialidades
Sáb, 20/04/2019 - 13:00

18.700 persoas concorrerán ás oposicións convocadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nos distintos corpos docentes, segundo os datos compilados ao peche do prazo para presentar as solicitudes. Convocáronse 2.064 prazas en 36 especialidades. Do total das prazas desta oferta de emprego público, 1.122 son relativas á taxas de reposición, 666 á estabilización de emprego temporal e 276 son prazas de promoción interna.

O sorteo público dos tribunais terá lugar o día 22 de maio de 2019. Para aquelas persoas que teñan que realizala, a proba de acreditación de coñecemento do galego terá lugar o día 7 de xuño de 2019, ás 18 horas, no IES As Fontiñas (Santiago de Compostela); mentres que os que teñan que acreditar o seu coñecemento do castelán a proba será tamén o 7 de xuño, ás 17 horas, no mesmo centro educativo.

O procedemento selectivo dará comezo o día 22 de xuño de 2019. O acto de presentación de asistencia obrigatoria para todos os aspirantes celebrarase ese mesmo día ás 9 horas.

A distribución de prazas e persoas inscritas por especialidades é a seguinte:

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Filosofía

25

236

Lingua Castelá e Literatura

55

692

Xeografía e Historia

55

1008

Matemáticas

120

750

Física e Química

30

574

Bioloxía e Xeoloxía

35

726

Francés

55

256

Inglés

40

888

Portugués

4

45

Educación Física

40

447

Tecnoloxía

45

546

Lingua Galega e Literatura

60

539

Economía

65

291

Administración de Empresas

50

253

Formación e Orientación Laboral

60

693

Informática

30

230

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

20

75

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

15

98

Procesos na Industria Alimentaria

15

258

Sistemas Electrónicos

15

100

Total

834

8705

 

Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario (A2-A1)

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Filosofía

8

7

Lingua Castelá e Literatura

18

4

Xeografía e Historia

18

12

Matemáticas

40

4

Física e Química

10

5

Bioloxía e Xeoloxía

12

5

Francés

18

5

Inglés

13

24

Educación Física

13

33

Tecnoloxía

15

6

Lingua Galega e Literatura

20

3

Economía

22

4

Administración de Empresas

17

1

Formación e Orientación Laboral

20

18

Informática

10

11

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

7

11

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

5

16

Procesos na Industria Alimentaria

5

9

Sistemas Electrónicos

5

6

Total

276

184

 

Corpo de profesores técnicos de Formación Profesional

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Instalacións Electrotécnicas

30

137

Mantemento de Vehículos

30

127

Mecanizado e mantemento de Máquinas

18

62

Peiteado

15

106

Procesos de Xestión Administrativa

45

357

Total

138

789

 

 

Corpo de profesores de Escolas Oficiais de Idiomas

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Inglés

30

143

Total

30

143

 

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Piano

8

128

Linguaxe Musical

8

97

Total

16

225

 

Corpo de mestres

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Educación Infantil

135

2736

Lingua Estranxeira: Inglés

65

587

Lingua Estranxeira: Francés

70

153

Educación Física

40

585

Música

55

346

Pedagoxía Terapéutica

125

997

Audición e Linguaxe

100

637

Primaria

180

2147

Total

770

8188

A maiores, outras 466 persoas inscribíronse nas oposicións para a adquisición dunha nova especialidade, isto é persoas que xa son funcionarios de carreira e desexan ser titulares dunha especialidade máis.