Proxecto de Decreto polo que se regula a cobertura de diversas prazas en réxime de comisión de servizos por persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación

Mar, 14/06/2011 - 13:20
Achégase o proxecto de decreto coa finalidade de que, en aplicación do artigo 42.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, se someta durante un prazo de 15 días hábiles as alegacións dos grupos ou sectores de cidadáns afectados.