Conservatorio Superior de Música da Coruña

O Conservatorio Superior de Música da Coruña é un centro público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia no que se imparten as ensinanzas artísticas superiores de música nas especialidades de Composición, Dirección, Interpretación e Pedagoxía. O Conservatorio Superior de Música da Coruña foi creado mediante o Decreto 195/1989, do 21 de setembro, publicado no Diario Oficial de Galicia o 6 de outubro de 1989.

Máis información: