Bibliografía sobre dinamización lingüística
Xov, 01/09/2016 - 14:26

ABRAMS, D. / STROGATZ, S. (2003) Linguistics: Modelling the dynamics of language death. Nature, 424, 900. Ligazón

ÁLAVAREZ, Rosario (coord.) (2017) Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ligazón

BAKER, Colin (1993) Fundamentos de Educación bilingüe y Bilingüismo. Madrid: Cátedra.

CALVET, Louis-Jean (2004) Por unha ecoloxía das linguas do mundo. Santiago de Compostela: Laiovento.

CGENDL: A letra miúda. Revista de sociolingüística para o ensino. Ligazón

CUMMINS, Jim / SWAIN, Merril (1986) Bilingualism in Education. London: Longman

COSTAS, X. H. (2002): Guía das linguas de Europa, Santiago de Compostela, Edicións Positivas.

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín / Lorenzo Suárez, Anxo M. / Ramallo, Fernando (2007): A planificación lingüística nos centros educativos. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia. Ligazón

FISHMAN, Joshua (1979) Sociología del lenguaje. Madrid: Cátedra.

FORMOSO GOSENDE, V. (2013) Do estigma á estima. Propostas para un novo discurso lingüístico. Vigo: Xerais.

IGLESIAS ÁLVAREZ, Ana (1999) "La importancia de las actitudes lingüísticas en las situaciones de lenguas en contacto" en Interlingüística, 10, 189-193.

IGLESIAS ÁLVAREZ, Ana (2002) Falar galego: "no veo por qué". Aproximación cualitativa á situación sociolíngüística de Galicia. Vigo: Xerais.

IGLESIAS ÁLVAREZ, Ana, "Eu falo castrapo - Actitudes dos adolescentes ante a mestura de linguas en Galicia (estudo piloto)", VV.AA. (2013): Contacto de llinguas, hibridade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ligazón

MADRID, D. / HUGHES, S. (eds.) (2011) Studies in Bilingual Education. Bern: Peter Lang.

MARTÍNEZ LEMA, P. / Sanmartín Rei, G. (2011) Unha outra guía para a intervención lingüística. A Coruña: Servizo Normalización Lingüística e Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña.

MOREIRA BARBEIRO, M. (2014): Contra a morte das linguas. O caso do galego, Vigo, Xerais.

MORENO CABRERA, Juan Carlos (2010): O nacionalismo lingüístico. Cangas do Morrazo: Morgante.

NÚÑEZ SINGALA, M. (2010): En galego, por que non? Vigo: Galaxia.

NÚÑEZ SINGALA, M. (2017): Sacar a lingua é de mala educación. Vigo: Galaxia

Plan de dinamización da lingua galega na mocidade 2019-2022. Xunta de Galicia, 2019. Ligazón

REAL ACADEMIA GALEGA (2018): Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados 1992-2016. A Coruña: RAG. Ligazón

RUIZ BIKANDI, Uri (2000): Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid: Síntesis.

SANMARTÍN REI, G. (2009): Nos camiños do entusiasmo. Calidade de lingua e planificación, Vigo, Xerais.

SILVA VALDIVIDA, B. (coord.) (1994): Didáctica da lingua en situacións de contacto lingüístico, Santiago de Compostela, Universidade.

SILVA VALDIVIDA, B. (ed.) (2010): Avaliación da competencia do alumnado de 4º de ESO nos idiomas galego e castelán, Santiago de Compostela, Universidade.

VV.AA. (2003): Cuadernos de pedagogía, nº 330. Enseñar y aprender lenguas. Ligazón.

VV.AA. (2010) Con firma 2010 Leer para aprender Leer en la era digital. Madrid: Ministerio de Educación. Descarga o PDF gratutíto.

VV.AA. (2011): A planificación para a normalización lingüística nos centros de ensino non universitarios. Santiago de Compostela: USC. Ligazón ao PDF.

VV.AA. (2011) Educación bilingüe. Integración de contenidos y segundas lenguas. Madrid: Síntesis.