A Xunta de Galicia tomará en consideración as recomendacións do Consello de Europa para o cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias

As suxestións do Consello de Ministros foron redactadas a partir dun informe do comité de expertos encargado do seguimento deste tratado internacional ratificado por España a prol do uso das linguas cooficiais e da política lingüística no Estado español
O galego segue sendo a lingua maioritaria de Galicia, cun dos máis altos graos de coñecemento e de uso entre todas as linguas minoritarias de Europa
Este, que abrangue os anos 2010-2013, é o cuarto período sobre o que se emiten recomendacións do organismo europeo
Xov, 21/01/2016 - 16:25

A Xunta de Galicia tivo coñecemento hoxe, para a súa toma en consideración, das recomendacións aprobadas polo Consello de Europa para o cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias (CELRM) no relativo á promoción do uso da lingua galega. Fíxoo despois de que este texto fose publicado na páxina http://ir.gl/260bbb, ao igual que as Recomendacións do Consello de Ministros nas que se marcan as directrices para que o Estado avance no proceso de normalización das linguas cooficiais. Neste sentido, a Xunta lembra que o galego segue sendo a lingua maioritaria de Galicia, cun dos máis altos graos de coñecemento entre todas as linguas minoritarias de Europa.

O informe está elaborado a partir da análise feita polos membros do comité de expertos da CELRM, desprazados por primeira vez á nosa comunidade autónoma en 2014 con motivo da elaboración do 4º informe de seguimento, que abrangue o período 2010-2013. O documento do comité de expertos da Carta europea de linguas rexionais e minoritarias, aprobado polo comité de ministros desa organización de 47 Estados membros, enxalza en primeiro lugar que a situación tras o último, efectuado en 2012, "mellorou considerablemente". Constata o “moi elevado nivel de protección" que teñen as linguas rexionais e minoritarias en España, e tamén sinala certas carencias no uso das cooficiais na Xustiza ou a asistencia sanitaria. Entre os aspectos positivos que destaca en Galicia, atópase o incremento do número de medios de comunicación audiovisual privados que emiten parte da súa programación na lingua propia da Comunidade.

A partir deste informe, o Comité de Expertos fai 6 recomendacións, entre as que cómpre resaltar a de animar as autoridades a “continuar asegurando que a oferta de educación trilingüe non afecta negativamente á protección e promoción das linguas minoritarias”.

Medidas en marcha

A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, manifestou a súa vontade de seguir as recomendacións do Consello de Europa e indicou que, nalgúns puntos, xa están en marcha medidas de mellora de recente aplicación. Así, por exemplo, para o ámbito da Xustiza, a partir do 1 de xaneiro .implantouse o sistema de presentacións, notificacións e comunicacións electrónicas entre os xulgados e os profesionais que facilita o emprego da lingua galega en igualdade de condicións ca o castelán. Tamén recentemente se presentou no Parlamento de Galicia un Plan de Dinamización da Lingua Galega no Tecido Socioeconómico.

Alto grao de coñecemento

Polo demais, cómpre lembrar, con respecto á situación actual do galego, e tal e como demostran os datos publicados en decembro de 2014 polo Instituto Galego de Estatística (IGE), que se produciu un incremento no número de persoas que di ter un grao alto de coñecemento oral e escrito do galego e case a totalidade da poboación afirma entender esta lingua.

Así, o 98% da poboación declara entender moito ou bastante o galego e o 97,16% afirma saber falalo. O 83% afirma saber escribilo e o 97% sabe lelo. En canto ao uso, o galego continúa sendo a lingua maioritaria de Galicia, o que a sitúa nunha posición de clara vantaxe con respecto ás outras linguas europeas avaliadas polo comité de expertos da CELRM.

Protocolo de colaboración con Cataluña e Euskadi

A Xunta de Galicia, a Generalitat de Cataluña e mais o Goberno Vasco-Eusko Jaurlaritza manteñen unha estreita colaboración en materia de política lingüística no ámbito europeo, amais de participar conxuntamente en proxectos comúns que inciden na promoción do uso do galego, o catalán e o éuscaro, como son a Rede Europea para a Promoción da Diversidade Lingüística (Network to Promote Linguistic Diversity, NPLD) ou o Protocolo de colaboración asinado en 2007 co fin de deseñar e promover iniciativas comúns na aplicación da CELRM.

Menús News node R