Titulo Description node R

Plan de convivencia e Normas de Organización e Funcionamento (NOF) e Normas de Convivencia
Ven, 26/06/2015 - 13:40

Os artigos 120 e 124 da Lei orgánica 2/2006, na redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establecen a autonomía dos centros na elaboración das súas normas de convivencia e das de organi­zación e funcionamento.

Concretamente no título do artigo 124 da citada Lei orgánica, aparece a denominación “Normas de organización, funcionamento e convivencia”, aínda que no desenvolvemento do citado artigo se aluden de xeito diferenciado as normas de organización e funcionamento e as normas de convivencia, de aí o título diferenciado nos artigos 18 e 19 do Decreto 8/2015.

Entre os documentos máis importantes do centro en materia de convivencia escolar (elaborados en base á normativa legal pero considerando a citada autonomía dos centros educativos) destacan dous:

  • As Normas de Organización e Funcionamento (NOF), como documento institucional independente nos centros educativos (no artigo 124 da LOE-LOMCE aparece reflectido como Normas de organización, funcionamento e convivencia)
  • O Plan de convivencia, que incorpora as actuacións, programas e medidas para a mellora da convivencia no centros docentes

Cabe facer aquí alusión tamén ás Normas de Convivencia, que non son un documento independente senón que se incorporan aos dous documentos anteriores.

Menús Description node R