Decreto polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería que ostenta as competencias en materia de educación

Mar, 13/08/2013 - 09:15

Xúntase o Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.