Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Títulos

A Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, é competente para a expedición de títulos académicos das ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOXSE), na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) e na Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, daquelas persoas que remataran os seus estudos en centros docentes do seu ámbito territorial, así como para homologar ou validar os títulos e estudos académicos non universitarios das persoas residentes en Galicia.

Nesta páxina pode atopar información relativa a:

 • Ensinanzas regradas conducentes á obtención de título
 • Solicitar o título
 • Pago, exencións, reducións e devolución das taxas correspondentes
 • Como e onde recoller o título
 • Expedición de duplicados
 • Expedición de certificado de estudos
 • Acreditación de títulos españois en aplicación da Directiva 2005/36/CE
 • Probas libres para a obtención de títulos españois de graduado en ESO e Bacharel
 • Suplemento Europeo ao Título e Europass
 • Tramitación para a homologación / validación de títulos estranxeiros (procedemento ED-434A)
 • Tramitación da equivalencia de estudos estranxeiros (procedemento ED-434B)
 • Legalización dos documentos académicos españois, no caso de traslado ao estranxeiro

Nota:

Infórmase que, como consecuencia da situación orixinada pola COVID-19, a información e atención ao público na Subdirección Xeral de Centros, farase a través do teléfono ou correo electrónico. Non se realizará atención presencial agás en casos excepcionais, con cita previa que se solicitará polos seguintes medios:

 • Teléfonos :

  Homologación e/ou validación de títulos estranxeiros : 981546519

  Títulos non universitarios : 981546520

 • Correos electrónicos:

titulosnu@edu.xunta.gal

homologacion.titulos@edu.xunta.gal

Só se permitirá o acceso á persoa citada, previa a súa identificación.

Títulos e acreditacións

Que títulos podo obter

Acreditación de títulos españois en aplicación da Directiva 2005/36/CE

A acreditación é o recoñecemento de determinadas cualificacións profesionais adquiridas nun estado membro da Unión Europea para que poidan exercer a profesión noutro estado da UE. As profesións sobre as que se pode solicitar acreditación son as reguladas na Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 7 de setembro de 2005, relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais.

A tramitación realizase a través das comunidades autónomas. Estes recoñecementos fanse a nivel sectorial profesional, polo que, segundo a profesión de que se trate, é competente para emitir dito recoñecemento a consellería que englobe a profesión para a cal se solicita, a través da súa Secretaria Xeral Técnica .

Probas libres para a obtención de títulos españois de graduado en educación secundaria obrigatoria e bacharel

A LOE establece que cada comunidade autónoma, no seu ámbito de xestión, organizará periodicamente probas conducentes á obtención dos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharel.

Para as consultas relativas a estas convocatorias pode dirixirse á Subdirección Xeral de aprendizaxe permanente e ensinanzas de réxime especial

Solicitude

Quen pode solicitar un título

Toda persoa que teña superadas as ensinanzas conducentes ao título, no réxime ordinario ou de persoas adultas; tamén no caso de ter superado as ensinanzas na modalidade de proba libre.

Onde e como se solicita un título

Para as persoas que rematen os estudos de Educación Secundaria Obrigatoria ou ciclos de FP Básica, os títulos e os seus duplicados son gratuítos e de expedición obrigatoria por parte da administración educativa.

Nos restantes casos, as persoas interesadas deben dirixirse ao centro educativo no que remataron e superaron os seus estudos, onde se lles facilitará a información e a documentación oportuna para poder facer o trámite.

Para contactar cos centros, pode buscar o seu no buscador de centros da CEUFP

Onde e como recoller o título

Unha vez expedido o título, os centros docentes comunicáranllo ás persoas interesadas que poderán retiralo, ben directamente acreditando de xeito suficiente a súa identidade ou ben mediante un representante debidamente acreditado.

No caso de que a persoa interesada resida nunha localidade distinta a aquela onde estea o centro que fixo a proposta de expedición do título, poderá solicitar por escrito ó mencionado centro que este lle sexa remitido á Xefatura Territorial da Consellería de Educación ou á oficina consular ou subdelegación do Goberno (organismo público) máis próxima ao seu lugar de residencia, no que, antes de entregarlle o título, farán unha dilixencia para que o interesado asine a súa recepción que logo se remitirá ao centro educativo de procedencia.

Pola súa parte, cada centro disporá dun libro-rexistro no que deberán constar os datos de expedición e a correspondente entrega ás persoas interesadas ou debidamente autorizadas en quen delegue.

Expedición de duplicados de títulos académicos non universitarios

Os títulos expedidos segundo a normativa vixente non poden ser modificados, alterados ou emendados. Calquera alteración que afecte ó seu contido esixe a expedición dun duplicado, por procedemento análogo ó seguido para a expedición do orixinal.

A persoa interesada está exenta do abono da taxa de expedición do duplicado do título se o erro contido nel, ou seu deterioro ou extravío fora por causas imputables á Administración. Se é por causas imputables á persoa interesada, esta debe dirixirse ao centro educativo que iniciará os trámites cando reciba o título orixinal ou a parte del que conserve e que permita a súa identificación, ademais do pago da taxa correspondente para a reexpedición do título.

No suposto de extravío do título orixinal, será requisito indispensable, previo á súa reexpedición, a publicación dun anuncio no Diario Oficial de Galicia, co pago de taxa de publicación de dito anuncio (impreso modelo DEuros).

Expedición de certificado de estudos

Durante o tempo necesario para a tramitación dos títulos, a persoa interesada proposta para un título pode solicitar, no centro no que rematou os seus estudos, unha certificación supletoria provisional, na que se inclúan os datos esenciais do título, que o substituirá e gozará de idéntico valor a efectos do exercicio dos dereitos inherentes ao título.

Taxas

Pago da taxa

Para a expedición dos títulos, salvo os de ensinanzas obrigatorias, será necesario aboar as taxas por servizos administrativos. A súa contía, liquidación e pagamento rexerase pola Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma que resulte aplicable no momento no que a persoa interesada solicite a expedición do título correspondente.

Nestes casos, a persoa interesada deberá dirixirse ao centro docente no que rematou os seus estudos conducentes á obtención do título que solicita, onde lle proporcionarán a información precisa e os modelos de autoliquidación de taxas para o pago presencial.

No caso de que a súa opción sexa a do pago telemático, hai que ter en conta o seguinte:

“O servizo de pago telemático de taxas e prezos é unha aplicación web integrada na OV Tributaria” (Oficina Virtual Tributaria) e permite realizar a autoliquidación de taxas e prezos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Modelos e formas de pago de taxas

MODELO A

Impreso autocopiativo de pago que aínda poden dispor deles oficinas bancarias autorizadas e nalgunhas secretarías dos centros de estudos respectivos. O procedemento neste caso é totalmente PRESENCIAL

MODELO A1

Impreso que se descarga da web e procedérase a facer o pago de xeito presencial como no MODELO A

MODELO 731

Cóbrense os datos do impreso na web e logo de imprimilos, o pago presencial faise como no MODELO A

MODELO 730

Pago telemático puro (cóbrense os datos por internet e faise o pago vía telemática).

Neste caso, unha vez feito o pago telemático o navegador descargará o xustificante MODELO 730 e logo deberá presentalo na secretaría do seu respectivo centro docente.

Indicar que unha vez feito o pago e antes da descarga do MODELO 730, a aplicación xerará un “RECIBO DO PAGO CON TARXETA”. En ningún caso este recibo será xustificante de pago de taxas para presentalo no centro. Cos datos deste recibo, terán que volver a aplicación e xerar o MODELO 730 que será o que se debe entregar no centro como xustificante de pago do título.

 

Exención e redución das taxas correspondentes aos títulos non universitarios

As persoas beneficiarias de familia numerosa de categoría xeral aboarán o 50% da taxa (Lei 40/2003, de 18 novembro).

Están exentos do pago de taxa :

 • As persoas vítimas de actos terroristas, así como os seus fillos (Lei 29/2011, de 22 de setembro, de recoñecemento e protección integral ás vítimas de terrorismo – BOE do 23)
 • As persoas beneficiarias de familia numerosa de categoría especial (categoría establecida na Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección ás familias numerosas – BOE do 19)
 • A expedición de títulos duplicados por causa imputable á Administración.
 • A expedición de títulos duplicados por rectificación da mención de sexo no Rexistro Civil (disposición adicional 2ª da Lei 3/2007, de 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral da mención relativa ao sexo das persoas -BOE do 16).

Devolución da taxa

No caso de ter pagado unha taxa de xeito indebido para a expedición de títulos académicos e profesionais, correspóndelle a súa devolución material á Consellería de Facenda como órgano xestor.

A persoa interesada debe facer unha solicitude, aportando a documentación que xustifique o pago indebido, e dirixila ao propio centro educativo, as Xefaturas Territoriais da Consellería de Educación ou directamente á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos que, como órgano tramitador, resolverá e enviará o expediente ao órgano xestor e notificará dita resolución á persoa interesada.

Suplemento Europeo ao Título

O Suplemento Europeo ao Título (SET) é un documento que acompaña aos títulos da educación superior de carácter oficial, coa información unificada, personalizada para cada titulado superior, sobre os estudos cursados, os resultados obtidos, as capacidades profesionais adquiridas e o nivel da súa titulación no sistema nacional de educación superior, co fin de promover a mobilidade dos estudantes e titulados españois no Espazo Europeo de Educación Superior.

Os centros de ensinanzas artísticas superiores, aos que se refire a Lei Orgánica 2/2006, de Educación, poden ofertar ensinanzas conducentes ao Título Superior de Ensinanzas Artísticas, que quedan incluídos a todos os efectos no nivel 2 do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior e serán equivalentes ao Título Universitario de Grao.

Unha vez cursados e superados estes estudos de ensinanzas artísticas superiores, a petición da persoa interesada e xunto coa tramitación de título superior, a Administración Educativa expedirá o SET que acompaña aos títulos superiores, de acordo co modelo establecido no Real Decreto 197/2015, do 23 de marzo.

Aquelas persoas que, estando en posesión de títulos oficiais de ensinanzas artísticas superiores de anteriores ordenacións, e pretendan obter un dos Títulos Superiores de Ensinanzas Artísticas, poderán obter o recoñecemento de créditos que proceda, a efectos de cursar os créditos restantes necesarios para a obtención do correspondente Título Superior.

A expedición do SET é sobre papel timbrado.

Europass

O Suplemento Europass é un documento adxunto a un Título oficial de Formación Profesional; non é un substituto do título, se non un complemento informativo en inglés. Está destinado a facilitar a comprensión a terceiras persoas, en particular a empregadores ou institucións doutros países, do significado do título en termos das competencias adquiridas polo seu titular.

Europass é un expediente persoal composto por cinco documentos que ten por obxectivo a mobilidade dos estudantes e a empregabilidade dos traballadores en Europa e no seu propio país, e que a persoa interesada poderá entregar con carácter voluntario para comunicar e presentar de maneira clara e sinxela as aptitudes, as titulacións e certificacións adquiridas en toda a Unión Europea, sempre que se desexe buscar traballo ou solicitar a admisión en algún programa educativo ou formativo.

Dos cinco documentos, dous son de libre acceso e pode elaboralos a propia persoa interesada:

 • Curriculum Vitae (CV) que lle permite presentar as súas capacidades e cualificacións persoais con claridade e eficacia
 • Pasaporte de Lenguas, que é unha ferramenta de autoevaluación das destrezas e cualificacións lingüísticas.

Os outros tres documentos son :

 • Documento de mobilidade Europass, no que figuran os coñecementos e as capacidades adquiridas noutros paises europeos
 • Suplementos Europass aos títulos de FP (LOE) – Inglés e español e debe ser asinado e selado polo centro educativo correspondente
 • Suplementos Euopass aos títulos de FP (LOXSE) – Inglés e español e debe ser asinado e selado polo centro educativo correspondente

Para o acceso a máis información e aos principais documentos europass prema nos enlaces :

 

Universitarias

A xestión dos títulos universitarios é competencia do Ministerio de Educación

Para obter máis información sobre as titulacións expedidas por cada unha das tres universidades galegas ou na UNED prema nas seguintes ligazóns:

 

 

Información xeral e conceptos básicos sobre a homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros non universitarios

COVID 19: Homologación/convalidación de estudos estranxeiros non universitarios: Seguindo as instrucións do Ministerio de Educación y Formación Profesional, infórmase que no portal de "Convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros no universitarios", no sitio web do Ministerio, existe información relativa á tramitación destes expedientes

Homologación é a declaración de equivalencia de títulos, diplomas ou estudos estranxeiros con títulos españois para efectos académicos : procedemento ED434A

Validación é a declaración de equivalencia de estudos estranxeiros por cursos españois para os efectos de continuar estudos nun centro docente español: procedemento ED434A

Declaración de equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º ou 3º de educación secundaria obrigatoria. Este recoñecemento só ten efectos laborais e profesionais, única e exclusivamente para finalidades distintas a continuar estudos no sistema educativo español: procedemento ED434B

Que homologar ou validar

Estudos efectivamente realizados e títulos ou diplomas obtidos, que teñan validez oficial no sistema educativo estranxeiro, aos correspondentes títulos académicos españois de educación non universitaria, sempre que a persoa interesada non acadara previamente no sistema educativo español o título cuxa homologación solicita.

Quen pode solicitar

O procedemento de homologación e validación de título e estudos estranxeiros non universitarios iniciase a instancia da persoa interesada, que cursara estudos ou acadara un título oficial nun sistema educativo estranxeiro.

As persoas menores de 18 anos deben actuar por medio dun representante legal debidamente acreditado.

O alumnado que desexe incorporarse a cursos de educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou a estudos que non teñan como requisito previo de acceso a obtención do título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, non terá que realizar ningún trámite de validación dos seus estudos. A incorporación aos estudos correspondentes realizarase no centro educativo no que a persoa interesada desexe continualos, de acordo coa normativa aplicable.

Máis información

Os estudos realizados en sistemas educativos estranxeiros polo alumnado procedente do sistema educativo español serán obxecto de homologación ao título español de ESO ou ao de bacharel, sempre que o alumno ou alumna aprobara tantos cursos correlativos e completos como lle quedaran pendentes para rematar a educación secundaria obrigatoria ou o bacharel, respectivamente.

Non é posible, e por tanto denegarase, a homologación ou validación seguintes:

 • títulos, diplomas, certificados ou estudos cursados en organismos ou institucións, públicas ou privadas, que non constitúen grados académicos nin forman parte do sistema educativo do país de que se trate
 • estudos cursados en centros estranxeiros situados en España á marxe do disposto na normativa que regula o establecemento e autorización de tales centros
 • títulos expedidos por institucións ou organismos estranxeiros que avalan estudos realizados en centros españois non conducentes a títulos con validez académica oficial
 • os estudos de sistemas educativos estranxeiros cursados baixo a modalidade de “educación a distancia”, en ningún caso serán susceptibles de homologación ao título de ESO, salvo acreditación da validez da “modalidade a distancia” no país de orixe, e se acredite que o interesado residía en dito país ao mesmo tempo que cursaba os estudos a distancia.

Solicitude

A quen se dirixe

Nos casos de homologación/validación de títulos de educación secundaria obrigatoria ou de bacharel (ED434A) e de equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º e 3º de educación secundaria obrigatoria para efectos laborais ou profesionais (ED434B), debe dirixir a súa solicitude á Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da provincia onde teña o seu domicilio a persoa solicitante ou a persoa representante.

Nos demais casos debe dirixir a súa solicitude á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Como se presenta a solicitude e a documentación requirida

Rexistro : pode presentar a súa solicitude, de xeito presencial, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Sede electrónica: se dispón dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica, pode presentar a súa solicitude por vía electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia

 

Inscrición provisional en centros docentes ou exames oficiais

As persoas que presenten solicitudes de homologación e/ou validación, co obxecto de facer posible a súa inscrición condicionada, dentro dos prazos establecidos, en centros docentes ou en exames oficiais, poderán achegar xunto a esta, ou de forma separada, a declaración responsable Anexo III da Orde do 18 de xullo de 2018, que é un documento polo que a persoa interesada manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para a homologación ou validación dos estudos.

 

A persoa interesada poderá matricularse no centro docente ou exame oficial no prazo máximo de 6 meses dende a data da presentación da declaración responsable, a cal manterá súa vixencia unicamente durante o curso académico no que se realice a matrícula ata a data da sinatura da acta de avaliación final, momento a partir do cal perderá a vixencia e os estudos se terán por non realizados.

Documentación preceptiva no trámite de homologación

Segundo se establece no artigo 7 da Orde de 9 de xullo de 2018, as persoas interesadas deberán achegar coa súa solicitude os seguintes documentos que acrediten:

 1. A identidade, expedida polas autoridades competentes do país de orixe (documento de identidade, pasaporte, ....)
 2. A representación, por calquera medio que deixe constancia fidedigna da súa existencia
 3. Título ou diploma oficial obxecto de recoñecemento ou, se procede, certificación oficial acreditativa da superación dos exames finais correspondentes
 4. Certificación académica acreditativa dos cursos realizados, en que consten as materias cursadas, as cualificacións obtidas e os anos académicos en que se realizaron os cursos
 5. Resgardo do pagamento da taxa código 30.20.02, agás para o título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria
 6. Anexo III, se é o caso 

Cando se trate de ensinanzas de formación profesional ou de réxime especial, ademais da documentación indicada nas letras a) a f), poderase requirir a seguinte:

 1. Plan de estudos superado para obter o título que achega, con indicación da duración total e de cada unha das materias cursadas en horas lectivas e en semestres ou anos académicos, certificado polo centro docente que corresponda ou a autoridade educativa competente. Se a carga horaria figura en créditos, deberá indicarse a correspondencia dos créditos en horas lectivas
 2. Programas descritivos das materias cursadas, conducentes á obtención do título obxecto da homologación, certificado/selado polo centro docente que corresponda ou a autoridade educativa competente
 3. Acreditativa da realización de prácticas preprofesionais ou de experiencia laboral, se é o caso
 4. Certificación expedida polas autoridades do país de orixe xustificativa dos seguintes aspectos: requisitos académicos de acceso aos estudos obxecto de homologación; grao académico que outorga o título obtido e estudos a que se pode acceder no sistema educativo de orixe co título achegado
 5. Certificación académica dos estudos previos efectivamente realizados pola persoa solicitante

Cando se trate de mestrado en ensinanzas artísticas, ademais da indicada nas letras a) a k), poderase requirir o plan de estudos da titulación de mestrado impartida no sistema educativo español cuxa homologación solicita, que inclúa programas descritivos das materias cursadas, con indicación dos contidos e da carga horaria de cada unha delas, certificado polo centro docente que corresponda.

Requisitos dos documentos expedidos no estranxeiro
 • Ser oficiais e estar expedidos polas autoridades competentes de acordo co ordenamento xurídico do país de que se trate

 • Estar legalizados por vía diplomática ou, se é o caso, mediante a apostilla do Convenio da Haya. Este requisito non se esixirá aos documentos expedidos polos estados membros da Unión Europea nin polos estados asinantes do Acordo sobre Espazo Económico Europeo

 • Deberán vir acompañados da correspondente tradución oficial para o galego ou para o castelán realizada por tradutor/a debidamente autorizado/a ou inscrito/a en España:

 

Tamén teñen carácter oficial as traducións realizadas en calquera representación diplomática ou consular de España no estranxeiro e as realizadas na representación diplomática ou consular en España do país de orixe da persoa solicitante ou, de ser o caso, no de procedencia do documento.

Resolución da tramitación

As resolucións do órgano competente da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia pola que se concede a homologación ou validación dos estudos estranxeiros formalizaranse mediante unha credencial, cuxa data de expedición será a mesma da resolución de homologación e terá efectos en todo o territorio nacional. Nela tamén figurarán, en texto bilingüe, os seguintes datos da persoa interesada: nome e data de nacemento, país de orixe dos estudos e título ou estudos españois cos que se homologan ou validan.

   

  Taxas aplicables

  O procedemento administrativo de homologación e/ou validación de estudos estranxeiros precisa do pago de taxa co código 30.20.02, agás para a homologación ao título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria.

  Normativa

  Autonómica

  • Orde do 9 de xullo de 2018, reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

  • Decreto 204/2008, do 28 de agosto, sobre asunción da ampliación de funcións e servizos traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia mediante o Real decreto 1319/2008, do 24 de xullo, en materia de educación: homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros en ensinanzas non universitarias, e sobre a súa asignación á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

   

  Estatal

  • Resolución do 23 de marzo do 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciais de validación por 1º de bacharelato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de graduado en educación secundaria obrigatoria e ao de bacharelato español.

  • Real decreto 1319/2008, do 24 de xullo, sobre ampliación de funcións e servizos traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia por Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, en materia de educación: homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros en ensinanzas non universitarias.

  • Orde do 20 de marzo de 2001, pola que se regula o réxime de equivalencias dos estudos básicos e medios cursados nos países signatarios do Convenio “Andrés Bello” cos correspondentes españois de ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato establecidos pola Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

  • Orde do 30 de abril de 1996, pola que se adecúan á nova ordenación educativa determinados criterios en materia de homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de niveis non universitarios e se fixa o réxime de equivalencias cos correspondentes españois.

  • Orde do 14 de marzo de 1988, para a aplicación do disposto no Real decreto 104/1988, do 29 de xaneiro, sobre homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria.

  • Real decreto 104/1988, do 29 de xaneiro, sobre homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria.

  • Real decreto 806/1993, do 28 de maio, sobre réxime de centros docentes estranxeiros en España.

   

   

  A legalización de documentos académicos oficiais que deban xerar efectos noutros Estados é un proceso suxeito a convenios de carácter internacional. No caso de documentos acreditativos de estudos cursados en España, consta de dúas fases:

  • recoñecemento de sinaturas, por parte das autoridades competentes
  • legalización propiamente dita polo Ministerio correspondente
  Órganos competentes para o recoñecemento de sinaturas
  • Títulos, diplomas e certificados correspondentes a estudos derivados da Lei Orgánica 1/1990, de Ordenación Xeral do sistema Educativo (LOXSE), da Lei Orgánica 2/2006, de Educación (LOE) e da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), realizados en Galicia. O recoñecemento de sinatura realízase pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Servizo de Centros.
  • Certificacións oficiais de estudios e Libros de Escolaridade, expedidos polos centros docentes situados en Galicia. Este recoñecemento realizarase pola Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da provincia na que estea ubicado o centro educativo.
  • Títulos, diplomas e certificados correspondentes ás ensinanzas derivadas da Lei Xeral de Educación de 1970 ou de sistemas anteriores a esta, expedidos polo Ministerio de Educación, corresponden ao propio Ministerio. (en Galicia a través da Alta Inspección de Educación).
  • No caso das certificacións referidas as probas de selectividade ou semellantes, dirixirse, previa comunicación telefónica, á Alta Inspección de Educación.

  O recoñecemento de sinatura correspóndelle ao Ministerio de Educación e Formación Profesional para os seguintes tipos de documentos académicos de estudos cursados en España:

  • Títulos universitarios de carácter oficial e con validez en todo o territorio nacional, expedidos polos Reitores das Universidades
  • Títulos de educación superior e de postgrao, expedidos por lo Ministerio de Educación
  • Certificacións académicas oficiais de estudos conducentes á obtención dos títulos mencionados nos anteriores apartados.

  As certificacións de matrícula non son obxecto de recoñecemento de sinaturas, e o recoñecemento de documentos que non teñan carácter oficial (documentos privados) realízanse mediante procedemento notarial.

  Requisitos e formas de presentación

  Requisitos dos documentos: teñen que ser oficiais, e con validez en todo o territorio nacional, orixinais e non se recoñecen sinaturas por orden, ausencia ou autorización.

  Formas de presentación:

  • Presencial: en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres. Contactar coas unidades xestoras para confirmar a dispoñibilidade, así como para consultar os requisitos específicos en cada caso

  • Por correo: A persoa interesada debe facer unha solicitude de recoñecemento de sinaturas en documentos académicos non universitarios, cos datos da persoa solicitante, país no que surtirá efectos a documentación e enderezo postal ao que desexa que sexan devoltos os documentos unha vez recoñecida a sinatura. Esta solicitude pódese enviar por correo ordinario ou certificado, ou a través de calquera Rexistro, xunto coa documentación académica orixinal.

   

  Unha vez realizado o recoñecemento de sinaturas, o seguinte trámite a realizar pola persoa interesada, é remitir os documentos á Administración Xeral do Estado para a súa legalización, para o que hai que distinguir dous supostos:

  • Se esta documentación ten que xerar efectos en países asinantes do Convenio de La Haya de 5 de outubro de 1961 ( Apostilla de La Haya), debe dirixirse ao Ministerio de Xustiza en Madrid ou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Coruña. Pode consultar o listado actualizado dos Estados signatarios do Convenio, elaborado a partir do propio Convenio e actualizado polo Ministerio de Xustiza

  • Se ten que xerar efectos en países non signatarios do devandito convenio de La Haya, dirixirase ao Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación

  Dependencias administrativas ás que se pode dirixir

  Recoñecemento de sinatura

  Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
  Subdirección xeral de Centros
  Edificio Administrativo San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Teléfono: 981 546520
  E-mail: titulosnu@edu.xunta.es

  Xefaturas Territoriais

  A Coruña Edificio Administrativo de Monelos
  Servizo Territorial de Inspección Educativa

  Rúa Vicente Ferrer, 2
  15071 A Coruña
  Teléfono: 981 184712 / 981 184767
  E-mail: inspeccion.coruna@edu.xunta.es
  Ourense Servizo Territorial de Inspección Educativa
  Rúa Concello, 11
  32071 Ourense
  Teléfono: 988 386658
  E-mail: inspeccion.ourense@edu.xunta.es
  Ferrol Oficina de Inspección Educativa-Ferrol
  Praza Camilo José Cela, s/n
  15403 Ferrol (A Coruña)
  Teléfono: 981 337074
  E-mail: inspeccion.ferrol@edu.xunta.es
  Pontevedra Servizo Territorial de Inspección Educativa
  Avda. María Victoria Moreno, 43, 7º e 8º
  36071 Pontevedra
  Teléfono: 986 805918
  E-mail: inspeccion.pontevedra@edu.xunta.es
  Lugo Servizo Territorial de Inspección Educativa
  Ronda da Muralla, 70
  27071 Lugo
  Teléfono: 982 294142 / 982 294172
  E-mail: inspeccion.lugo@edu.xunta.es
  Vigo Oficina de Inspección Educativa-Vigo
  Praza da Estrela, s/n
  36201 Vigo (Pontevedra)
  Teléfono: 986 817544
  E-mail: inspeccion.vigo@edu.xunta.es

  Legalización

  Para a Apostilla de la Haya (países signatarios do Convenio de la Haya)

  Ministerio de Justicia Sección de legalizaciones
  Oficina Central de Atención al Ciudadano
  C/ Bolsa, 8
  28012 Madrid
  Teléfonos 902 007 214 e 91 837 22 95
  Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Pza. de Galiza, s/n (Pazo de Xustiza)
  15071 A Coruña
  Tfn. 981 18 22 98

  Para o resto de países:

  Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación C/ Juan de Mena, 4
  28071 Madrid
  Teléfono 91 379 16 55
  Alta inspección de Educación do Estado en Galicia Delegación do Goberno en Galicia
  Praza de Ourense núm. 1
  15071 A Coruña
  Teléfono 981 989552