Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Títulos

A Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, é competente para a expedición de títulos académicos das ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOXSE), na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) e na Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, daquelas persoas que remataran os seus estudos en centros docentes do seu ámbito territorial, así como para homologar ou validar os títulos e estudos académicos non universitarios das persoas residentes en Galicia.

Nesta páxina pode atopar información relativa a:

 • Ensinanzas regradas conducentes á obtención de título
 • Solicitar o título
 • Pago, exencións, reducións e devolución das taxas correspondentes
 • Como e onde recoller o título
 • Expedición de duplicados
 • Expedición de certificado de estudos
 • Acreditación de títulos españois en aplicación da Directiva 2005/36/CE
 • Probas libres para a obtención de títulos españois de graduado en ESO e Bacharel
 • Suplemento Europeo ao Título e Europass
 • Tramitación para a homologación / validación de títulos estranxeiros (procedemento ED-434A)
 • Tramitación da equivalencia de estudos estranxeiros (procedemento ED-434B)
 • Legalización dos documentos académicos españois, no caso de traslado ao estranxeiro

Contacto de información:

 • Teléfonos :

  Homologación e/ou validación de títulos estranxeiros : 981546519

  Títulos non universitarios : 981546520

 • Correos electrónicos:

titulosnu@edu.xunta.gal

homologacion.titulos@edu.xunta.gal

 

Títulos e acreditacións

Que títulos podo obter

Acreditación de títulos españois en aplicación da Directiva 2005/36/CE

A acreditación é o recoñecemento de determinadas cualificacións profesionais adquiridas nun estado membro da Unión Europea para que poidan exercer a profesión noutro estado da UE. As profesións sobre as que se pode solicitar acreditación son as reguladas na Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 7 de setembro de 2005, relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais.

A tramitación realizase a través das comunidades autónomas. Estes recoñecementos fanse a nivel sectorial profesional, polo que, segundo a profesión de que se trate, é competente para emitir dito recoñecemento a consellería que englobe a profesión para a cal se solicita, a través da súa Secretaria Xeral Técnica .

Probas libres para a obtención de títulos españois de graduado en educación secundaria obrigatoria e bacharel

A LOE establece que cada comunidade autónoma, no seu ámbito de xestión, organizará periodicamente probas conducentes á obtención dos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharel.

Para as consultas relativas a estas convocatorias pode dirixirse á Subdirección Xeral de aprendizaxe permanente e ensinanzas de réxime especial

Solicitude

Quen pode solicitar un título

Toda persoa que teña superadas as ensinanzas conducentes ao título, no réxime ordinario ou de persoas adultas; tamén no caso de ter superado as ensinanzas na modalidade de proba libre.

Onde e como se solicita un título

Para as persoas que rematen os estudos de Educación Secundaria Obrigatoria ou ciclos de FP Básica, os títulos e os seus duplicados son gratuítos e de expedición obrigatoria por parte da administración educativa.

Nos restantes casos, as persoas interesadas deben dirixirse ao centro educativo no que remataron e superaron os seus estudos, onde se lles facilitará a información e a documentación oportuna para poder facer o trámite.

Para contactar cos centros, pode buscar o seu no buscador de centros da CEUFP

Onde e como recoller o título

Unha vez expedido o título, os centros docentes comunicáranllo ás persoas interesadas que poderán retiralo, ben directamente acreditando de xeito suficiente a súa identidade ou ben mediante un representante debidamente acreditado.

No caso de que a persoa interesada resida nunha localidade distinta a aquela onde estea o centro que fixo a proposta de expedición do título, poderá solicitar por escrito ó mencionado centro que este lle sexa remitido á Xefatura Territorial da Consellería de Educación ou á oficina consular ou subdelegación do Goberno (organismo público) máis próxima ao seu lugar de residencia, no que, antes de entregarlle o título, farán unha dilixencia para que o interesado asine a súa recepción que logo se remitirá ao centro educativo de procedencia.

Pola súa parte, cada centro disporá dun libro-rexistro no que deberán constar os datos de expedición e a correspondente entrega ás persoas interesadas ou debidamente autorizadas en quen delegue.

Expedición de duplicados de títulos académicos non universitarios

Os títulos expedidos segundo a normativa vixente non poden ser modificados, alterados ou emendados. Calquera alteración que afecte ó seu contido esixe a expedición dun duplicado, por procedemento análogo ó seguido para a expedición do orixinal.

A persoa interesada está exenta do abono da taxa de expedición do duplicado do título se o erro contido nel, ou seu deterioro ou extravío fora por causas imputables á Administración. Se é por causas imputables á persoa interesada, esta debe dirixirse ao centro educativo que iniciará os trámites cando reciba o título orixinal ou a parte del que conserve e que permita a súa identificación, ademais do pago da taxa correspondente para a reexpedición do título.

No suposto de extravío do título orixinal, será requisito indispensable, previo á súa reexpedición, a publicación dun anuncio no Diario Oficial de Galicia, co pago de taxa de publicación de dito anuncio (impreso modelo DEuros).

Expedición de certificado de estudos

Durante o tempo necesario para a tramitación dos títulos, a persoa interesada proposta para un título pode solicitar, no centro no que rematou os seus estudos, unha certificación supletoria provisional, na que se inclúan os datos esenciais do título, que o substituirá e gozará de idéntico valor a efectos do exercicio dos dereitos inherentes ao título.

Taxas

Pago da taxa

Para a expedición dos títulos, salvo os de ensinanzas obrigatorias, será necesario aboar as taxas por servizos administrativos. A súa contía, liquidación e pagamento rexerase pola Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma que resulte aplicable no momento no que a persoa interesada solicite a expedición do título correspondente.

Nestes casos, a persoa interesada deberá dirixirse ao centro docente no que rematou os seus estudos conducentes á obtención do título que solicita, onde lle proporcionarán a información precisa e os modelos de autoliquidación de taxas para o pago presencial.

No caso de que a súa opción sexa a do pago telemático, hai que ter en conta o seguinte:

“O servizo de pago telemático de taxas e prezos é unha aplicación web integrada na OV Tributaria” (Oficina Virtual Tributaria) e permite realizar a autoliquidación de taxas e prezos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Modelos e formas de pago de taxas

MODELO A

Impreso autocopiativo de pago que aínda poden dispor deles oficinas bancarias autorizadas e nalgunhas secretarías dos centros de estudos respectivos. O procedemento neste caso é totalmente PRESENCIAL

MODELO A1

Impreso que se descarga da web e procedérase a facer o pago de xeito presencial como no MODELO A

MODELO 731

Cóbrense os datos do impreso na web e logo de imprimilos, o pago presencial faise como no MODELO A

MODELO 730

Pago telemático puro (cóbrense os datos por internet e faise o pago vía telemática).

Neste caso, unha vez feito o pago telemático o navegador descargará o xustificante MODELO 730 e logo deberá presentalo na secretaría do seu respectivo centro docente.

Indicar que unha vez feito o pago e antes da descarga do MODELO 730, a aplicación xerará un “RECIBO DO PAGO CON TARXETA”. En ningún caso este recibo será xustificante de pago de taxas para presentalo no centro. Cos datos deste recibo, terán que volver a aplicación e xerar o MODELO 730 que será o que se debe entregar no centro como xustificante de pago do título.

 

Exención e redución das taxas correspondentes aos títulos non universitarios

As persoas beneficiarias de familia numerosa de categoría xeral aboarán o 50% da taxa (Lei 40/2003, de 18 novembro).

Están exentos do pago de taxa :

 • As persoas vítimas de actos terroristas, así como os seus fillos (Lei 29/2011, de 22 de setembro, de recoñecemento e protección integral ás vítimas de terrorismo – BOE do 23)
 • As persoas beneficiarias de familia numerosa de categoría especial (categoría establecida na Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección ás familias numerosas – BOE do 19)
 • A expedición de títulos duplicados por causa imputable á Administración.
 • A expedición de títulos duplicados por rectificación da mención de sexo no Rexistro Civil (disposición adicional 2ª da Lei 3/2007, de 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral da mención relativa ao sexo das persoas -BOE do 16).

Devolución da taxa

No caso de ter pagado unha taxa de xeito indebido para a expedición de títulos académicos e profesionais, correspóndelle a súa devolución material á Consellería de Facenda como órgano xestor.

A persoa interesada debe facer unha solicitude, aportando a documentación que xustifique o pago indebido, e dirixila ao propio centro educativo, as Xefaturas Territoriais da Consellería de Educación ou directamente á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos que, como órgano tramitador, resolverá e enviará o expediente ao órgano xestor e notificará dita resolución á persoa interesada.

Suplemento Europeo ao Título

O Suplemento Europeo ao Título (SET) é un documento que acompaña aos títulos da educación superior de carácter oficial, coa información unificada, personalizada para cada titulado superior, sobre os estudos cursados, os resultados obtidos, as capacidades profesionais adquiridas e o nivel da súa titulación no sistema nacional de educación superior, co fin de promover a mobilidade dos estudantes e titulados españois no Espazo Europeo de Educación Superior.

Os centros de ensinanzas artísticas superiores, aos que se refire a Lei Orgánica 2/2006, de Educación, poden ofertar ensinanzas conducentes ao Título Superior de Ensinanzas Artísticas, que quedan incluídos a todos os efectos no nivel 2 do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior e serán equivalentes ao Título Universitario de Grao.

Unha vez cursados e superados estes estudos de ensinanzas artísticas superiores, a petición da persoa interesada e xunto coa tramitación de título superior, a Administración Educativa expedirá o SET que acompaña aos títulos superiores, de acordo co modelo establecido no Real Decreto 197/2015, do 23 de marzo.

Aquelas persoas que, estando en posesión de títulos oficiais de ensinanzas artísticas superiores de anteriores ordenacións, e pretendan obter un dos Títulos Superiores de Ensinanzas Artísticas, poderán obter o recoñecemento de créditos que proceda, a efectos de cursar os créditos restantes necesarios para a obtención do correspondente Título Superior.

A expedición do SET é sobre papel timbrado.

Europass

O Suplemento Europass é un documento adxunto a un Título oficial de Formación Profesional; non é un substituto do título, se non un complemento informativo en inglés. Está destinado a facilitar a comprensión a terceiras persoas, en particular a empregadores ou institucións doutros países, do significado do título en termos das competencias adquiridas polo seu titular.

Europass é un expediente persoal composto por cinco documentos que ten por obxectivo a mobilidade dos estudantes e a empregabilidade dos traballadores en Europa e no seu propio país, e que a persoa interesada poderá entregar con carácter voluntario para comunicar e presentar de maneira clara e sinxela as aptitudes, as titulacións e certificacións adquiridas en toda a Unión Europea, sempre que se desexe buscar traballo ou solicitar a admisión en algún programa educativo ou formativo.

Dos cinco documentos, dous son de libre acceso e pode elaboralos a propia persoa interesada:

 • Curriculum Vitae (CV) que lle permite presentar as súas capacidades e cualificacións persoais con claridade e eficacia
 • Pasaporte de Lenguas, que é unha ferramenta de autoevaluación das destrezas e cualificacións lingüísticas.

Os outros tres documentos son :

 • Documento de mobilidade Europass, no que figuran os coñecementos e as capacidades adquiridas noutros paises europeos
 • Suplementos Europass aos títulos de FP (LOE) – Inglés e español e debe ser asinado e selado polo centro educativo correspondente
 • Suplementos Euopass aos títulos de FP (LOXSE) – Inglés e español e debe ser asinado e selado polo centro educativo correspondente

Para o acceso a máis información e aos principais documentos europass prema nos enlaces :

 

Universitarias

A xestión dos títulos universitarios é competencia do Ministerio de Educación

Para obter máis información sobre as titulacións expedidas por cada unha das tres universidades galegas ou na UNED prema nas seguintes ligazóns:

 

 

Información xeral e conceptos básicos sobre a homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros non universitarios

NOTA INFORMATIVA SOBRE HOMOLOGACIÓN/VALIDACIÓN DE ESTUDOS DE ALUMNADO PROCEDENTE DE UCRAÍNA

 

O Real decreto-lei 6/2022, de 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína (BOE de 30 de marzo), afecta ao procedemento de homologación/validación en dous aspectos:

 

Modifica a Orde de 9 de xullo de 2018, xa que da posibilidade de presentar, a efectos de iniciar a tramitación do expediente de homologación/validación, unha declaración responsable en substitución da documentación académica que permita os solicitantes de homologación acadar o volante de inscrición condicional co obxectivo de continuar a súa formación no sistema educativo español, aportando así mesmo certa flexibilidade cos prazos de tramitación do expediente.

 

Permite iniciar o expediente de homologación/validación sen o requisito previo de pagamento da taxa (só necesario para validar a 1º de bacharelato ou para homologar o título de bacharelato, FP ou ensinanzas artísticas e deportivas), podendo ser aboada con posterioridade.

 

Pode acceder ao modelo de declaración responsable se pica Aquí

 

Homologación é a declaración de equivalencia de títulos, diplomas ou estudos estranxeiros con títulos españois para efectos académicos : procedemento ED434A

Validación é a declaración de equivalencia de estudos estranxeiros por cursos españois para os efectos de continuar estudos nun centro docente español: procedemento ED434A

Declaración de equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º ou 3º de educación secundaria obrigatoria. Este recoñecemento só ten efectos laborais e profesionais, única e exclusivamente para finalidades distintas a continuar estudos no sistema educativo español: procedemento ED434B

Que homologar ou validar

Estudos efectivamente realizados e títulos ou diplomas obtidos, que teñan validez oficial no sistema educativo estranxeiro, aos correspondentes títulos académicos españois de educación non universitaria, sempre que a persoa interesada non acadara previamente no sistema educativo español o título cuxa homologación solicita.

Quen pode solicitar

O procedemento de homologación e validación de título e estudos estranxeiros non universitarios iniciase a instancia da persoa interesada, que cursara estudos ou acadara un título oficial nun sistema educativo estranxeiro.

As persoas menores de 18 anos deben actuar por medio dun representante legal debidamente acreditado.

O alumnado que desexe incorporarse a cursos de educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou a estudos que non teñan como requisito previo de acceso a obtención do título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, non terá que realizar ningún trámite de validación dos seus estudos. A incorporación aos estudos correspondentes realizarase no centro educativo no que a persoa interesada desexe continualos, de acordo coa normativa aplicable.

Conceptos básicos

Homologación é a declaración de equivalencia de títulos, diplomas ou estudos estranxeiros con títulos españois para efectos académicos : procedemento ED434A.

Validación é a declaración de equivalencia de estudos estranxeiros por cursos españois para os efectos de continuar estudos nun centro docente español: procedemento ED434A.

Declaración de equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º ou 3º de educación secundaria obrigatoria. Este recoñecemento só ten efectos laborais e profesionais, única e exclusivamente para finalidades distintas a continuar estudos no sistema educativo español: procedemento ED434B.

Máis información

Os estudos realizados en sistemas educativos estranxeiros polo alumnado procedente do sistema educativo español serán obxecto de homologación ao título español de ESO ou ao de bacharel, sempre que o alumno ou alumna aprobara tantos cursos correlativos e completos como lle quedaran pendentes para rematar a educación secundaria obrigatoria ou o bacharel, respectivamente.

Non é posible, e por tanto denegarase, a homologación ou validación seguintes:

 • títulos, diplomas, certificados ou estudos cursados en organismos ou institucións, públicas ou privadas, que non constitúen grados académicos nin forman parte do sistema educativo do país de que se trate
 • estudos cursados en centros estranxeiros situados en España á marxe do disposto na normativa que regula o establecemento e autorización de tales centros
 • títulos expedidos por institucións ou organismos estranxeiros que avalan estudos realizados en centros españois non conducentes a títulos con validez académica oficial
 • os estudos de sistemas educativos estranxeiros cursados baixo a modalidade de “educación a distancia”, en ningún caso serán susceptibles de homologación, salvo acreditación da validez da “modalidade a distancia” no país de orixe, e se acredite que o interesado residía en dito país ao mesmo tempo que cursaba os estudos a distancia.
A quen se dirixe

Nos casos de homologación/validación de títulos de educación secundaria obrigatoria ou de bacharel (ED434A) e de equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º e 3º de educación secundaria obrigatoria para efectos laborais ou profesionais (ED434B), debe dirixir a súa solicitude á Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da provincia onde teña o seu domicilio a persoa solicitante ou a persoa representante.

Nos demais casos debe dirixir a súa solicitude á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Como se presenta a solicitude e a documentación requirida

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opcións descritas a continuación :
      1. Cubrir a solicitude informaticamente, asinala e presentala na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
      Importante: Se emprega esta opción, para a presentación da documentación académica deberá achegar copia auténtica dos documentos ou achegalos de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
      2. Cubrir a solicitude informaticamente, imprimila, asinala e presentala de xeito presencial
      3. Imprimir a solicitude, cubrila manualmente, asinala e presentala de xeito presencial.
Os seguintes enlaces levan á Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Para as opcións 1 e 2 premer en “tramitar en liña”, que leva á aplicación Hovaes. Para a opción 3 premer en “solicitude presencial".

Solicitude

Inscrición provisional en centros docentes ou exames oficiais

As persoas que presenten solicitudes de homologación e/ou validación, co obxecto de facer posible a súa inscrición condicionada, dentro dos prazos establecidos, en centros docentes ou en exames oficiais, poderán achegar xunto a esta, ou de forma separada, a declaración responsable Anexo III da Orde do 18 de xullo de 2018, que é un documento polo que a persoa interesada manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para a homologación ou validación dos estudos.

 

A persoa interesada poderá matricularse no centro docente ou exame oficial no prazo máximo de 6 meses dende a data da presentación da declaración responsable, a cal manterá súa vixencia unicamente durante o curso académico no que se realice a matrícula ata a data da sinatura da acta de avaliación final, momento a partir do cal perderá a vixencia e os estudos se terán por non realizados.

Documentación preceptiva no trámite de homologación

Segundo se establece no artigo 7 da Orde de 9 de xullo de 2018, as persoas interesadas deberán achegar coa súa solicitude os seguintes documentos que acrediten:

 1. A identidade, expedida polas autoridades competentes do país de orixe (documento de identidade, pasaporte, ....)
 2. A representación, por calquera medio que deixe constancia fidedigna da súa existencia
 3. Título ou diploma oficial obxecto de recoñecemento ou, se procede, certificación oficial acreditativa da superación dos exames finais correspondentes
 4. Certificación académica acreditativa dos cursos realizados, en que consten as materias cursadas, as cualificacións obtidas e os anos académicos en que se realizaron os cursos
 5. Resgardo do pagamento da taxa código 30.20.02, agás para o título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria
 6. Anexo III, se é o caso 

Cando se trate de ensinanzas de formación profesional ou de réxime especial, ademais da documentación indicada nas letras a) a f), poderase requirir a seguinte:

 1. Plan de estudos superado para obter o título que achega, con indicación da duración total e de cada unha das materias cursadas en horas lectivas e en semestres ou anos académicos, certificado polo centro docente que corresponda ou a autoridade educativa competente. Se a carga horaria figura en créditos, deberá indicarse a correspondencia dos créditos en horas lectivas
 2. Programas descritivos das materias cursadas, conducentes á obtención do título obxecto da homologación, certificado/selado polo centro docente que corresponda ou a autoridade educativa competente
 3. Acreditativa da realización de prácticas preprofesionais ou de experiencia laboral, se é o caso
 4. Certificación expedida polas autoridades do país de orixe xustificativa dos seguintes aspectos: requisitos académicos de acceso aos estudos obxecto de homologación; grao académico que outorga o título obtido e estudos a que se pode acceder no sistema educativo de orixe co título achegado
 5. Certificación académica dos estudos previos efectivamente realizados pola persoa solicitante

Cando se trate de mestrado en ensinanzas artísticas, ademais da indicada nas letras a) a k), poderase requirir o plan de estudos da titulación de mestrado impartida no sistema educativo español cuxa homologación solicita, que inclúa programas descritivos das materias cursadas, con indicación dos contidos e da carga horaria de cada unha delas, certificado polo centro docente que corresponda.

Requisitos dos documentos expedidos no estranxeiro
 • Ser oficiais e estar expedidos polas autoridades competentes de acordo co ordenamento xurídico do país de que se trate

 • Estar legalizados por vía diplomática ou, se é o caso, mediante a apostilla do Convenio da Haya. Este requisito non se esixirá aos documentos expedidos polos estados membros da Unión Europea nin polos estados asinantes do Acordo sobre Espazo Económico Europeo

 • Deberán vir acompañados da correspondente tradución oficial para o galego ou para o castelán realizada por tradutor/a debidamente autorizado/a ou inscrito/a en España. Igualmente teñen carácter oficial as traducións feitas por un tradutor oficial no estranxeiro e debidamente legalizada a sinatura de dito tradutor oficial:

 

Tamén teñen carácter oficial as traducións realizadas en calquera representación diplomática ou consular de España no estranxeiro e as realizadas na representación diplomática ou consular en España do país de orixe da persoa solicitante ou, de ser o caso, no de procedencia do documento.

Resolución da tramitación

As resolucións do órgano competente da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia pola que se concede a homologación ou validación dos estudos estranxeiros formalizaranse mediante unha credencial, cuxa data de expedición será a mesma da resolución de homologación e terá efectos en todo o territorio nacional. Nela tamén figurarán, en texto bilingüe, os seguintes datos da persoa interesada: nome e data de nacemento, país de orixe dos estudos e título ou estudos españois cos que se homologan ou validan.

   

  Taxas aplicables

  O procedemento administrativo de homologación e/ou validación de estudos estranxeiros precisa do pago de taxa, agás para a homologación ao título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria.

  Os códigos a escribir nos impresos de pago son:

  1. Para títulos de Formación Profesional e Ensinanzas artísticas e deportivas:
   • Consellería de Educación: código 07
   • Delegación de Servizos Centrais: código 13 
   • Servizo de Ensino Medio: código 03
   • Taxa denominación: homologación de título estranxeiro: código 30.20.02
  2. Para títulos de bacharelato: 
   • Consellería de Educación: código 07
   • Delegación de: segundo residencia: A Coruña código 10; Lugo código 20; Ourense código 30; Pontevedra código 40
   • Servizo de Ensino Medio: código 03
   • Taxa denominación homologación de título estranxeiro código 30.20.02

     

  Normativa

  Autonómica

  • Orde do 9 de xullo de 2018, reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

  • Decreto 204/2008, do 28 de agosto, sobre asunción da ampliación de funcións e servizos traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia mediante o Real decreto 1319/2008, do 24 de xullo, en materia de educación: homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros en ensinanzas non universitarias, e sobre a súa asignación á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

   

  Estatal

  • Resolución do 23 de marzo do 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciais de validación por 1º de bacharelato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de graduado en educación secundaria obrigatoria e ao de bacharelato español.

  • Real decreto 1319/2008, do 24 de xullo, sobre ampliación de funcións e servizos traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia por Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, en materia de educación: homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros en ensinanzas non universitarias.

  • Orde do 20 de marzo de 2001, pola que se regula o réxime de equivalencias dos estudos básicos e medios cursados nos países signatarios do Convenio “Andrés Bello” cos correspondentes españois de ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato establecidos pola Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

  • Orde do 30 de abril de 1996, pola que se adecúan á nova ordenación educativa determinados criterios en materia de homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de niveis non universitarios e se fixa o réxime de equivalencias cos correspondentes españois.

  • Orde do 14 de marzo de 1988, para a aplicación do disposto no Real decreto 104/1988, do 29 de xaneiro, sobre homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria.

  • Real decreto 104/1988, do 29 de xaneiro, sobre homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria.

  • Real decreto 806/1993, do 28 de maio, sobre réxime de centros docentes estranxeiros en España.

   

  Información general y conceptos básicos sobre la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios 

  NOTA INFORMATIVA SOBRE HOMOLOGACIÓN/CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE ALUMNADO PROCEDENTE DE UCRANIA

   

  El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE de 30 de marzo), afecta al procedimiento de homologación/convalidación en dos aspectos:

   

  Modifica la Orden de 9 de julio de 2018, ya que da la posibilidad de presentar, a efectos de iniciar la tramitación del expediente de homologación/convalidación, una declaración responsable en sustitución de la documentación académica que permita a los solicitantes de homologación obtener el volante de inscripción condicional con el objetivo de continuar su formación en el sistema educativo español, aportando así mismo cierta flexibilidad con los plazos de tramitación del expediente.

   

  Permite iniciar el expediente de homologación/convalidación sin el requisito previo de pago de la tasa (solo necesario para convalidar a 1º de bachillerato o para homologar el título de bachillerato, FP o enseñanzas artísticas e deportivas), pudiendo ser abonada con posterioridad.

   

  Puede acceder al modelo de declaración responsable si pincha Aquí

   

  Homologación es la declaración de equivalencia de títulos, diplomas o estudios extranjeros con títulos españoles para efectos académicos : procedimiento ED434A

  Convalidación es la declaración de equivalencia de estudios extranjeros por cursos españoles para los efectos de continuar estudios en un centro docente español: procedimiento ED434A

  Declaración de equivalencia de estudios extranjeros con la escolaridad de los cursos 2º o 3º de educación secundaria obligatoria.  Este reconocimiento sólo tiene efectos laborales y profesionales, única y exclusivamente para finalidades distintas a continuar estudios en el sistema educativo español: procedimiento ED434B

  Qué homologar o convalidar

  Estudios efectivamente realizados y títulos o diplomas obtenidos, que tengan validez oficial en el sistema educativo extranjero, a los correspondientes títulos académicos españoles de educación no universitaria, siempre que la persona interesada no alcanzara previamente en el sistema educativo español el título cuya homologación solicita.

  Quién puede solicitar

  El procedimiento de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios se inicia a instancia de la persona interesada, que cursara estudios o alcanzara un título oficial en un sistema educativo extranjero.

  Las personas menores de 18 años deben actuar por medio de un representante legal debidamente acreditado.

  El alumnado que desee incorporarse a cursos de educación primaria, educación secundaria obligatoria o a estudios que no tengan como requisito previo de acceso la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, no tendrá que realizar trámite alguno de convalidación de sus estudios. La incorporación a los estudios correspondientes se realizará en el centro educativo en el que la persona interesada desee continualos, de acuerdo con la normativa aplicable.

  Conceptos básicos

  Homologación es la declaración de equivalencia de títulos, diplomas o estudios extranjeros con títulos españoles para efectos académicos: procedimiento ED434A.

  Validación es la declaración de equivalencia de estudios extranjeros por cursos españoles a los efectos de continuar estudios en un centro docente español: procedimiento ED434A.

  Declaración de equivalencia de estudios extranjeros con la escolaridad de los cursos 2º o 3º de educación secundaria obligatoria. Este reconocimiento solo tiene efectos laborales y profesionales, única y exclusivamente para finalidades distintas a continuar estudios en el sistema educativo español: procedimiento ED434B.

  Más información 

  Los estudios realizados en sistemas educativos extranjeros por el alumnado procedente del sistema educativo español serán objeto de homologación al título español de ESO o al de Bachillerato, siempre que el alumno o alumna aprobara tantos cursos correlativos y completos como le quedaran pendientes para terminar la educación secundaria obligatoria o el Bachillerato, respectivamente.

  No es posible, y por tanto se denegará, la homologación o convalidación siguientes:

  • títulos, diplomas, certificados o estudios cursados en organismos o instituciones, públicas o privadas, que non constituyan grados académicos ni formen parte del sistema educativo del país de que se trate
  • estudios cursados en centros extranjeros situados en España al margen de lo dispuesto en la normativa que regula el establecimiento y autorización de tales centros
  • títulos expedidos por instituciones u organismos extranjeros que avalan estudios realizados en centros españoles no conducentes a títulos con validez académica oficial
  • los estudios de sistemas educativos extranjeros cursados bajo la modalidad de “educación a distancia”, en ningún caso serán susceptibles de homologación, salvo acreditación de la validez de la “modalidad a distancia” en el país de origen, y se acredite que el interesado residía en dicho país al mismo tiempo que cursaba los estudios a distancia. 
  A quién se dirige

  En los casos de homologación/convalidación de títulos de educación secundaria obligatoria o de Bachillerato (ED434A) y de equivalencia de estudios extranjeros con la escolaridad de los cursos 2º y 3º de educación secundaria obligatoria para efectos laborales o profesionales (ED434B), debe dirigir su solicitud a la Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades de la provincia donde tenga su domicilio la persona solicitante o la persona representante. 

  En los demás casos debe dirigir su solicitud a la Dirección General de Centros e Recursos Humanos.

  Cómo se presenta la solicitud y la documentación requerida

  Para presentar una solicitud deberá seguir alguna de las opciones descritas a continuación :
        1. Cubrir la solicitud informáticamente, firmarla y presentarla en la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia.
        Importante: Si emplea esta opción, para la presentación de la documentación académica deberá entregar copia auténtica de los documentos o presentarlos de forma presencial en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
        2. Cubrir la solicitud informáticamente, imprimirla, firmarla y presentarla de forma presencial.
        3. Imprimir la solicitud, cubrirla manualmente, firmarla y presentarla de forma presencial.
  Los siguientes enlaces llevan a la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia. Para las opciones 1 y 2 pulsar en “tramitar en línea”, que lleva a la aplicación Hovaes. Para la opción 3 pulsar en “solicitud presencial”.

  Solicitud

   

  Inscripción condicionada en centros docentes o exámenes oficiales

  Las personas que presenten solicitudes de homologación y/o convalidación, con objeto de hacer posible su inscripción condicionada, dentro de los plazos establecidos, en centros docentes o en exámenes oficiales, podrán aportar junto a ésta, o de forma separada, la declaración responsable Anexo III de la Orden del 18 de julio de 2018, que es un documento por el que la persona interesada manifiesta, bajo  su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para la homologación o convalidación de los estudios. 

  La persona interesada podrá matricularse en el centro docente o examen oficial en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de la presentación de la declaración responsable, la cual mantendrá su vigencia únicamente durante el curso académico en el que se realice la matrícula hasta la fecha de la firma del acta de evaluación final, momento a partir del cual perderá la vigencia y los estudios se tendrán por no realizados.

  Documentación preceptiva en el trámite de homologación   

  Según se establece en el artículo 7 de la Orden de 9 de julio de 2018,  las personas interesadas deberán aportar con su solicitud los siguientes documentos que acrediten:

  1. La identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen (documento de identidad, pasaporte, ....)
  2. La representación, por cualquier medio que deje constancia fidedigna de su existencia
  3. Título o diploma oficial objeto de reconocimiento o, si procede, certificación oficial acreditativa de la superación de los exámenes finales correspondientes
  4. Certificación académica acreditativa de los cursos realizados, en que consten las materias cursadas, las calificaciones obtenidas y los años académicos en que se realizaron los cursos
  5. Resguardo del pago de la tasa código 30.20.02, excepto para el título de graduado/a en educación secundaria obligatoria 
  6. Anexo III, si es el caso

  Cuando se trate de enseñanzas de formación profesional o de régimen especial, además de la documentación indicada en las letras a) a f), podrá requerirse la siguiente:

  1. Plan de estudios superado para obtener el título que aporta, con indicación de la duración total y de cada una de las materias cursadas en horas lectivas y en semestres o años académicos, certificado por el centro docente que corresponda o la autoridad educativa competente. Si la carga horaria figura en créditos, deberá indicarse la correspondencia de los créditos en horas lectivas
  2. Programas descriptivos de las materias cursadas, conducentes a la obtención del título objeto de la homologación, certificado/sellado por el centro docente que corresponda o la autoridad educativa competente
  3. Acreditativa de la realización de prácticas preprofesionales o de experiencia laboral, si es el caso
  4. Certificación expedida por las autoridades del país de origen justificativa de los siguientes aspectos: requisitos académicos de acceso a los estudios objeto de homologación; grado académico que otorga el título obtenido y estudios a los que se puede acceder en el sistema educativo de origen con el título aportado
  5. Certificación académica de los estudios previos efectivamente realizados por la persona solicitante

  Cuando se trate de máster en enseñanzas artísticas, además de la indicada en las letras a) a k), se podrá requerir el plan de estudios de la titulación de máster impartida en el sistema educativo español cuya homologación solicita, que incluya programas descriptivos de las materias cursadas, con indicación de los contenidos y de la carga horaria de cada una de ellas, certificado por el centro docente que corresponda. 

  Requisitos de los documentos expedidos en el extranjero
  • Ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate
  • Estar legalizados por vía diplomática o, si es el caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya. Este requisito no se exigirá a los documentos expedidos por los estados miembros de la Unión Europea ni por los estados firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo
  • Deberán venir acompañados de la correspondiente traducción oficial para el gallego o para el castellano realizada por traductor/a debidamente autorizado/a o inscrito/a en España. Igualmente tienen carácter oficial las traducciones hechas por un traductor oficial en el extranjero y debidamente legalizada la firma de dicho traductor oficial:

  También tienen carácter oficial las traducciones realizadas en cualquier representación diplomática o consular de España en el extranjero y las realizadas en representación diplomática o consular en España del país de origen de la persona solicitante o, de ser el caso, en el de procedencia del documento.

  Resolución de la tramitación

  Las resoluciones del órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia por la que se concede la homologación o convalidación de los estudios extranjeros se formalizarán mediante una credencial, cuya fecha de expedición será la misma de la resolución de homologación y tendrá efectos en todo el territorio nacional. En ella también figurarán, en texto bilingüe, los siguientes datos de la persona interesada: nombre y fecha de nacimiento, país de origen de los estudios y título o estudios españoles con los que se homologan o validan.

  Tasas aplicables

  El procedimiento administrativo de homologación y/o convalidación de estudios extranjeros precisa del pago de tasa, excepto para la homologación al título de graduado/a en educación secundaria obligatoria.

  Los códigos a escribir en los impresos de pago son: 

  1. Para títulos de Formación Profesional y Enseñanzas artísticas y deportivas:
   • Consellería de Educación: código 07
   • Delegación de Servicios Centrales: código 13 
   • Servicio de Enseñanza Media: código 03
   • Tasa denominación: homologación de título extranjero: código 30.20.02
  2. Para títulos de bachillerato: 
   • Consellería de Educación: código 07
   • Delegación de: según residencia: A Coruña código 10; Lugo código 20; Ourense código 30; Pontevedra código 40
   • Servicio de Enseñanza Media: código 03
   • Tasa denominación homologación de título extranjero código 30.20.02

   

  Normativa

  Autonómica

  • Orden de 9 de julio de 2018, reguladora del procedimiento de homologación y/o convalidación de títulos y estudios extranjeros de enseñanzas no universitarias.
  • Decreto 204/2008, do 28 de agosto, sobre asunción de la ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia mediante el Real decreto 1319/2008, de 24 de julio, en materia de educación: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, y sobre su asignación a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

  Estatal

   

  • Real decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.
  • Orden de 14 de marzo de 1988, para la aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.
  • Orden de 30 de abril de 1996, por la que se adecuan a la nueva ordenación educativa determinados criterios en materia de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de niveles no universitarios y se fija el régimen de equivalencias con los correspondientes españoles.
  • Orden de 20 de marzo de 2001, por la que se regula el régimen de equivalencias de los estudios básicos y medios cursados en los países firmantes del Convenio “Andrés Bello” con los correspondientes españoles de enseñanza secundaria obligatoria y Bachillerato establecidos por la Ley orgánica 1/1990, do 3 de octubre, de ordenación General del sistema educativo.
  • Resolución de 23 de marzo do 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la cualificación final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al título de graduado en educación secundaria obligatoria y al de Bachillerato español.
  • Real decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de centros docentes extranjeros en España.
  • Real decreto 1319/2008, do 24 de julio, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por Real decreto 1763/1982, de 24 de julio, en materia de educación: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.

   

  General information and basic concepts on the recognition and validation of foreign non-university degrees and studies

  Recognition (homologación) is the attestation, for academic purposes, of the equivalence of foreign degrees, diplomas or studies to Spanish degrees for academic purposes: ED434A procedure

  Validation (convalidación) is the attestation of equivalence of foreign studies to Spanish studies in order to continue these studies in a Spanish educational institution: ED434A procedure

  Attestation of the equivalence of foreign studies to the 2nd or 3rd year of mandatory secondary education (educación secundaria obligatoria). This recognition is only for work and professional purposes, i.e. exclusively for purposes other than continuing studies in the Spanish educational system: ED434B procedure

  What can be recognized or validated?

  Any successfully completed studies and attained diplomas or degrees that are officially valid in the foreign educational system can be recognized or validated in order to attain the corresponding non-university Spanish educational equivalent. No studies, diplomas, or degrees can be validated or recognized if the applicant has already attained the Spanish educational equivalent.

  Who can request the recognition or validation?

  Recognition and validation of foreign non-university degrees and studies must be requested by the person who studied or obtained an official diploma in a foreign educational system.

  Persons under the age of 18 shall proceed with a duly accredited legal representative.

  Students who wish to enroll in primary education (educación primaria), mandatory secondary education (educación secundaria obligatoria) or studies that do not require holding the Mandatory Secondary Education Diploma (título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria) do not require validation. The registration procedures to continue studies in the aforementioned levels shall take place at the educational center where the interested person wishes to continue his or her studies pursuant to applicable regulations.

  Further information

  The studies carried out in foreign educational systems by students whose studies originated in the Spanish educational system will be subject to the recognition of the Spanish diploma in Mandatory Secondary Education (Educación Secundaria Obligatoria or ESO) or the Spanish diploma in Baccalaureate (Bachillerato). This recognition will only occur if the student completes all corresponding years, pending the completion of Mandatory Secondary Education or Baccalaureate respectively.

  Recognition or validation in the following cases is not possible and will therefore be denied:

  • degrees, diplomas, certificates or studies taken in institutions or bodies, whether public or private in nature, that do not constitute academic degrees or that are not part of the educational system of the corresponding country.
  • studies taken in foreign centers located in Spain not meeting the Spanish regulations on the establishment and authorization of such centers. 
  • diplomas issued by foreign institutions or bodies that recognize studies that were completed in Spain, if those studies do not qualify as academically valid in Spain.
  • studies in foreign educational systems undertaken through the modality of “distance education” will only be recognized as the diploma in Mandatory Secondary Education if the distance education program is accredited in its country of origin, and the applicant was an official resident of the country offering the distance education program during the study period.
  To whom is this application addressed?

  In the cases of recognition and or validation of Mandatory Secondary Education (Educación Secundaria Obligatoria) or Baccalaureate (Bachillerato) diplomas (ED434A) and equivalence of foreign studies to the 2nd and 3rd year of mandatory secondary education (educación secundaria obligatoria) for work and professional purposes (ED434B) the application shall be addressed to the Xefatura Territorial of the Regional Ministry of Education, University and Professional Training (Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional) of the province where the applicant, or his/her representative, currently resides. 

  In all other cases the application shall be addressed to the Directorate-General for Centers and Human Resources (Dirección General de Centros e Recursos Humanos).

  Submission of the application and required documentation

  To submit an application, you must follow one of the options below: 

  1. Fill in the application electronically, sign it and submit it through the Electronic Office of Xunta de Galicia.  Please notice: If you choose this option, you must provide a valid, authenticated copy of the documents or hand them in personally at any of the locations and registry offices listed within the regulations governing the common administrative procedure. 
  2. Fill in the application electronically, print it, sign it and hand it in personally.
  3. Print out the application, fill it in by hand, sign it and hand it in personally. 

  You can access the Electronic Office of Xunta de Galicia on these links. 

  For options 1 and 2, click on the link “Online process”, which takes you to the Hovaes application. For option 3, click on “Face-to-face application”. 

  Application

  Conditional registration in educational centers or for official examinations

  Individuals submitting applications for recognition and/or validation in order to complete a conditional registration in time to meet deadline set by educational centers or for official examinations must provide, either with the recognition and/or validation application or separately, a completed Declaration of Responsibility form, which is found in Annex III of Order dated July 18, 2018. This Declaration is a document stating that the applicant declares that he or she meets the requirements established by current legislation in relation to the recognition or validation of studies and takes full responsibility for his or her declaration.

  The applicant must enroll in the educational center or for the official examination within a period of 6 months, maximum, from the date of submission of the Declaration of Responsibility. The Declaration will only be valid during the corresponding school year and will expire on the signing date of the final evaluation report. From that moment, the Declaration will no longer be valid and the studies will be considered incomplete.

  Mandatory documentation for the recognition procedure

  As set forth in article 7 of the Order dated July 9, 2018, the interested party shall provide, along with the application, the following documents:

  1. Identity documents, issued by the recognized authorities of the country of origin (identification card, passport…)
  2. The legal representation document, if applicable, so that it may be accurately certified
  3. The official degree or diploma to be considered for recognition or, if applicable, the official document certifying the successful completion of the corresponding final exams
  4. A transcript of the academic records of the completed school years including the subjects taken, the grades obtained and the years in which the studies were performed
  5. Receipt certifying payment of the fees corresponding to code 30.20.02, except for the diploma in Mandatory Secondary Education (título de graduado/a en educación secundaria obligatoria)
  6. Annex III,  if applicable

  In the case of vocational training (formación profesional) or special studies, in addition to the aforementioned documents indicated in the categories a) to f), the following may be required:

  1. A copy of the syllabus completed in order to obtain the submitted diploma with information on the total length of the program and the length of each of the subjects taken (school hours per term or school year). This document must be certified by the corresponding educational center or the competent educational authority. If only credits are recorded on the documentation, the hourly equivalent of these credits must be indicated.
  2. Programs describing the subjects taken in order to obtain the diploma must be recognized, signed and sealed by the corresponding educational center or the competent educational authority
  3. A certificate of completion of pre-professional internships or work experience, if applicable
  4. A certificate issued by the authorities of the country of origin to justify the following: academic pre-requirements to the studies in question; academic level granted by the obtained diploma, and studies for which the student qualifies in the educational system of the country of origin while holding the submitted diploma
  5. Academic certificate of the previous studies successfully completed by the applicant

  In the case of masters degrees of artistic studies, in addition to what is indicated in sections a) to k), also the syllabus of the corresponding masters degree in the Spanish educational system whose recognition is requested might be required. This syllabus shall include the descriptions of the programs of each subject indicating the contents and the number of hours and it shall be certified by the corresponding educational center.

  Requirements of the documents issued abroad
  • To be official and issued by the competent authorities in accordance with the legal regulations of the corresponding country
  • To be authenticated through diplomatic channels or, if applicable, by the Hague Convention apostille. This requirement is not necessary if the documents are issued by European Union member states or signatories of the European Economic Area Agreement
  • Documents shall have their corresponding official translation into Galician or Spanish made by a duly authorized translator registered in Spain:

  Translations made by any Spanish consular or diplomatic representation abroad or by any diplomatic representation or consulate of the country of origin of the applicant in Spain or, if applicable, of the country where the document was issued, are also official.

  Resolution of the procedure

  Resolutions by the competent body of the Administration of the Autonomous Community of Galicia granting the recognition or validation of foreign studies shall be formalized through an accreditation whose issuance date shall be the same as the date of the resolution of the recognition and shall be valid throughout Spanish national territory. The accreditation shall include a bilingual text including the following information related to the interested party: name and date of birth, country where the studies were taken, and the corresponding Spanish diploma or studies. 

  Applicable fees

  For the administrative procedure of the recognition and/or validation of foreign studies, the payment of the fee with code 30.20.02 is required. This requirement does not apply to the recognition of the diploma in Mandatory Secondary Education (título de graduado/a en educación secundaria obligatoria).

  Regulations

  Autonomous regulations

  • Order dated July 9, 2018, on the procedure of the recognition and validation of foreign non-university degrees and studies
  • Decree 204/2008, dated August 28, for the purpose of broadening the functions and services transferred to the Autonomous Community of Galicia by Royal Decree 1319/2008, dated July 24, regarding education: recognition and validation of foreign non-university degrees and studies, and on their allocation to the Regional Ministry of Education and University Planning

  State regulations

  • Royal Decree 104/1988, dated January 29, on the recognition and validation of foreign non-university degrees and studies 
  • Order dated March 14, 1988, on the application of the provisions of Royal Decree 104/1988, dated January 29, on the recognition and validation of foreign non-university degrees and studies 
  • Order dated April 30, 1996, on the adaptation, to the new educational regulations, of certain criteria related to the recognition and validation of foreign non-university degrees and studies and the establishment of an equivalence system to determine their Spanish equivalents
  • Order dated March 20, 2001, on the regulation of the equivalence system of basic and intermediate studies, taken in the countries which are signatories to the “Andrés Bello” Agreement, with the corresponding Spanish studies of Mandatory Secondary Education and Baccalaureate established by Organic law 1/1990, dated October 3, on the General management of the educational system
  • Resolution dated March 23, 2018, by the Secretary of State of Education, Professional Training and Universities on the establishment of the instructions to calculate the final grade that shall appear in the credentials of the validations related to the 1st year of Baccalaureate and the recognition of foreign studies towards the Spanish diploma in Mandatory Secondary Education and Spanish Baccalaureate
  • Royal decree 806/1993, dated May 28, on the regime of foreign educational centers in Spain
  • Royal decree 1319/2008, dated July 24, on the broadening of the functions and services transferred to the Autonomous Community of Galicia by Royal Decree 1763/1982, dated July 24, regarding education: recognition and validation of foreign non-university degrees and studies

   

  Information générale et concepts de base sur l’homologation et la validation d’études et de diplômes étrangers non-universitaires.

  L’homologation est la déclaration d’équivalence de titres, de diplômes ou d’études provenant de l’étranger avec des titres espagnols aux effets académiques : procédure ED434A

  La validation est la déclaration d’équivalence d’études menées à l’étranger par des formations espagnoles aux effets de suivre des études dans un établissement d’enseignement espagnol : procédure ED434A

  Déclaration d’équivalence d’études menées à l’étranger avec la scolarité de la 2de et 3e année d’enseignement secondaire obligatoire. Cette reconnaissance n’a que des effets professionnels, uniquement et exclusivement à des buts autres que de poursuivre des études au sein du système éducatif espagnol : procédure ED434B

  Que faut-il homologuer ou valider

  Des études effectivement menées et des titres ou des diplômes obtenus, valablement officiels dans le système éducatif étranger, par les titres académiques espagnols correspondants de l’éducation non-universitaire, à condition que la personne intéressée n’ait pas obtenu préalablement au sein du système éducatif espagnol le titre dont l’homologation est demandée.

  Qui peut la demander

  La procédure d’homologation et de validation d’études et de titres étrangers non-universitaires doit être lancée par la personne intéressée, qui suivra des études ou qui obtiendra un titre officiel au sein d’un système éducatif étranger.

  Les personnes âgées de moins de 18 ans devront mener les démarches par le biais d’un représentant légal dûment habilité.

  L’étudiant qui souhaite s’incorporer à des enseignements primaires, secondaires obligatoires ou à des études n’ayant pas comme condition préalable d’accès l’obtention du diplôme d’enseignement secondaire obligatoire, n’aura pas à mener la démarche de validation de ses études. L’incorporation aux études correspondantes se fera dans l’établissement d’enseignement choisi par l’intéressé, conformément à la réglementation applicable.

  Autres renseignements

  Les études menées au sein de systèmes éducatifs étrangers par des étudiants provenant du système éducatif espagnol, feront l’objet de l’homologation au titre espagnol d’ESO ou de Bachillerato, si cet/te étudiant/e a été reçu/e à autant d’années d’études corrélatives et complètes qui correspondraient aux années d’études en suspens avant de conclure l’enseignement secondaire obligatoire ou le Bachillerato, respectivement. 

  Il ne sera pas possible d’obtenir l’homologation ou la validation des cas suivants, étant refusée :

  • titres, diplômes, certificats ou études menées au sein d’organismes ou d’institutions, publiques ou privées, ne constituant pas de degrés académiques, ou qui ne feraient pas partie du système éducatif du pays en question
  • études menées dans des établissements étrangers qui se trouvent en Espagne en dehors des dispositions de la réglementation régissant l’établissement et l’autorisation desdits établissements d’études
  • titres délivrés par des institutions ou des organismes étrangers qui garantissent des études suivies dans des établissements espagnols et qui ne conduisent pas à des titres ayant une validité académique officielle
  • les études de systèmes éducatifs étrangers suivis sous la modalité « d’éducation à distance » ne seront dans aucun cas susceptibles d’homologation avec le titre d’ESO, sauf en cas d’attestation de validité de la « modalité à distance » dans le pays d’origine, et si l’intéressé prouve avoir vécu dans ce pays alors qu’il menait lesdites études à distance. 
  À qui s’adresser

  Dans les cas d’homologation/validation de titres d’enseignement secondaire obligatoire ou de Bachillerato (ED434A) et d’équivalence d’études menées à l’étranger avec le programme scolaire des années 2de et 3e d’enseignement secondaire obligatoire, à des buts professionnels (ED434B), la demande devra être adressée auprès de la Jefatura Territorial de la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la province où la personne demanderesse ou la personne représentante demeureront. 

  Dans les autres cas, il faudra adresser la demande à la Dirección General de Centros e Recursos Humanos.

  Comment déposer la demande et la documentation requise

  Pour faire une demande, veuillez choisir parmi les options ci-dessous :
      1. Remplissez le formulaire en ligne, signez-le et renvoyez-le via le portail en ligne de la Xunta de Galicia. 
  Important : Si vous utilisez cette option, lors de la présentation des documents, vous devez fournir une copie certifiée conforme des documents ou les déposer en personne dans un des lieux ou registres établis dans le règlement régissant la procédure administrative commune. 
      2. Remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le, signez-le et déposez-le en personne.
      3. Imprimez le formulaire, remplissez-le manuellement, signez-le et déposez-le en personne. 
  Les liens suivants mènent au portail en ligne de la Xunta de Galicia. Pour les options 1 et 2, cliquez sur « démarche en ligne », ce qui mène à l'application Hovaes. Pour l'option 3, cliquez sur « démarche en personne ».

  Demande

   

  Inscription conditionnée dans des établissements d'enseignement ou à des examens officiels

  Les personnes déposant des demandes d'homologation et/ou de validation qui auraient pour but de rendre possible leur inscription conditionnée, dans les délais prévus et dans des établissements d'enseignement ou à des examens officiels, pourront annexer à la demande, ou la présenter séparément, la déclaration responsable Annexe III de l'Ordonnance du 18 juillet 2018, qui est un document par lequel la personne intéressée déclare, sous sa responsabilité, être conforme aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en matière d'homologation ou de validations des études. 
  La personne intéressée pourra s'inscrire à l'établissement d'enseignement ou à l'examen officiel dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de présentation de la déclaration responsable, qui sera uniquement valable pour l'année académique où sera faite l'inscription, jusqu'à la date de signature du compte-rendu d'évaluation finale. Suite à ce délai elle ne sera plus valable et les études seront tenues comme non-réalisées.

  Documentation exigée pour la démarche d'homologation

  Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Ordonnance du 9 juillet 2018, les personnes intéressées devront accompagner leur demande des documents justifiant :

  1. L'identité, délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine (carte d'identité, passeport,...)
  2. La représentation par tout moyen attestant de manière fiable leur existence
  3. Titre ou diplôme officiel objet de reconnaissance ou, le cas échéant, attestation officielle justificative d'avoir été reçu aux examens finaux correspondants
  4. Certificat académique justificatif des formations menées, avec mention des matières étudiées, des qualifications obtenues et des années académiques au cours desquelles ont été menées lesdites formations
  5. Attestation de paiement des taxes code 30.20.02, sauf pour l’obtention du diplôme en éducation secondaire obligatoire 
  6. Annexe III, le cas échéant

  Alors qu'il s'agira des enseignements de formation professionnelle ou de régime spécial, en plus des documents mentionnés aux alinéas a) à f), il pourra être nécessaire de présenter :

  1. Programme d'études réussies pour l'obtention du titre fourni, avec indication de la durée totale et de chacune des matières enseignées en heures de cours et en semestres ou années académiques, certifié par l'établissement d'enseignement correspondant ou par l'autorité éducative compétente. Si la charge horaire apparaît en crédits, il faudra indiquer la correspondance desdits crédits en heures de cours
  2. Programmes descriptifs des matières enseignées conduisant à l'obtention du titre objet de l'homologation, certifié/cacheté par l'établissement d'enseignement correspondant ou par l'autorité éducative compétente
  3. Document justificatif de la réalisation d’un stage préprofessionnel ou d’expérience professionnelle, le cas échéant
  4. Attestation délivrée par les autorités du pays d’origine justifiant les données suivantes : conditions académiques d’accès aux études faisant l’objet d’homologation ; degré académique octroyé par le diplôme obtenu et études auxquelles il est possible d’accéder dans le système éducatif d’origine avec le titre fourni
  5. Attestation académique des études préalables effectivement menées par la personne demanderesse

  Alors qu’il s’agira d’un master d’enseignement artistique, en plus des documents indiqués aux alinéas a) à k), il pourrait être nécessaire de présenter le programme d’études du diplôme de master suivi au sein du système éducatif espagnol dont l’homologation est demandée, tout en incluant les programmes descriptifs des matières enseignées, ainsi que leurs contenus et la charge horaire de chacune d’entre elles, certifié par l’établissement d’enseignement correspondant. 

  Conditions des documents délivrés à l’étranger
  • Ils devront être officiels et délivrés par les autorités compétentes, conformément au système juridique du pays en question
  • Ils devront être légalisés par la voie diplomatique ou, le cas échéant, au moyen de l’apostille de La Haye Cette condition ne sera pas exigée aux documents délivrés par les états membres de l’Union européenne, ni par les états signataires de l’accord sur l’Espace économique européen
  • Ils devront être accompagnés de la traduction officielle correspondante en langue galicienne ou espagnole, faite par un/e traducteur/trice dûment autorisé/e ou inscrit/e en Espagne 

  Les traductions faites au sein d’une représentation diplomatique ou consulaire d’Espagne à l’étranger seront également valables, ainsi que celles faites en représentation diplomatique ou consulaire en Espagne du pays d’origine de la personne demanderesse ou, le cas échéant, dans le pays de provenance du document.

  Résolution du traitement

  Les résolutions de l’autorité compétente de l’Administration de la Communauté autonome de la Galice par lesquelles est octroyée l’homologation ou la validation des études menées à l’étranger seront adoptées au moyen d’une accréditation, dont la date de délivrance coïncidera avec celle de la résolution d’homologation, et prendra effet sur tout le territoire national. Elle devra faire également mention, en texte bilingue, des données suivantes concernant la personne intéressée : nom et date de naissance, pays d’origine des études et titre ou études espagnoles avec lesquels ces études sont homologuées ou validées.

  Taxes applicables

  La procédure administrative d’homologation et/ou de validation des études menées à l’étranger demande le paiement de taxes correspondantes au code 30.20.02, sauf pour l’homologation du diplôme en enseignement secondaire obligatoire.

  Réglementation

  Autonomique

  • Ordonnance du 9 juillet 2018, régulatrice de la procédure d'homologation et/ou de validation de titres et d'études menées à l'étranger d'enseignements non-universitaires.
  • Décret 204/2008, du 28 août, sur l'assomption de l'élargissement de fonctions et de services transférés à la Communauté autonome de la Galice par le Décret royal 1319/2008, du 24 juillet, en matière d'éducation : homologation et validation de titres et d'études menées à l'étranger d'enseignements non-universitaires, ainsi que sur l'attribution à la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

  Étatique

  • Décret royal 104/1988, du 29 janvier, sur l'homologation et la validation de titres et d'études menées à l'étranger d'enseignements non-universitaires.
  • Ordonnance du 14 mars 1988, pour l'application des dispositions du Décret royal 104/1988, du 29 janvier, sur l'homologation et la validation de titres et d'études menées à l'étranger d'enseignements non-universitaires.
  • Ordonnance du 30 avril 1996, par laquelle sont adaptés au nouveau système éducatif certains critères en matière d'homologation et de validation de titres et d'études menées à l'étranger de niveaux non-universitaires et est établi le régime d'équivalences avec les études espagnoles correspondantes.
  • Ordonnance du 20 mars 2001, par laquelle est réglé le régime d'équivalences des études de base et moyennes menées dans les pays signataires de la Convention « Andrés Bello » avec les études espagnoles correspondantes à l'enseignement secondaire obligatoire et au Bachillerato établis par la Loi organique 1/1990, du 3 octobre, de gestion générale du système éducatif.
  • Résolution du 23 mars 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, par laquelle sont établies les indications pour le calcul de la qualification finale devant apparaître sur les accréditations de validation pour la 1re année de Bachillerato et d'homologation de titres étrangers au titre de diplôme d'enseignement secondaire obligatoire et de Bachillerato espagnol.
  • Décret royal 806/1993, du  28 mai, sur le régime d'établissements d'enseignement étrangers en Espagne.
  • Décret royal 1319/2008, du 24 juillet, sur l'élargissement de fonctions et de services transférés à la Communauté autonome de la Galice par le Décret royal 1763/1982, du 24 juillet, en matière d'éducation : homologation et validation de titres et d'études menées à l'étranger d'enseignements non-universitaire.

  Informação geral e conceitos básicos sobre a homologação e equivalência de cursos e habilitações estrangeiros não superiores

  Homologación é a declaração de equivalência de diplomas, cartas de curso ou habilitações estrangeiras com diplomas espanhóis para efeitos académicos: processo ED434A

  Convalidación é a declaração de equivalência de habilitações estrangeiras por diplomas espanhóis para os efeitos de continuar a estudar num estabelecimento de ensino espanhol: processo ED434A

  Declaração de equivalência de habilitações estrangeiras com a educação dos anos 2º ou 3º da educação secundária obrigatória. Este reconhecimento só tem efeitos de trabalho e profissionais, apenas e só para finalidades diferentes de continuar a estudar no sistema educativo espanhol: processo ED434B

  O que homologar ou declarar equivalente

  Habilitações completadas efetivamente e diplomas e cartas de curso obtidos, oficialmente válidos no sistema educativo estrangeiro, para os respetivos diplomas académicos espanhóis de educação não universitária, desde que a pessoa interessada não tenha obtido previamente no sistema educativo espanhol o diploma para cuja homologação pede deferimento. 

  Quem pode requerer

  O processo de homologação e equivalência de diplomas e estudos estrangeiros não superiores é iniciado a pedido de parte interessada que tenha frequentado ensino ou tenha completado um diploma oficial num sistema educativo estrangeiro.

  As pessoas menores de 18 anos devem agir por meio de um representante legal devidamente credenciado.

  Aqueles alunos que pretendam frequentar o ensino primário, ensino secundário obrigatório ou estudos que não exijam, como requisito prévio ao acesso, a obtenção do diploma em Educação Secundária Obrigatória, não terão de realizar qualquer tramitação da equivalência das suas habilitações. O acesso à respetiva formação será realizado no estabelecimento de ensino onde a pessoa interessada pretenda continuar, nos termos do quadro legal aplicável.

  Mais informações

  As habilitações obtidas em sistemas educativos estrangeiros pelos alunos provenientes do sistema educativo espanhol serão objeto de homologação com o diploma espanhol da ESO, ou do Bachillerato, desde que o aluno ou aluna tenha aprovado tantos anos sequenciais e completos como forem precisos para completar o ensino secundário obrigatório ou o Bachillerato, respetivamente.

  Não é possível, e portanto serão recusadas, as homologações ou equivalências que se seguem:

  • cursos, diplomas, cartas de curso ou habilitações frequentados em organismos ou instituições, públicas ou privadas, que não constituam graus académicos nem façam parte do sistema educativo do país de que se trate
  • habilitações completadas em estabelecimentos estrangeiros localizados em Espanha, à margem do disposto no quadro legal que regulamenta o estabelecimento e autorização de tais estabelecimentos
  • diplomas emitidos por instituições ou organismos estrangeiros que atestam habilitações realizadas em estabelecimentos espanhóis não conducentes a diplomas válidos oficialmente
  • aquelas habilitações de sistemas educativos estrangeiros realizados na modalidade de «educação à distância» em nenhum caso serão passíveis de homologação com o diploma da ESO, a não ser que atestem a validez da referida «modalidade à distância» no país de origem, e atestem que a pessoa interessada residia nesse país na altura em que fazia a formação à distância.
  A quem vai dirigido

  Nos casos de homologação/equivalência de diplomas de educação secundária obrigatória ou de Bachillerato (ED434A) e de equivalência de habilitações estrangeiras com a escolaridade dos anos 2º e 3º de ensino secundário obrigatório para os efeitos de trabalho ou profissionais (ED434B), deverá apresentar o seu pedido junto da Chefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da província onde resida o requerente ou o seu representante.

  Nos restantes casos deve apresentar o pedido junto da Direção-Geral de Estabelecimentos e Recursos Humanos.

  Como apresentar o pedido e os documentos requeridos

  Para apresentar um requerimento deverá seguir alguma das opções aqui descritas:

  1. Preencher o requerimento eletronicamente, assiná-lo e apresentá-lo na Sede Eletrónica da Xunta de Galicia.

  Importante: Se utilizar esta opção, para a apresentação da documentação académica deverá juntar cópia autenticada dos documentos ou apresentá-los de modo presencial em qualquer dos lugares e registos estabelecidos na normativa reguladora do procedimento administrativo comum.

  2. Preencher o requerimento eletronicamente, imprimi-lo, assiná-lo e apresentá-lo de modo presencial.

  3. Imprimir o requerimento, preenchê-lo manualmente, assiná-lo e apresentá-lo de modo presencial.

  Os seguintes links levam à Sede Eletrónica da Xunta de Galicia. Para as opções 1 e 2, clicar em “preenchimento online”, que leva à aplicação Hovaes. Para a opção 3, clicar em “preenchimento manual”.

  Pedido

  Registo condicionado em estabelecimentos de ensino ou exames oficiais

  As pessoas que apresentem pedidos de homologação e/ou equivalência, com o intuito de possibilitar o seu registo condicionado, dentro dos prazos estabelecidos em estabelecimentos de ensino ou em provas oficiais, poderão contribuir juntamente com ela, ou separadamente, a declaração responsável Anexo III da Ordem de 18 de julho de 2018, que é um documento pelo qual a pessoa interessada declara, sob a sua responsabilidade, que cumpre os requisitos estabelecidos no quadro legal vigente para a homologação da formação.

  A pessoa interessada poderá inscrever-se no estabelecimento docente ou teste oficial no prazo máximo de 6 meses a contar da data da apresentação da declaração responsável, que irá manter a sua vigência unicamente durante o ano académico em que se tenha realizado a inscrição até à data da assinatura da ata de avaliação final, momento a partir do qual irá perder a vigência e a formação será considerada como não realizada.

  Documentos precetivos na tramitação da homologação

  Nos termos do artigo 7 da Ordem de 9 de julho de 2018, as pessoas interessadas deverão juntar ao pedido os seguintes documentos que atestem:

  1. A identidade, emitida pelas autoridades da tutela do país de origem (documento de identidade, passaporte)
  2. A representação, por qualquer meio que ateste a sua existência de maneira fidedigna
  3. Carta de curso ou diploma oficial objeto de reconhecimento, certificação oficial demonstrativa da superação dos respetivos testes finais
  4. Certificação académica demonstrativa da formação realizada, em que constem as matérias cursadas, as classificações obtidas e os anos académicos em que foram realizados os cursos
  5. Comprovativo do pagamento da taxa sob o código 30.20.02, exceto para o diploma de graduado/a em educação secundária obrigatória
  6. Anexo III, se for o caso

  No caso do ensino profissional ou de regime especial, além dos documentos referidos nas letras a) a f) poderão ser requeridos os seguintes:

  1. Plano de estudos completado para obter a habilitação que junta, com indicação da duração total e de cada uma das unidades curriculares completadas em horas letivas e em semestres ou anos académicos, autenticado pelo estabelecimento de ensino ou a autoridade educativa da tutela. Caso a carga horária conste dos créditos, deverá incluir a correspondência dos créditos com o número de horas letivas
  2. Programas descritivos das matérias cursadas, conducentes à obtenção do diploma objeto da homologação, autenticado/carimbado pelo estabelecimento de ensino ou a autoridade educativa da tutela
  3. Demonstrativa da realização de estágios pré-profissionais ou de experiência laboral, se for o caso
  4. Certificação emitida pelas autoridades do país de origem, que ateste os seguintes aspetos: requisitos académicos de acesso às habilitações objeto da homologação; grau académico que atribui o diploma obtido, e nível de formação à qual é possível aceder no sistema educativo de origem com o diploma que se junta
  5. Certificação académica das habilitações prévias completadas de maneira efetiva pela pessoa requerente

  No caso do mestrado em ensino artístico, além do referido nas letras a) a k), poderá ser requerido o plano de estudos do diploma de mestrado ministrado no sistema educativo espanhol cuja homologação pretende, que inclua programas descritivos das unidades curriculares cursadas, indicando os conteúdos e a carga horária de cada uma delas, certificado pelo respetivo estabelecimento de ensino. 

  Requisitos dos documentos emitidos no estrangeiro
  • Ser oficiais e ser emitidos pelas autoridades da tutela nos termos do ordenamento jurídico do país em causa
  • Terem sido legalizados por via diplomática ou, se for o caso, pela apostila de Haia. Este requisito não será exigido para os documentos emitidos pelos estados-membro da União Europeia nem pelos estados assinantes do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu
  • Deverão vir acompanhados da respetiva tradução oficial em galego ou espanhol, realizada por um/a tradutor/a devidamente autorizado/a ou registado/a em Espanha:

  Têm também carácter oficial as traduções realizadas em qualquer repartição de representação diplomática ou consular de Espanha no estrangeiro e as realizadas em representação diplomática ou consular em Espanha no país de origem da pessoa requerente ou, se for o caso, no país de origem do documento.

  Resolução da tramitação

  As decisões do órgão competente da Administração da Comunidade Autónoma da Galiza pela qual é autorizada a homologação ou equivalência da formação estrangeira serão formalizadas por uma credencial, cuja data de emissão será a mesma da decisão de homologação e terá efeitos em todo o território espanhol. Dela deverão constar, em texto bilingue, as seguintes informações da pessoa interessada: nome e data de nascimento, país de origem da formação e diploma ou formação espanhóis com os quais é homologada ou validada.

  Taxas aplicáveis

  O procedimento administrativo de homologação e/ou equivalência da formação estrangeira exige o pagamento de uma taxa sob o código 30.20.02, exceto para a homologação do diploma de graduado/a em educação secundária obrigatória.

  Regulamento

  Autonómica

  • Ordem de 9 de julho de 2018, que regula o processo de homologação e/ou equivalência de diplomas e habilitações estrangeiras de ensino não superior.
  • Decreto 204/2008, de 28 de agosto, sobre aceitação do alargamento de funções e serviços transferidos para a tutela da Comunidade Autónoma da Galiza pelo Real Decreto 1319/2008, de 24 de julho, em matéria de educação: homologação e equivalências de diplomas e estudos estrangeiros em ensino não universitário, e sobre a sua atribuição à Consellería de Educación e Ordenamento Universitario.

  Estatal

   

  • Real decreto 104/1988, de 29 de janeiro, sobre homologação e equivalência de diplomas e habilitações estrangeiras de educação não universitária.
  • Ordem de 14 de março de 1988, para a implementação do teor do Real Decreto 104/1988, de 29 de janeiro, sobre homologação e equivalência de diplomas e estudos estrangeiros de educação não superior.
  • Ordem de 30 de abril de 1996, que adapta ao novo ordenamento educativo determinados critérios em matéria de homologação e equivalência de diplomas e estudos estrangeiros de níveis não universitários e fixa o regime de equivalências com os respetivos níveis espanhóis.
  • Ordem de 20 de março de 2001, que regulamenta o regime de equivalências dos estudos básicos e médios frequentados nos países assinantes da Convenção «Andrés Bello» com os respetivos espanhóis de ensino secundário obrigatório e Bachillerato estabelecidos pela Lei Orgânica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenamento Geral do sistema educativo.
  • Decisão de 23 de março de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que estabelece as instruções para o apuramento da classificação final que deve constar das credenciais de equivalência para o 1º ano de Bachillerato e de homologação de diplomas estrangeiros com o diploma de graduado em educação secundária obrigatória e o do Bachillerato espanhol.
  • Real Decreto 806/1993, de 28 de maio, que regulamenta os estabelecimentos de ensino estrangeiros em Espanha.
  • Real Decreto 1319/2008, de 24 de julho, sobre alargamento de funções e serviços transferidos para a tutela da Comunidade Autónoma da Galiza pelo Real Decreto 1763/1982, de 24 de julho, em matéria de educação: homologação e equivalência de diplomas e habilitações estrangeiras no ensino não superior.

   

  A legalización de documentos académicos oficiais que deban xerar efectos noutros Estados é un proceso suxeito a convenios de carácter internacional. No caso de documentos acreditativos de estudos cursados en España, consta de dúas fases:

  • recoñecemento de sinaturas, por parte das autoridades competentes
  • legalización propiamente dita polo Ministerio correspondente
  Órganos competentes para o recoñecemento de sinaturas
  • Títulos, diplomas e certificados correspondentes a estudos derivados da Lei Orgánica 1/1990, de Ordenación Xeral do sistema Educativo (LOXSE), da Lei Orgánica 2/2006, de Educación (LOE) e da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), realizados en Galicia. O recoñecemento de sinatura realízase pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Servizo de Centros.
  • Certificacións oficiais de estudios e Libros de Escolaridade, expedidos polos centros docentes situados en Galicia. Este recoñecemento realizarase pola Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da provincia na que estea ubicado o centro educativo.
  • Títulos, diplomas e certificados correspondentes ás ensinanzas derivadas da Lei Xeral de Educación de 1970 ou de sistemas anteriores a esta, expedidos polo Ministerio de Educación, corresponden ao propio Ministerio. (en Galicia a través da Alta Inspección de Educación).
  • No caso das certificacións referidas as probas de selectividade ou semellantes, dirixirse, previa comunicación telefónica, á Alta Inspección de Educación.

  O recoñecemento de sinatura correspóndelle ao Ministerio de Educación e Formación Profesional para os seguintes tipos de documentos académicos de estudos cursados en España:

  • Títulos universitarios de carácter oficial e con validez en todo o territorio nacional, expedidos polos Reitores das Universidades
  • Títulos de educación superior e de postgrao, expedidos por lo Ministerio de Educación
  • Certificacións académicas oficiais de estudos conducentes á obtención dos títulos mencionados nos anteriores apartados.

  As certificacións de matrícula non son obxecto de recoñecemento de sinaturas, e o recoñecemento de documentos que non teñan carácter oficial (documentos privados) realízanse mediante procedemento notarial.

  Requisitos e formas de presentación

  Requisitos dos documentos: teñen que ser oficiais, e con validez en todo o territorio nacional, orixinais e non se recoñecen sinaturas por orden, ausencia ou autorización.

  Formas de presentación:

  • Presencial: en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres. Contactar coas unidades xestoras para confirmar a dispoñibilidade, así como para consultar os requisitos específicos en cada caso

  • Por correo: A persoa interesada debe facer unha solicitude de recoñecemento de sinaturas en documentos académicos non universitarios, cos datos da persoa solicitante, país no que surtirá efectos a documentación e enderezo postal ao que desexa que sexan devoltos os documentos unha vez recoñecida a sinatura. Esta solicitude pódese enviar por correo ordinario ou certificado, ou a través de calquera Rexistro, xunto coa documentación académica orixinal.

   

  Unha vez realizado o recoñecemento de sinaturas, o seguinte trámite a realizar pola persoa interesada, é remitir os documentos á Administración Xeral do Estado para a súa legalización, para o que hai que distinguir dous supostos:

  • Se esta documentación ten que xerar efectos en países asinantes do Convenio de La Haya de 5 de outubro de 1961 ( Apostilla de La Haya), debe dirixirse ao Ministerio de Xustiza en Madrid ou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Coruña. Pode consultar o listado actualizado dos Estados signatarios do Convenio, elaborado a partir do propio Convenio e actualizado polo Ministerio de Xustiza

  • Se ten que xerar efectos en países non signatarios do devandito convenio de La Haya, dirixirase ao Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación

  Dependencias administrativas ás que se pode dirixir

  Recoñecemento de sinatura

  Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
  Subdirección xeral de Centros
  Edificio Administrativo San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Teléfono: 981 546520
  E-mail: titulosnu@edu.xunta.es

  Xefaturas Territoriais

  A Coruña Edificio Administrativo de Monelos
  Servizo Territorial de Inspección Educativa

  Rúa Vicente Ferrer, 2
  15071 A Coruña
  Teléfono: 981 184712 / 981 184767
  E-mail: inspeccion.coruna@edu.xunta.es
  Ourense Servizo Territorial de Inspección Educativa
  Rúa Concello, 11
  32071 Ourense
  Teléfono: 988 386658
  E-mail: inspeccion.ourense@edu.xunta.es
  Ferrol Oficina de Inspección Educativa-Ferrol
  Praza Camilo José Cela, s/n
  15403 Ferrol (A Coruña)
  Teléfono: 981 337074
  E-mail: inspeccion.ferrol@edu.xunta.es
  Pontevedra Servizo Territorial de Inspección Educativa
  Avda. María Victoria Moreno, 43, 7º e 8º
  36071 Pontevedra
  Teléfono: 986 805918
  E-mail: inspeccion.pontevedra@edu.xunta.es
  Lugo Servizo Territorial de Inspección Educativa
  Ronda da Muralla, 70
  27071 Lugo
  Teléfono: 982 294142 / 982 294172
  E-mail: inspeccion.lugo@edu.xunta.es
  Vigo Oficina de Inspección Educativa-Vigo
  Praza da Estrela, s/n
  36201 Vigo (Pontevedra)
  Teléfono: 986 817544
  E-mail: inspeccion.vigo@edu.xunta.es

  Legalización

  Para a Apostilla de la Haya (países signatarios do Convenio de la Haya)

  Ministerio competente en materia de Xustiza:

  https://www.mjusticia.gob.es/es/area-internacional/apostilla-haya

  Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Pza. de Galiza, s/n (Pazo de Xustiza)
  15071 A Coruña
  Tfn. 981 18 22 98

  Para o resto de países:

  Alta inspección de Educación do Estado en Galicia Delegación do Goberno en Galicia
  Praza de Ourense núm. 1
  15071 A Coruña
  Teléfono 981 989552