FP dual. Convocatoria. Outubro de 2016

FP dual coa empresa NavantiaPublicada a Orde do 16 de setembro de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016.

- Acceda ao texto da Orde do 16 de setembro de 2016 

- Solicitudeanexo I.  


Oferta de ensinanzas

Centro:  15006754 - CIFP Ferroterra.
Ciclo: SIMA03 - Mecatrónica industrial.
Empresa ou entidade colaboradora:  Navantia, S.A.
Prazas: 12
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

 

Requisitos das persoas solicitantes 

Para poderen acceder a este proxecto de formación profesional dual, as persoas aspirantes deberán cumprir o seguinte:  

 Ter entre dezaoito e vinte e nove anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo.

 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo a redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora educativa, ou na disposición adicional terceira desta última lei, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I, desta orde.
 • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, salvo que a formación inherente ao proxecto de formación profesional dual teña por obxecto a obtención dunha cualificación profesional distinta, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

 Presentación de solicitude

 Cada solicitante presentará unha única solicitudeanexo I, que se entregará en calquera dos centros que figuran no anexo II. Irán dirixidas á dirección do centro educativo.

 Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude, non se terá en conta a súa petición.

 Documentación

  A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación:

 • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.
 • Certificación académica relativa aos requisitos de acceso, no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 Calendario do procedemento 

 • Presentación de solicitudes: do 27 de setembro ata as 13.00 horas do día 10 de outubro de 2016.
 • Relación provisional de persoas solicitantes: 11 de outubro
 • Reclamación á relación provisional de persoas solicitantes: 13 e 14 de outubro
 • Relación definitiva de persoas solicitantes: 17 de outubro
 • Período de selección por parte da entidade colaboradora: ata, como máximo, o 21 de outubro
 • Relación de persoas admitidas e en espera: unha vez rematada a selección por parte da entidade colaboradora.
 • Matrícula: logo da publicación da listaxe de persoas admitidas e en espera, dous días hábiles.

 Listaxes do procedemento de admisión  

 


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa que regula a FP dual).

Etiquetas: 
Tema: