COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Oferta educativa

 

ESO

  BACHARELATO   FP BÁSICA   ADULTOS
 

Educación Secundaria Obrigatoria

 

Modalidades:   
   - Ciencias Sociais e Humanidades   
   - Ciencias                                                       

 

Agroxardinaría e composicions florais

 

Educacion Secundaria para persoas adultas

  - Plan de estudos        - Plan de estudos   - Información 
  Currículo  

-Currículo

 

   - Currículo    ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula
a educación básica
para as persoas adultas e se establece
o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.
  - Sobres de matrícula (21-22):  

- Sobres de matrícula (21-22):

   - Guía de Orientación    
 

 

 

 

 
 

- Guías de Orientación:

 

 

 - Guías de Orientación: