HORARIO DE VERÁN

O horario de atención ao público no mes de xullo é de luns a venres de 10:00 a 13:00.

O mes de agosto o centro permanecerá pechado.

Certificacións de competencias lingüísticas

A Consellería habilita unha partida de 450.000€ (Resolución do 10 de Xuño de 2022) para o financiamento  das probas de nivel para a certificación de competencias en linguas estranxeiras dirixidas ao alumnado que no curso 2022-23 estea matriculado en 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria e na etapa de Bacharelato. O financiamento é de 100€ por proba e alumno que se lle outorgará a cada centro e que abranguerá a realización das probas das destrezas orais e escritas e a certificación correspondente.

Os  estudantes que participen nela poderán certificar a súa competencia lingüística nos niveis B1, B2 ou C1 do Marco Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa (MCERL). 

Cada alumno poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira, que será, preferentemente, a que curse como primeira lingua estranxeira.

O alumnado interesado debe entregar no IES de Canido  con data límite o 15 de xullo ás 13 horas o seguinte compromiso individual do alumnado/familia

Atentamente, o equipo directivo

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-2023

Nas seguintes ligazóns achegamos as listaxes de libros de texto dos distintos cursos de ESO e Bacharelato para o curso 2022-2023

Alumnado premiado durante o curso 2021-22

Distribuir contido