Validez das Títulacións

Solicitude e emisión de certificados. Validez. convalidacións.

Correspondencia das certificacións das EE.OO.II. cos niveis de competencia descritos no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa.
   Certificacións das EE.OO.II -----   Marco Común de Referencia para as Linguas

                     Nivel Básico    -----   Nivel A2

                  Nivel Intermedio -----   Nivel B1

                    Nivel Avanzado -----   Nivel B2

                              Nivel C1 -----   Nivel C1
    Os certificados poden ser recollidos persoalmente polo interesado, que deberá acreditar de modo fidedigno a súa identidade ou ben poderá autorizar outra persoa que tamén deberá exhibir o seu DNI. No escrito de autorización deberá figurar o nome e apelidos da persoa autorizada e o número de seu DNI.Ao devandito escrito achegaráselle unha fotocopia simple do DNI do alumno que autoriza a retirar o seu título. O escrito deberá presentarse, inescusablemente, asinado polo interesado. Na conxersería do centro poderase recoller unha folla modelo do escrito de autorización.

VALORACIÓN DOS CERTIFICADOS.
As titulacións das escolas oficiais de idiomas valóranse segundo a lexislación establecida para tal efecto en :

  •  Acceso á función pública: Habilitación para impartir especialidades nos postos de ensinanza primaria.
  •  Concurso de traslados na función pública docente.
  •  Valoración como formación permanente do profesorado.
  • Validacións por créditos de Libre Configuración na Universidade.

CONVALIDACIÓN NAS UNIVERSIDADES.
As persoas interesadas en solicitar a validación dos estudos cursados en escolas oficias de idiomas por Créditos de Libre Configuración na Universidade deben dirixirse á Facultade correspondente.

Distribuir contido