Información

THAT'S ENGLISH. Horario de verán e prazo matrícula.

Do 15 de xullo ao 29 de Agosto non se prestará o servizo de atención personal na EOI de Ourense. Poden solicitar información no teléfono 91 108 61 01 e a través da web www.thatsenglish.com
O PRAZO DE MATRÍCULA para o curso 22-23 aínda non está aberto. É probable que comece en setembro. Anunciarase  nesta mesma web.

THAT'S ENGLISH. GRUPOS

https://www.thatsenglish.com/

Ver oferta de grupos e horarios de clases presenciais en Ourense, O Barco , Viana e Verín.  

Teléfono de información: 988 366 245. Mail: eoi.ourense@thatsenglish.com

Horario de atención ao público: Martes, mércores e xoves de 8.00 a 13.00.

That's English

  •  Máis información: 988 366245
  •  Ante a incertidumbre sobre a evolución da pandemia pola COVID19, lembramos ao noso alumnado de inglés que existe a posibilidade de cursar ata C1 na modalidade a distancia.
  • Son cursos totalmente oficiais e equivalentes aos presenciais.
  • Coa matrícula entrégase todo o material didáctico necesario para seguir o curso, así como acceso á plataforma online na que se poden atopar todos os materiais dixitalizados.
  • Tamén conta cunha titoría voluntaria presencial semanal, que se realizará telemáticamente se as condicións sanitarias non permiten a presencialidade.

THAT'S ENGLISH CALENDARIO EXAMES 21/22

EXAMES E RECUPERACIÓNS NA EOI OURENSE E CENTROS ASOCIADOS.
     EOI OURENSE          O BARCO  
        VERÍN          VIANA    

(Última actualización 14 XUÑO)

Información sobre módulos e exames CURSO 2021/22

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA THAT’S ENGLISH! CURSO 2021/22  https://www.thatsenglish.com

O departamento de inglés ofrece a modalidade a distancia a través do That’s English. O alumnado seguirá o curso en liña ou por TVE e recibirá dous libros de texto e as claves da plataforma do programa That’s English con todos os contidos en formato dixital: audio, vídeo, libros en pdf, exercicios, dicionarios e outros recursos. No material do nivel A2 hai ademais do anterior un libro de vocabulario e gramática.
O alumnado poderá asistir a unha sesión presencial de titoría semanal de 90 minutos para a práctica da expresión oral e a resolución de dúbidas. A titoría presencial poderá complementarse con titorías telemáticas en Cisco Webex.

As ensinanzas do programa organízanse en 12 módulos segundo o seguinte esquema:
NIVEL A2        Primeiro curso: módulos A2.1 e A2.2
                    Segundo curso: módulos A2.3 e A2.4
NIVEL B1      Módulos B1.1 e B1.2
NIVEL B2        Primeiro curso: módulos B2.1 e B2.2
                     Segundo curso: módulos B2.3 e B2.4
NIVEL C1      Módulos C1.1 e C1.2

Cada módulo corresponde a un cuadrimestre a final do cal haberá una proba que determinará se o módulo está superado.

AVALIACIÓN

Os exames para os módulos impares realizaranse a principios de febreiro. Os dos módulos básico A2.2 e intermedio B2.2 serán a finais de maio. Na primeira semana de maio, haberá recuperacións dos módulos impares.

De igual xeito, haberá unha convocatoria extraordinaria na que se realizarán exames correspondentes a todos os módulos.
Ao remate dos módulos A2.4, B1.2, B2.4 e C1.2 o alumnado deberá superar as probas terminais de certificación dos niveis básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 respectivamente. Estas probas son unificadas para todo o alumnado que curse ensinanzas de idiomas de réxime especial, independentemente da modalidade (presencial ou a distancia) cursada. Avaliaranse 5 actividades de lingua: lectura e comprensión, redacción, escoita e comprensión, mediación escrita e oral e produción e coprodución oral.

Estas probas realizaranse nos meses de maio e xuño en convocatoria ordinaria, e a partir do 20 de xuño, en convocatoria extraordinaria, nas datas establecidas pola Consellería de Educación.

En decembro hai recuperacións dos módulos A2.2 e B2.2 para o alumnado repetidor co módulo pendente matriculado no curso seguinte, que debe superar este módulo nesta convocatoria para poder presentarse ao módulo superior.
O alumnado en posesión do título de Bacharel e que cursara inglés como primeira lingua estranxeira, poderá acceder directamente ao nivel intermedio B1.

Tamén existe a posibilidade de realizar unha proba de clasificación, chamada proba VIA, a cal permitirá acceder a calquera dos seis cursos, dependendo do nivel amosado na citada proba. Terá lugar o 29 de setembro. A proba de clasificación ordinaria de lingua inglesa realizada nas EEOOII de Galicia terá a mesma consideración que a proba VIA.
O alumnado tamén poderá realizar a proba VIA en liña, tendo que vir a EOI só para facer a parte oral ao longo do mes de outubro.
O alumnado matriculado no programa That’s English poderá matricularse na modalidade presencial o curso seguinte se así o desexa e se houbera prazas dispoñibles.
   DECARGAR INFO EN PDF.

HORARIO ATENCIÓN AO PÚBLICO

EOI OURENSE - CURSO 2021/22:

 Atención ao público: Martes, mércores e xoves de 8:00h a 13:00.

Atención por mail: eoi.ourense@thatsenglish.com

Distribuir contido