Libros de texto

LIBROS DE TEXTO 20/21

Lista de libros de texto para o curso 2020/21.

Pregamos esperen mercar os libros ata setembro, especialmente os de 1º e 2º a setembro. Os activity book de 3º  6º non entran en fondo libros, pero se poden adquirir coa axuda de material.

libros de 5º. Este curso teremos neste nivel libros dixitais por estar no proxecto e-dixgal. Todo alumnado deste nivel está incluído, o único que terán que mercar é o activity book.

LIBROS DIXITAIS EN 5º

O centro foi seleccionado para a participación no proxecto EDIXGAL para o vindeiro curso.

Esto quere dicir que todo o alumnado de 5º terá libros dixitais (para o seguinte curso serán os alumnos de 5º e 6º). Ainda que neste caso non fai falta solicitar a axuda de libros, si que está vixente a axuda de material escolar de 50 € para aqueles que a soliciten e lles corresponda.

CONVOCATORIA FONDO SOLIDARIO, AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

ublicada a convocatoria de participación no fondo solidario de libros de texto e as axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso escolar 20/21. Prazo ata 19 de xuño.

 

 

MATERIAL ESCOLAR

LISTAS DE MATERIALDOS DIFERENTES NIVEIS: 1º               

LIBROS DE TEXTO 19-20

Listado de libros de texto do curso 2019/20.

Non mercar os qu están en vermello.

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 19/20

Fondo solidario de libros de texto e convocatoria de axudas para  adquirir libros de texto e material escolar

 WEB - ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

Beneficiarias

Aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir:

a) Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP), e en 1º, 2º, 3º e 4º de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO).

b) Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde.

c) Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

Prazo de presentación de solicitudes

Iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2019. O alumnado que se incorpore ao centro docente fóra deste prazo disporá dun mes contado a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2020.

LIBROS DE TEXTO 18/19

Os cheques de axuda a material e ode libros de texto (1º e 2º) estarán dispoñibles a partir do día 16 de xullo.

As listaxes provisionais de fondolibros co número de libros que lle corresponden a cada alumno están publicadas no taboleiro do centro. A vindeira semana puclicaranse as listaxes definitivas.

No documento adxunto están os libros de texto do curso 18/19. 

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E FONDO SOLIDARIO

Publicada a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar, para alumnado de EP para o curso escolar 2018/19

A presente orde integra as diversas modalidades de gratuidade solidaria dos libros de texto:

         1.         

A participación no fondo solidario de libros de texto en 3º, 4º, 5º e 6º.

         2.         

As axudas para adquirir libros de texto en 1º e 2º

         3.         

As axudas para adquirir material escolar en toda Primaria.

1.   

O centro asignará libros de texto do fondo solidario (de 3º a 6º), ao alumnado que o solicita do seguinte xeito: Por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles do fondo solidario o centro adquirirá libros complementarios para garantir:

  •      Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 6 libros.
  •       Alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 4 libros
  •      Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %: 6 libros.

 

2.   

Contía da axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º:

       

Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 170 €.

       

Alumnado con renda superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 90 €.

       

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 € con independencia da renda.

3.   

Contía da axuda para adquirir material escolar: destinado a alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 € ou   cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será de 50 €.

Cálculo da Renda per cápita. A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda1 da unidade familiar (a suma das rendas dos membros con ingresos) do exercicio fiscal 2016 entre o número de membros computables. Computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou acrediten unha pensión por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez.

1Si presentou declaración no exercicio 2016, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 392) e a do aforro (recadro 405);cando non a presentase, sumaranse os ingresos netos obtidos.

Non terá a consideración de membro computable:  a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

Devolución dos libros de texto do curso 2017/18. Obrigas:

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario no presente ano académico deberán devolver os libros ao rematar o curso (O prazo máximo para devolvelos será o 22 de xuño de 2018). A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros para o curso 2018/19.

A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

O prazo para presentarsolicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde, 23 de maio,  e rematará o día 22 de xuño de 2018 (este incluído).

Achegarase a seguinte documentación: copia do libro de familia onde consten todos os membros computables (nos casos en que non teñan libro, sentencia xudicial, volante de convivencia, ou certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar).

 

LIBROS DE TEXTO 17/18

Listado de libros de texto para o vindeiro curso.

OS CHEQUES DE AXUDAS PARA LIBROS DE 1º E 2º E MATERIAL ESCOLAR DE TÓDOLOS CURSOS ESTARÁN DISPOÑIBLES A PARTIR DO LUNS 17 DE XULLO.

HORARIO DE RECOLLIDA DE 10 A 12.

NOS VINDEIROS DÍAS PUBLICAREMOS A ADXUDICACIÓN DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO.

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. FONDO SOLIDARIO

No DOG do día 22 de maio de 2017 pubícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Recordar que o prazo de entrega é ata o 23 de xuño. Os alumnos de 6º teñen que entregalo no IES onde van realizar os estudos o vindeiro curso.

Pinchando aqui acceden a páxina da Xunta, Teñen a convocatoria do DOG completa e poden descargar o impreso de solicitude de axuda.

Adxuntamos a nota que enviamos desde o centro pinchando aquí.

 

Distribuir contido