Skip to Content

Blogues

RECURSOS EDUCATIVOS PARA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado de PT e AL ofrécenos unha selección de RECURSOS EDUCATIVOS PARA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE organizados por niveis de competencia, que nos poden ser útiles.

 Etapa Infantil:

- Recursos dixitais interactivos de Lectoescritura e Matemáticas, da editorial Algaida

- Conceptos básicos e grafomotricidade:

 Etapa Primaria, primeiro tramo:

 - Atención, razoamento cognitivo

- Razoamento matemático

- Táboas de multiplicar

- Materiais imprimibles

- Comprensión lectora, nivel inicial

- Comprensión lectora, nivel medio

- Colorear(realidade aumentada)

 Etapa Primaria, segundo tramo:

- Mellora da competencia lectora

 - Apuntes de gramática

- Mapa de recursos para 5º e 6º

- Escritura creativa

- Retos de razoamento lóxico

- Realidade aumentada (contidos educativos) : CIENCIAS

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO. PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS CURSO 2024-2025

De conformidade co artigo 35 da ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro (DOG de8 de novembro de 2022) publícanse as listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido a prazas escolares neste centro para o curso 2024-2025.

As reclamacións presentadas entenderanse estimadas ou desestimadas coa publicación da listaxe definitiva. (Art.35)

Contra estas listaxes, as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. A resolución da xefatura territorial porá fin á vía administrativa (Art.36).

CONSULTA DE LISTAXES

As listaxes poderanse consultar de dúas maneiras:

1º. Presencialmente: no taboleiro de anuncios situado no interior do centro.

2º. Por vía electrónica: exclusivamente través da aplicación informática admisionalumnado, accedendo co certificado dixital ou Chave365.

ADXUDICACIÓN SUBSIDIARIA (Artigo 39).

As solicitudes presentadas en prazo que non resulten admitidas no centro docente indicado en primeiro lugar, trasladaranse á comisión de escolarización, que as baremará para cada un dos centros solicitados en que existan postos vacantes, seguindo a orde de preferencia manifestada na solicitude.

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (Art. 41)

O alumnado admitido deberá formalizar a súa matrícula no centro nos prazos seguintes:

a) Alumnado de educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.

b) Alumnado de ESO e BAC: do 23 de xuño ao 7 de xullo.

De non formalizarse a matrícula no prazo establecido, decaerá no seu dereito a praza obtida.

A nosa Banda Deseñada

Este curso, o noso alumnado creou unhas historias en Banda Deseñada sobre a temática do noso proxecto anual: Os Xogos Olímpicos. Se queredes lelos, clicaque no enlaces debaixo das imaxes:

https://www.calameo.com/read/0025612882bb39eaa709c

https://www.calameo.com/read/00256128818f7b3de7353

BECAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO-CURSO 2024-2025

INFORMACIÓN: becas do MEC para alumnado con NEAE

CONVOCATORIA CURSO 2024-2025: Resolución do 12 de abril de 2024 da Secretaría de Estado de Educación

PRAZO: Do 30 de abril ao 13 de setembro de 2024

SOLICITUDES: Sede electrónica do MEC

DIRIXIDAS A: Alumnado de niveis non universitarios que presentan necesidade específica de apoio educativo por algunha das seguintes situacións:

  • Discapacidade
  • Trastorno grave da conduta ou da comunicación e da linguaxe.
  • Trastorno do espectro autista.
  • Altas capacidades.

Débense cumprir os requisitos que xustifican a necesidade específica de apoio educativo, conforme se recolle na convocatoria.

ADMISIÓN DE ALUMNADO. PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONAIS

Infórmase ás persoas interesadas que o xoves 25 de abril publicaranse as listaxes provisionais de adxudicación de prazas de alumnado para o curso 2024/2025.

As persoas interesadas poden acceder á información de dúas maneiras:

  • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.
  • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Non se dará información por teléfono.

POR PROTECCIÓN DE DATOS, ESTÁ PROHIBIDO FACER FOTOGRAFÍAS.

 

PRAZO DE RECLAMACIÓNS: 5 días hábiles tras a publicación da listaxe provisional.

BECAS COMEDOR 2024/2025-CONCELLO A CORUÑA

Convocadas as BECAS COMEDOR para o curso 2024/2025 no BOLETÍN OFICIAL DO CONCELLO DE  A CORUÑA do martes 16 de abril de 2024.

Adxúntanse documento co extracto da convocatoria e outras informacións.

BENEFICIARIOS: Alumnado de centros públicos de 2º ciclo de Infantil, Primaria, ESO, BAC, FP e EE situados no Concello de A Coruña.

OBXECTO: Axudas económicas para o pagamento do servizo de comedor escolar, de luns a venres, no curso lectivo 2024/2025.

PRAZO DE SOLICITUDE: Do 17 de abril ao 8 de maio de 2024.

LUGAR: REXISTRO DO CONCELLO DE A CORUÑA.

CITA PREVIA: Ligazón ao servizo de Cita Previa PARA BECA COMEDOR (UNHA CITA PARA CADA SOLICITUDE)

SOLICITUDES: BECA COMEDOR

DOCUMENTACIÓN: Solicitar NIF en Hacienda (aqueles nenos/as que non teñen DNI ou NIE) 

XUNTANZA INFORMATIVA:  CCM. San Diego día 30 de abril ás 10:30 a.m. ( OBXECTIVO: Aclarar dúbidas de  beca comedor)

ACTIVIDADE DE ANIMACIÓN Á LECTURA

A Biblioteca de Elmer, do CEIP San Francisco Javier, solicita a colaboración das familias para unha actividade relacionada coa animación á lectura.

A actividade consistirá en ler ou relatar ao grupo no que se escolariza o alumno ou alumna, un texto relacionado con Libros variados ou cultura, costumes ou experiencias da familia. 

Máis información no arquivo adxunto.

DÍA DE ROSALÍA

A finais do mes de Febreiro, estivemos a traballar a Rosalía de Castro co gallo do seu aniversario. Aquí temos un vídeo que ensina parte das nosas actividades. 

 

AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO EN 4º DE PRIMARIA

En cumprimento da nova lei educativa estatal, este curso está previsto en todas as comunidades autónomas a realización das probas da avaliación de diagnóstico para o alumnado de 4.º curso de educación primaria e 2.º curso de educación secundaria obrigatoria. No caso de Galicia, terán lugar os próximos días 10 e 11 de abril.

Pode atopar máis información no documento adxunto dirixido ás familias.

 

ADMISIÓN ALUMNADO 2024-2025

 

Finalizado o prazo de solicitude de admisión, infórmase do seguinte:

 

4º, 5º e 6º de Educación Infantil: Presentáronse máis solicitudes ca prazas vacantes. É preciso baremar.

1º, 5º e 6º de Educación Primaria: Presentáronse máis solicitudes ca prazas vacantes. É preciso baremar.

4º Educación Primaria: Presentáronse menos solicitudes ca prazas. Non é preciso baremar.

 

Baremación de solicitudes.

Artigo 30 da ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro.

Prazo: Conforme ao Artigo 30.2, unha vez finalizado o prazo de admisión de solicitudes, ábrese un prazo de 10 días hábiles para que as persoas interesadas podan presentar, se así o desexan, a documentación complementaria á que xa foi adxuntada coa solicitude, para xustificar os criterios de baremo alegados nela. (Artigo 31)

Horario de entrega de documentación:  De 11:00 a 12:00 horas.

Se xa se entregou coa solicitude a documentación acreditativa, non é preciso achegar nada máis.

 

Non se poden modificar as solicitudes nin alegar criterios que non figuren nelas.  

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Cando da calidade da copia deriven dúbidas, poderase requirir o cotexo co documento orixinal.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código, o centro docente, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

 

En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación e reflectir a situación persoal e familiar na data de inicio do prazo de presentación de solicitudes, agás a situación económica, que será a do exercicio fiscal anterior en 2 anos ao ano natural da solicitude.

Distribuir contido


by Dr. Radut