PROCESO ADMISIÓN NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021/2022

 

Rematado o prazo de  presentación de solicitudes e dado  que en ningún curso se superou o número de vacantes, todas as solicitudes presentadas en prazo quedan admitidas.

Lembrámoslles que o prazo de formalización de matrícula abrangue do 20 ao 30 de xuño.

Seguiremos publicando as novidades na páxina web e no taboleiro de anuncios do centro.

 

ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou o pasado día 04 de novembro unha actualización do PROTOCOLO de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021. Pode consultalo neste ENLACE.

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020/2021

Para consultar o documento publicado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o día 22 de xullo de 2020, prema AQUÍ.

A Cosellería de Educación, Universidade e Formación profesional ven de publicar unha ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE 2020 de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021. Pode consultalo neste ENLACE.

Achegamos a GUÍA RESUMO do devandito PROTOCOLO COVID-19 para o curso 20/21 de máximo interese para  as familias e demais membros da comunidade educativa.

INFORMACIÓN PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO PARA CURSO 2021/2022

            INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

 

CENTRO ADSCRITO / DE ADSCRICIÓN

 

O noso centro, CEIP Sagrado Corazón, está adscrito ao IES SANXILLAO, situado na Avda. Fontiñas, 171. CP 27002. LUGO.

Tel. 982828088. E-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es

 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO ESCOLAR 2021/2022 (CONSULTAR)

 

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA

1.  Solicitude de reserva de praza no centro de adscrición, IES Sanxillao, mediante a presentación do Anexo I (modelo ED550A) no centro de orixe, CEIP Sagrado Corazón do día 11 de xaneiro ao 08 de febreiro, ambos os dous incluídos.

2.  Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: última semana de febreiro.

3.  Publicación de postos escolares vacantes: última semana de febreiro.

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN  (para o alumnado procedente doutros centros distinto do adscrito, tamén para o alumnado procedente dos centros adscritos que non solicitaron a reserva do 11 de xaneiro ao 08 de febreiro)

4.  Solicitude de admisión mediante a presentación do Anexo II (modelo ED550B) no centro solicitado no primeiro lugar de preferencia do día 1 ao 22 de  marzo, ambos incluídos.

5.  Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só no caso de houber maior número de solicitudes que de prazas ofertadas) do día 25 de marzo ao 09 de abril, ambos os dous incluídos.

6.   Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

7.   Reclamacións ás listaxes provisionais: nos 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

8.   Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

9.   Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, tendo en conta os centros solicitados no Anexo II (modelo ED550B) no 2º lugar e seguintes).

*    Resultado do sorteo anual de letras de prioridade no proceso de admisión 2021/2022.

3ª FASE: MATRÍCULA

10.   Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria: 20 de xuño - 30 de xuño.

11.   Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

12.   Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

1ª FASE: SOLICITUDES DE RESERVA NO CENTRO DE ADSCRICIÓN (Do 11 xaneiro-08 de febreiro)  PRAZO PECHADO

·    Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar a reserva de posto escolar no seu centro de adscrición, deberán presentar solicitude de reserva de posto escolar utilizando o Anexo I (modelo ED550A).

.      Poderán presentar a antedita solicitude dun dos seguintes xeitos:

a)Entregándoa no centro de orixe do alumno  (centro no que está actualmente escolarizado).

b)Entregándoa a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, a través da aplicación web “admisionalumnado”: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

·     A reserva adquirirá carácter vinculante polo que, se o/a alumno/a resultase admitido/a, deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

·   A presentación desta solicitude de reserva será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, (salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do día 28 de febreiro de 2021).

·      A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá os efectos de perda da prioridade.

2ª FASE: SOLICITUDES DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADSCRITOS E NOVO ALUMNADO (PRAZO ABERTO do 1 ao 22 de marzo)*

*Ampliado o prazo por non ser lectivo o día 20 de marzo. Só para entregar no Centro educativo.

1.  As nais, pais e/ou titores legais que desexen solicitar praza no centro distinto ao de adscrición, deberán presentar solicitude de admisión utilizando o Anexo II (modelo ED550B).

2.  OFERTA POSTOS ESCOLARES VACANTES PARA O CURSO 2021/2022 (VER). - ACTUALIZACIÓN DE VACANTES.

3.  Cada alumna e alumno só poderá presentar unha única solicitude de admisión. Na solicitude poderá indicar ata seis centros na orde de prioridade que desexe. Deberá presentala no centro no que solicite praza en primeiro lugar de preferencia. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro ou a presentación de solicitude de admisión tendo presentada solicitude de reserva para o centro de adscrición) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

4.  O alumnado que ten garantía de permanencia neste centro educativo, porque xa está cursando estudos nel durante o presente ano:

No caso de presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, neste centro.

5.  Alumnado dos centros adscritos que ten reservada a súa praza neste centro educativo, por teren presentado o Anexo I en febreiro e terse aceptado a súa solicitude:

No caso de que desexe presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicar previamente e por escrito a este centro educativo a renuncia á súa reserva, antes do 28 de febreiro.

6.  As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidade dos centros privados presentaranse mediante un formulario normalizado. Este formulario estará dispoñible para as familias e poderase entregar nos seguintes lugares:

7. Consultar aquí o criterio complementario establecido por este centro.

NORMATIVA REGULADORA

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26 de decembro de 2012)

Ligazón (galego):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_es.pdf

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

Enlace (castellano):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orden_de_12_de_marzo_de_2013_castelan.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_es.pdf

Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica  a ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ligazón (galego):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_es.html

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO E ÁREAS LIMÍTROFES

PÓDENSE CONSULTAR NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO OU PINCHANDO NOS SEGUINTES ENLACES:

Área de influencia   e   delimitación das rúas que comprende.    

Zonas limítrofes.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POLO CENTRO

 COMEDOR ESCOLAR: Na actualidade funciona un servizo municipal de COMEDOR ESCOLAR de xestión indirecta, con servizo de cátering, dentro do Programa “Unha Escola Aberta”, xestionado pola empresa “Alimentación Saludable Gallega”, para usuarios fixos ou esporádicos, con  "servizo de madrugadores" (con ou sen ALMORZO) dende as 07:30 horas e/ou XANTAR dende as 14:00 horas ás 16:00 horas. (máis información aquí)

Regulado na seguinte normativa:

-    Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. (DOG 13 de agosto de 2013).

-    Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 5 de marzo de 2007).

-     Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar.

Se a situación sanitaria o permite o Centro oferta diversas ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE TARDE, en horario de 16:00 a 18:00 horas, organizadas polo Centro, en colaboración co Concello, e pola ANPA.

 

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO

                    A disposición da comunidade educativa para a súa consulta na Secretaría do centro.

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS AO ALUMNADO BENEFICIARIO.

 Informámoslles que o alumnado que ten concedidas as máscaras (alumnado beneficiario do cheque para material escolar) segundo a Orde do 6 de novembro de 2020, poderán recollelas o vindeiro martes día 12 de xaneiro segundo o seguinte horario e espazo, co fin de evitar aglomeracións no patio do centro:

 1º de Ed Primaria de 16:00 h. a 17:00 h. na entrada esquerda (1ª porta) do edificio de Primaria.

 2º de Ed Primaria de 16:00 h. a 17:00 h. na entrada dereita (2ª porta) do edificio de Primaria.

 3º de Ed Primaria de 16:00 h. a 17:00 h. na entrada do salón de actos do centro.

 4º de Ed Primaria de 17:00 h. a 18:00 h. na entrada esquerda (1ª porta) do edificio de Primaria.

 5º de Ed Primaria de 17:00 h. a 18:00 h. na entrada dereita (2ª porta) do edificio de Primaria.

 6º de Ed Primaria de 17:00 h. a 18:00 h. na entrada do salón de actos do centro.

 

Lembrámoslles a necesidade de permanecer no centro o menor tempo posible, de manter un distanciamento persoal mínimo de 2 metros e a obriga de uso de máscaras.

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO DE ED PRIMARIA

PUBLICADA A Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/2021.

Prazo de solicitudes no Centro dende o luns día 16 de novembro ata o venres 27 de novembro, ámbolos dous incluídos.

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

Resumo da normativa pinchando AQUÍ.

 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA ESTE OUTONO E SAMAÍN

Para ver as actividades de outono e Samaín propostas polo equipo de Biblioteca e o de Dinamización da Lingua Galega, pinche aquí.

AVISO URXENTE DO CONCELLO SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No  seguinte enlace poden consultar a información remitida dende o Concello de Lugo sobre as actividade extraescolares a realizar neste curso 2020/2021.

CALENDARIO ESCOLAR 2020/2021

CALENDARIO ESCOLAR 2020/2021

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE ED. INFANTIL

As titoras do alumnado de Ed Infantil comunicanlles ás familias as propostas de merendas para o curso 2020/2021 mediante este ENLACE.

Consulte a información da titora de 4º de Ed Infantil (3 anos) clicando neste ENLACE.

Ademais, as titoras de 6º de Ed Infantil comunícanlles diferentes aspectos de importancia para o presente curso escolar aso que pode acceder pinchando AQUÍ.

 

 

ADMITIDOS NO SERVIZO DE MADRUGADORES (ALMORZO) E COMEDOR (XANTAR) PARA XANEIRO DE 2021

Unha vez recibida neste centro á listaxe de usuarios admitidos nos servizos de madrugadores (almorzo) e comedor (xantar) para o mes de xaneiro de 2021, as familias poden consultar a aceptación ou non da súa solicitude chamando ao Centro (tfno: 982 87 04 67) ou consultando o taboleiro de novas no Centro.

Todos os usuarios/as que solicitaran o servizo de almorzo como esporádicos, poden facer uso do mesmo nas mesmas condicións que o curso pasado, previa inscripción feita por rexistro.

Pode consultar máis información sobre os servizos de almorzos e xantares nesta nota informativa.

PLAN DE ACOLLIDA PARA O CURSO 2020/2021

Seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e F P, elaboramos o Plan de Acollida para o curso 2020/2021, revisable e provisional. Publícase, por tanto, provisionalmente, para que toda a comunidade educativa realice as achegas que estime oportunas, enviando ditas propostas ao correo do centro.

Consulte o Plan de Acollida do CEIP Sagrado Corazón de Lugo pinchando AQUÍ.

PLAN DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 para o curso 2020/2021

 

Tendo en conta as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, elaboramos o Plan de Adaptación para o curso 2020/2021, revisable e provisional á espera da publicación do Protocolo definitivo de Adaptación ao contexto da COVID-19 por parte das Consellerías de Educación e Sanidade. Publícase, por tanto, provisionalmente, para que toda a comunidade educativa realice as achegas que estime oportunas, enviando ditas propostas ao correo do centro.

Consulte o Plan de Adaptación do CEIP Sagrado Corazón de Lugo pinchando AQUÍ.

 

 

CONVOCADAS BECAS E AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO 2020 - 2021

 Acceso ao servicio online

 Plazo de presentación de solicitudes: ABERTO dende o 09 de agosto de 2020 ata o 30 de setembro de 2020

 Toda a información sobre esta convocatoria poderá atopala no Portal de BECAS de EDUCACIÓN  pinchando AQUÍ:

 http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

 

CONVOCADAS AS AXUDAS DE MATERIAL PARA SEGUNDO CICLO DE INFANTIL.

 

O prazo é do 18 de agosto ao 7 de setembroPRAZO PRORROGADO ATA O DÍA 16 DE SETEMBRO

 Poderá presentarse solicitude por rexistro (de calquera administración) e pola sede electrónica (lugo.gal)

 Toda a información e os modelos de solicitude en:

 http://concellodelugo.gal/gl/tramites/solicitude-de-axuda-para-material-escolar-no-segundo-ciclo-de-educacion-infantil-curso-2020

 

LISTA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL CURRICULAR PARA O CURSO 2020/2021

Pode consultar o listado de libros de texto para o curso 2020/2021 premendo AQUÍ.

INFORMACIÓN CONCELLO SOBRE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020/2021

 

Trasladamos información importante relativa ao PROCESO DE INSCRICIÓN E RENOVACIÓN  DO COMEDOR ESCOLAR  para o curso 2020-2021 (“Unha Escola Aberta”) do Servizo Municipal de COMEDORES ESCOLARES do Concello de Lugo. Toda a información pinchando AQUÍ

 

Distribuir contido