BLOG DE INGLÉS

GREETINGS FROM SPAIN!

GUESS THE COUNTRY!

Hi there! 

Last month we started looking for schools out there eager to make some wonderful friends from Galicia and... guess what! Great news! We made it! But where are our friends from? Can you guess? 

O pasado mes comezamos a buscar colexios ahí fóra desexosos de facer uns marabillosos amigos de Galicia e... adiviñade! Grandes noticias! Conseguímolo! Pero de onde son os nosos amigos/as? 

 

Do you have an ear for languages? Are you good at riddles? Do you like challenges? If so, you are at the right place. Stay here and keep reading. Or rather, start listening. Can you guess the country before Alba and Gabriela name it? Yes? Prove it! 

Tés oído para os idiomas? Es bo ou boa coas adeviñas? Gústanche os retos? Se é así, estás no lugar axeitado. Queda aquí e segue lendo. Ou mellor dito, comeza a escoitar. Podes adiviñar o país antes de que Alba e Gabriela o digan? Si? Demóstrao! 

 

LISTEN TO OUR SECOND RADIO PROGRAMME IN ENGLISH! 

Escoita o noso segundo programa de radio en inglés! 

 

Have you missed our first programme? Click on the mic below! 

Perdécheste o noso primeiro programa? Fai clic no micro de abaixo! 

 

ACCESO A MATERIAIS DIXITAIS DA EDITORIAL MACMILLAN

Durante este curso o alumnado de primeiro, segundo, terceiro e cuarto de primaria está a utilizar libros da editorial Macmillan. A adquisición destes exemplares inclúe o acceso a diferentes materiais dixitais cos que repasar os contidos traballados na aula. No caso de primeiro e segundo, estes consistirán nunha pequena aventura gráfica na que o protagonista terá que ir superando diferentes probas relacionadas co vocabulario traballado en cada unidade. No caso de terceiro e cuarto, o alumnado poderá acceder a cancións, vídeos, actividades e aos seus libros en formato dixital, incluídos os audios de cada exercicio. 

 

Así, pois, trátase de recursos educativos moi recomendables para o afianzamento das aprendizaxes levadas a cabo dentro da aula. Déixovos aquí os pasos a seguir para poder desfrutar de todos estes contidos: 

 

PRIMEIRO E SEGUNDO DE PRIMARIA

 

TERCEIRO DE PRIMARIA

 

CUARTO DE PRIMARIA

 

 

Ante calquera cuestión, non dubidedes en contactar comigo.

 

Un saúdo,

 

Aida

 

HERE WE ARE!

Hi there!

 

Our grade 5 students and their pen friends have exchanged two emails so far but the constant question is: "Will we have the chance to see them?" Both teachers are working on fulfilling our student´s wishes. A video conference next year, maybe? In the meantime, we have decided to prepare this video for our Turkish friends. So here you have our contribution, guys! We hope you like it!

 

Ata o de agora, o alumnado de quinto e os seus amigos por carta intecambiaron dous emails pero a constante pregunta é: "Teremos a oportunidade de velos?" Ambas mestras están a traballar en satisfacer os desexos dos nosos estudantes. Unha videoconferencia o vindeiro curso, quizais? Mentres tanto, decidimos preparar este video para os nosos colegas de Turquía. Así que aquí tedes a nosa aportación, rapaces e rapazas! Esperamos que vos guste!

 

* Click on the image to watch the video.

* Fai clic na imaxe para ver o vídeo.

 

FROM SPAIN TO TURKEY

Hi everyone!

 

Welcome to our first blog post! From now on, you will be able to enjoy all the news and interesting events in this blog plus all the English language content-related resources in chattyclass.blogspot.com. 

Benvidos e benvidas á nosa primeira publicación! A partir de agora, poderedes desfrutar de todas a noticias e eventos de interese neste blog ademáis de todas as publicacións relacionadas con contidos de inglés en chattyclass.blogspot.com.

 

So, to start, in this article, we would like to share with you an interesting activity the grade 5 students are taking part in. A few months ago, we contacted a school in Tarsus, a city in the south of Turkey. You might be thinking: what for? Well, isn´t it nice to make new friends? And isn´t it exciting to have friends abroad?  

Así que, para comezar, neste artículo gustaríanos compartir unha interesante actividade na que os estudantes de quinto están a participar. Hai uns meses, contactamos cun colexio de Tarso, unha cidade no sur de Turquía. E pode que esteades a pensar: para que? Pois ben, non é agradable facer novos amigos e amigas? E non é emocionanate ter amigos no estranxeiro?

 

Our five graders felt very excited when they started this project. They learned a few things about this foreign country and they wanted to dedicate this photo to their new peers. 

Os nosos alumnos e alumnas de quinto sentíronse moi emocionados cando empezaron este proxecto. Aprenderon unhas cantas cousas sobre este país estranxeiro e quixeron dedicarlle esta foto aos seus novos colegas. Aquí tedes, rapaces e rapazas!

 

 

 

 

Blog Inglés

Preme na bandeira para acceder.

Distribuir contido