You are hereSecretaría

Secretaría


LISTAXES PROVISIONAIS - ADMISIÓN 2021/2022 sticky icon

Están publicadas as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido para o curso 2021/2022

A información contida nestes informes só pode facerse pública:

 • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.
 • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar.

Chantada, 6 de abril de 2021.

 

Admisión do alumnado para o curso 2021/2022 sticky icon

Clic na imaxe para agrandar

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:
 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: ENLACE
  Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrar no Enlace, seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.
 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica:
  Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Ao final, premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.
 3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro:
  Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos no centro asinados polos dous proxenitores ou, se é o caso, por un proxenitor e copia da sentencia xudicial onde se recolla que ten a custodia do menor en exclusiva.

Impreso en Galego

Impreso en Castelán

Calendario do proceso e Normativa
 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO sticky icon

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes procederase á distribución de máscaras entre o alumnado beneficiario en canto sexan subministradas ao centro.

Lémbrase que os alumnos/as que xa foran excluídos da axuda para vale de material escolar están excluídos de oficio para esta axuda.

Para calquera información adicional, deberase  contactar telefónicamente co Centro.

DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS ENTRE O ALUMNADO sticky icon

Será destinatario de mascarillas subministradas polo centro:

O alumnado que, de acordo coa Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21:

1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

Os alumnos que recibiron axuda para adquirir material escolar non terán que presentar solicitude.

Os que reúnan os requisitos do punto 2. deberán cubrir e presentar no centro o impreso de solicitude antes do día 28 de novembro.

Impreso de solicitude   Normativa