Skip to Content

RECOMENDACIÓNS DE LECTURAS PARA DÍAS DE SOL

Estimadas familias despois deste curso tan duro, por fin chegan uns días de descanso, chegan momentos para descansar, dormir, tomar o sol, pasear, ir a praia…. Pero imos ter tempo para todo, e como non, tamén imos ter tempo para ler...

Sempre, sempre temos que coidarnos moito, pero este ano ainda máis, polo que as recomendacións de lecturas neste mes de xuño van en esta línea “ Coidarnos con Sentidiño”,nestas recomendacións de lectura van unha serie de libros para tódalas idades que poden axudarnos a facelo. Pasade un gran verán, disfrutar de de todo e con todo e non deixedes de Ler.

 

O EQUIPO DE BIBLIOTECA

Fondo Solidario, axudas para libros de texto e material escolar para o curso 2021/2022

 ORDE DO 6 DE MAIO DO 2021, PUBLICADA O 20 DE MAIO NO DOG QUE REGULA A PARTICIPACIÓN  NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E  A SOLICITUDE DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR.

Prazo para presentar solicitudes iniciase o día 21 de maio e rematará o día 22 de xuño. 
 
Dada a situación actual, as solicitudes presentaranse preferiblemente por vía telemática no formulario dispoñible na aplicación FONDOLIBROS. 
Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, ou a Chave 365.
 
Guía para realizar a solicitude: pincha aquí
 
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial nos centros docentes
 
Para manter as distancias de seguridade organizamos por quendas a entrega das solicitudes, sendo necesario solicitar  cita previa.
 
 CHAMA AO 886110233 EN HORARIO DE 9 A 9:45 OU ENVÍA UN CORREO ELECTRÓNICO AO CENTRO.
 
24 , 25 e 26 de maio para alumnado de 6º de Educación Infantil que vai a 1º de Primaria
27, 28 e 31 de maio para o alumando de 1º de Primaria
1, 2 e 3 de xuño para o alumando de  2º de Primaria
4, 7 e 8  de xuño para o alumando de 3º de Primaria
9, 10, 11 de xuño para o alumnado de 4º de Primaria
14, 15 e 16 de xuño para o alumnado de 5º de Primaria.
 
O alumnado de 6º de Educación Primaria deberá presentar a súa solicitude no IES.
 
A solicitude será única  por familia  do alumando  que estea admitido no mesmo centro docente para o curso 2021/22, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. 
 
Aquelas familias que teñan fillos ou fillas en diferentes niveis educativos poderán escoller o día que mellor conveña.
 
MODALIDADES:
 
* Participación no fondo solidario de libros de texto: 3º e 4º de Educación Primaria.- O alumnado matriculado en 5º e 6º de Primaria, cursos incluídos no proxecto educación dixital (EDIXGAL) no curso 2021/22 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto.
 
* Axudas para adquirir libros de texto: 1º e 2º de Educación Primaria.
 
* Axudas para adquirir material escolar: todo o alumnado  que curse no 2021/22 Educación Primaria.
 
REQUISITOS
Ter entregado os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 2020/2021 antes do 19 de xuño, excepto o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria.
Compromiso de conservar os libros de texto en bo estado.
A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario e das axudas para a adquisición de material escolar.
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
 
 • Fotocopia do libro de familia e orixinal para cotexar os datos.
 • Nos casos en que non teñan libro de familia ou non reflicta a situación a 31 de decembro do 2019, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros:
 1. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia.
 2. Cerificado ou volante de convivencia.
 3. Infome dos servizos sociais.
 • Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.
 • Certificado acreditativo do grao de discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.
 • Copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta desta, do certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante correspondente ao exercicio 2019, cando non autorice a consulta telemática.
 • Violencia de xénero. Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, no caso que corresponda.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volente de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titores carezan de DNI ou NIE

 

ASIGNACIÓN DE LIBROS E CONTÍA DAS AXUDAS


 A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos de 3º e 4º de EP que estean dispoñibles no fondo solidario do centro efectuarase:

a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.

b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto.

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros de texto.

A contía das axudas para adquirir libros de texto será:

a) Para o alumnado de 1º e 2º de EP:

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.

Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €.

Axuda para material escolar.

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP  con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda. 

MÁIS INFORMACIÓN:

SE NECESITAS SABER COMO CALCULAR A RENDA PERCÁPITA  OU CANTOS SON OS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR: PINCHA AQUÍ

 

LETRAS GALEGAS

Este ano para conmemorar o día das Letras Galegas o alumnado recitou uns poemas moi especiais.

 

INTEMPERIOME - XELA ARIAS - 9788491218944

 

Aquí tedes as súas gravacións:

4º A de EI

4º B de EI

5º de EI

6º de EI

POEMA 1ºA

POEMA 1ºB

POEMA 2ºA

POEMA 2ºB

POEMA 3ºA

POEMA 3ºB

POEMA 3ºC

POEMA 4ºA

POEMA 4º B

POEMA 5ºA

POEMA 5ºB

POEMA 6ºA

POEMA 6ºB

POEMA 6ºC

 

 

 

 

 

 

ROCÓDROMO

Hoxe comezamos a utilizar unha nova zona de xogo no patio cuberto. Un rocódromo lateral de 9 metros de lonxitude.

ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2021/2022

                                   

 

 

      PRAZO DE PRESENTACIÓN   DO 1 AO 20 DE MARZO

VISITA VIRTUAL AO CENTRO, PINCHA AQUÍ

                                 

O CENTRO

 

 

COÑECE A FORMA DE TRABALLAR EN EDUCACIÓN INFANTL 

 

 

 

CONSULTA AQUÍ AS VACANTES DO CENTRO 

Normativa reguladora do proceso de admisión:

Orde do 12 de Marzo de 2013 (DOG do 1 de marzo de 2013)

 

Orde do 25 de Xaneiro de 2017 ( DOG   do 1 de febreiro do 2017)

 

Orde do 18 de Decembro de 2020 pola que se modifica a orde anterior ( DOG do 22/12/2020)

 

Documentación  a presentar co impreso de admisión:

 Fotocopia do libro de familia (traer o orixinal para compulsar)

 Fotocopia do DNI dos dous proxenitores, se non autorizan a consulta telemática dos datos de identidade.

 Solicitude de admisión. Anexo II (podes descargala aquí)

                                                                                                                            

Támen se pode cubrir a  solicitude de admisión a través da web no seguinte enlace.  

Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo que escollan para o seu fillo ou filla en primeiro lugar.

Consulta  o manual para facer a solicitude de admisión na web.

 

Importante:

1ª. Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicita praza en primeiro lugar. A súa infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2ª. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3ª. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO

 

APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR DO CEIP CHANO PIÑEIRO

Segundo o artigo 9.3.i do decreto 254/2012, do 13 de decembro ( DOG do 26 de decembro) o

Consello Escolar do CEIP CHANO PIÑEIRO de Gondomar, determina que o criterio complementario

do noso centro, que se valorará cun punto máis na valoración definitiva é o seguinte:

UBICACIÓN DO DOMICILIO FAMILIAR NAS PARROQUIAS DE GONDOMAR,  MAÑUFE OU VILAZA.

MODIFICACIÓN DAS RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Estimadas familias:

Como sabedes a estrada que  baixa polo Pazo do Conde (R/ Pousada) está en mal estado, supoñendo un risco o paso continuo do transporte escolar.

A dirección do centro, acordou, en colaboración coa empresa de transporte  LUGOVE e contando coa autorización do Servizo Territorial de Transporte, a modificación das rutas de trasporte 159 "MAÑUFE"  E 160 "ESTRADA".

O cambio implica a recollida do alumnado da parada de Estrada ás 8:10 h e o regreso do mesmo alumnado no transporte de Mañufe.

Con esta modificación conseguiremos que ningúnha ruta pase pola RÚA POUSADA.

Esta modificación manterase mentres non se arranxe a estrada e nos aseguren a seguridade do alumnado.

 

Unha aperta,

                  O Equipo Directivo

 

 

SOLICITUDE DE RESERVA

PRAZO DE SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA

     PARA ASISTIR AO IES AUGA DA LAXE                                

 DO 11 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO

       ( Para o alumnado de 6º de Primaria)

Ábrese o prazo para facer a reserva de praza para o vindeiro curso 2021-2022 para o alumnado que procede de centros adscritos.                        

Pasos a seguir:

1.-Imprimir a solicitude de reserva.

2.-Cumprimentar a solicitude. Recordar que ten que ser en letra lexible.

3.-Asinar a solicitude para a consulta dos datos da unidade familiar.

4.-Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital.

Podédes enviala polo alumnado  e enviarase un xustificante de entrega no centro. 


Solicitude de Reserva

Se precisades a solicitude impresa en papel  ou tedes algunha dúbida chamade ao centro en horario de secretaría ( De 9:10 a 9:50)

Aplicación Admisión Alumnado para facer a solicitude de xeito telemático.

O alumando que non queira facer reserva de praza no IES AUGA DA LAXE deberá presentar  a solicitude de admisión,  no centro que elixa para cursar a ESO, do 1 ao 22 de Marzo.

ACTUACIÓNS DE NADAL 2020

Tras un ano complicado e diferente non queremos deixar de desexarvos un  bo Nadal e un próspero ano 2021.

Esperamos que vos gusten as postais virtuais que fixeron os vosos fillos e fillas con moito esforzo e agarimo.

Podedes poñer a presentación en pantalla completa pinchando nos tres puntiños (abaixo a dereita)

RECOMENDACIÓNS DE LECTURA. BIBLIOTECA PAPORRUBIO

Xa está chagando o Nadal!

E con el, o equipo de biblioteca queremos achegarvos a vós e as vosas familias unhas ducias de libros para desfrutar dos días libres entre receitas, manualidades, plantas, cociña e experimentos. 

Con este agasallo queremos mandar os nosos millores desexos para todos vós nestas datas tan especiais.

Unha aperta

                          

                  PINCHA NA IMAXE PARA VER AS RECOMENDACIÓNS

ACTIVIDADES DO SAMAÍN

                                       

Este ano o alumnado do Chano  creou, polo Samaín unha morea de historias terroríficas.

 

Para que todos e todas as poidades disfrutar. Pincha nas imaxes para comezar a tremer de medo.....

Historias do alumnado de 3ºA

Historias do alumnado de 3ºB

 

Historias do alumando de 3ºC

Historias do alumnado de 5º de Primaria

 

Historia do alumnado de 6ºB

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut