Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA DURANTE O CURSO 2019 – 2020.

                                                       

1.- Normativa reguladora

 • Decreto 254/2012, do 13 de decembro,polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 12 de marzo do 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
 • Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

2.- Oferta de postos escolares:

 

CURSOS

POSTOS OFERTADOS

 

       INFANTIL

25

14

13

 

 

         PRIMARIA

4

7

3

21

5

0

 

3.- Centro de adscripción do CEIP Plurilingüe de Centieiras:

 • CPI a Xunqueira.

 

4.- Centro adscritos ao CEIP Plurilingüe de Centieiras:

 • CEIP de Sillobre.

 

5.- Calendario:

1-15 de febreiro

Reserva de praza. Cambio dun centro a outro ao que se esté adscrito.

Antes do 28 de febreiro

Publicación dos postos escolares vacantes.

1 - 20 marzo

Presentación de solicitudes de admisión de novo alumnado.

Antes do 25 de abril

Publicación da lista provisional de admitidos e non admitidos.

Antes do 15 de maio

Presentación das listas definitivas de admitidos e non admitidos.

20 – 30 xuño

Formalización da matrícula.

 

6.- Área de influencia do centro:

A zona de escolarización abrangue todo o Concello de Fene.

 

7.- Servicios complementarios que ofrece o centro:

 • Transporte escolar.
 • Comedor, xestionado pola ANPA.
 • Servizo de madrugadores, xestionado pola ANPA.
 • Actividades extraescolares (robótica, tenis, little chef, pintura…), xestionadas pola ANPA.

 

NOTAS INFORMATIVAS:

 • Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que solicita praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, si presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunícalo, ao mesmo tempo ao centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, si presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación das solicitudes de admisión.