Concurso-oposición para o acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres para o ano 2011

Ven, 08/04/2011 - 13:20

Xúntase a Orde do 8 de abril de 2011 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso  ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos  da Comunidade Autónoma de Galicia.

Solicitudes: A solicitude deberá efectuarse por internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no servizo relacionado máis abaixo, e deberá imprimirse a instancia que se presentará nalgún dos lugares previstos no número 3.5 desta convocatoria

Prazo de solicitudes: vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia