Lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega no concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

Mar, 11/06/2013 - 09:30

Xúntase a Resolución do 4 de xuño de 2013 da Dirección Xeral  de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista definitiva  dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega, nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.