Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proxecto de Orde pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares

Mér, 15/05/2013 - 16:00

Estado de tramitación: fase intermedia

Apertura do trámite de audiencia e información pública (artigo 42.3 e 5 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia)

Prazo para presentar proposicións ou suxestións: 7 días hábiles

Data de inicio do prazo: 15 de maio de 2013

Data de remate do prazo: 23 de maio de 2013

Dirección de correo electrónico á que deben dirixirse: sxcentros@edu.xunta.es

Teléfono de contacto: 981 546524