Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19

Mar, 03/11/2020 - 19:55

Xúntase a Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19.