Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Modificación parcial da Resolución 9 de maio de 2019 pola que se adxudican as axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, do 2019

Mér, 27/11/2019 - 09:47

Xúntase a Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 9 de maio de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de Galicia polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019.