Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas das axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG para o exercicio 2018

Lun, 10/09/2018 - 13:12

Xúntase a Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas das axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG para o exercicio 2018.

En relación coas solicitudes de axudas para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia, convocadas pola Orde do 4 de xullo de 2018 (DOG Nº 134, do 13 de xullo de 2018), a Secretaría Xeral de Universidades, de acordo co artigo 9 da citada Orde, publica a lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas mediante este anuncio na páxina Web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (http://www.edu.xunta.gal) e require as entidades solicitantes, para que nun prazo de dez días naturais (é dicir, do 11 ao 20 de setembro de 2018, ambos incluídos), formulen reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades, e acheguen a documentación necesaria.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se emenden as causas de exclusión, considerarase que a entidade solicitante desiste da súa petición nos termos establecidos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución arquivarase o seu expediente sen máis.