Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe provisional de cualificacións das probas das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación (2018)

Lun, 18/06/2018 - 11:41

Xúntase a Listaxe provisional de cualificacións ás probas convocadas pola Resolución do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación. (DOG 04/05/2018)

  • Poderanse presentar reclamacións contra as cualificacións provisionais o día 19 de xuño ante o presidente do tribunal avaliador, no centro onde se realizase a inscrición. Neste mesmo período, os centros remitirán á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través do correo electrónico sxapere@edu.xunta.es