Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia

Lun, 07/12/2015 - 08:40

Xúntase o Decreto 179/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia.