Relación definitiva de habilitacións concedidas e denegadas da provincia de Lugo

Ven, 19/11/2010 - 10:06

Xúntase a relación definitiva de habilitacións concedidas e denegadas da provincia de Lugo

Contra este resolución definitiva os interesados poderán interpoñer recurso de alzada, ante o Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo de UN (1) mes, contado desde o día seguinte da publicación, conforme co disposto na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e as súas modificacións.