Listaxe definitiva de cualificacións das probas convocadas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel

Ven, 12/06/2015 - 13:15

Xúntase a Listaxe definitiva de cualificacións das probas convocadas pola Resolución do 8 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel.