Parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade (curso 2015/2016)

Mar, 21/04/2015 - 08:50

Xúntase a Orde do 8 de abril de 2015 pola que nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2015/16 para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia.