Memorias das actividades do Consello Escolar de Galicia

O Consello Escolar de Galicia, coma órgano superior de consulta e de participación de todos os sectores afectados na programación xeral do ensino, publica estas memorias para dar conta das actividades desenvolvidas no seu seo a través de distintas sesións en pleno, comisión Permanente e outras comisións constituídas, especialmente na elaboración de ditames sobre textos legais, na presentación de propostas e na organización de actividades abertas á comunidade educativa en xeral.