Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proxecto de modificación da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga)

Xov, 01/08/2013 - 09:14

De conformidade coa regulación contida no título II da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación ao exercicio da potestade regulamentaria por parte da Administración e do Goberno de Galicia, ao abeiro do artigo 42 do referido texto legal, establécese un prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación no  portal, para que os interesados directamente ou a través das organizacións ou asociacións recoñecidas pola lei, que os agrupen ou representen, manifesten as  suxestións ou recomendacións que coiden oportunas a través do correo electrónico sxpl.secretaria@xunta.es

 

Menú Advertisement

Lingua galega

Sen términos