Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proxecto de orde do....de... de.... 2013, polo que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, en relación á exención da materia da lingua galega

Xov, 01/08/2013 - 09:02

De conformidade coa regulación contida no título II da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación ao exercicio da potestade regulamentaria por parte da Administración e do Goberno de Galicia, ao abeiro do artigo 42 do referido texto legal, establécese un prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación no  portal, para que os interesados directamente ou a través das organizacións ou asociacións recoñecidas pola lei, que os agrupen ou representen, manifesten as  suxestións ou recomendacións que coiden oportunas a través do correo electrónico sxpl.secretaria@xunta.es

 

 

Menú Advertisement

Lingua galega

Sen términos