Gastos de funcionamento dos centros públicos

Importes asignados aos centros públicos para gastos de funcionamento durante o ano 2019

 

 

Importes asignados aos centros públicos para itinerancias durante os anos 2018 e 2019

Nestes documentos relaciónanse os importes para o aboamento dos desprazamentos do profesorado itinerante para os anos 2018 e 2019 de acordo cos datos facilitados pola Subdirección Xeral de Persoal.

Na columna "Importe incluído en orzamento inicial" figuran as contías asignadas dentro dos gastos de funcionamento aos centros que o comunicaron antes do 31 de decembro do ano anterior.

Na columna "Importe tramitado como complementario" figuran as contías asignadas aos centros que o comunicaron despois da data indicada.

Para máis información sobre itinerancias: 981 544 482  -  itinerancias@edu.xunta.es