15015767

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

881867601 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal
881867638 CIFP Politécnico de Santiago
Latitude: 42.870291
Lonxitude: -8.555657
Rúa Rosalia de Castro, 133

15706, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
ZMP0066 Análises químicas
ZMP0069 Ensaios fisicoquímicos
ZMP0070 Ensaios microbiolóxicos
ZMP0074 Formación e orientación laboral
ZMP0065 Mostraxe e preparación da mostra
ZMP0067 Análise instrumental
ZMP0072 Calidade e seguridade no laboratorio
ZMP0075 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0071 Ensaios biotecnolóxicos
ZMP0068 Ensaios físicos
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0559 Formación e orientación laboral
ZMP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
ZMP0552 Sistemas informáticos e redes locais
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZMP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0555 Redes telemáticas
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
ZMP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións
ZSELE03 Automatización e robótica industrial
ZMP0963 Documentación técnica
ZMP0970 Formación e orientación laboral
ZMP0964 Informática industrial
ZMP0961 Sistemas de medida e regulación
ZMP0962 Sistemas de potencia
ZMP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos
ZMP0960 Sistemas secuenciais programables
ZSELE51 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación
ZMP5030 Análise forense en ciberseguridade industrial
ZMP5027 Ciberseguridade en proxectos industriais
ZMP5029 Redes de comunicacións industriais seguras
ZMP5031 Seguridade integral
ZMP5028 Sistemas de control industrial seguros
ZSMAM01 Deseño e amoblamento
ZMP0989 Deseño de carpintaría e moble
ZMP0986 Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble
ZMP0993 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0988 Instalacións de carpintaría e moblaxe
ZMP0985 Prototipos en carpintaría e moble