A linguaxe universal das instalacións artísticas

No CEIP de Fonte Escura, a arte é a fenda pola que pasa a luz dunha linguaxe universal, independentemente do sistema de comunicación empregado polo alumnado.
O CEIP de Fonte Escura descubriu as instalacións artísticas da man da asociación APAMP, para poder ofrecerlle ao seu alumnado un espazo tridimensional elaborado con distintos materiais, que. tras seren elixidos pedagoxicamente, pretenden provocar no seu alumnado a oportunidade de crear, experimentar, manipular e transformar a realizade que os rodea, podendo crecer a través desta experimentación no ámbito persoal, emocional e social.

Montse Cabezas Gómez
ceip.fonteescura@edu.xunta.gal
CEIP de Fonte Escura (Vigo - Pontevedra)

 

Quen somos?

O CEIP de Fonte Escura é un centro preferente de escolarización de alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA) e alumnado con discapacidade motórica (DM). Contamos con aulas mixtas en EI; primeiro, segundo e terceiro ciclo de EP; e con dúas aulas específicas.

Somos unha escola diversa e moi enriquecedora, e vivimos a inclusión desde a aula ata o patio, e incluso máis alá das paredes do centro, tratando de implicar o contorno. Para iso, é fundamental incrementar a implicación das familias e aproveitar os recursos multidisciplinarios que nos ofrecen.

 

Como traballamos?

O noso centro vertébrase desde metodoloxías activas, propias dunha escola inclusiva que dá resposta educativa ás necesidades específicas de apoio educativo de todo o noso alumnado: alumnado con necesidades educativas especiais, alumnado con situación socioeconómica desfavorecida (alumnado dun poboado xitano do noso contorno), alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo e alumnado de altas capacidades.

Para o pulso do proceso de ensino-aprendizaxe do noso alumnado, o recurso visual e manipulativo é imprescindible: para facilitar o acceso á información, para regular o seu estado anímico, para estruturar as actividades e facilitar os procesos de aprendizaxe de maneira autónoma; respectando o estilo de aprendizaxe e competencia de cada un, e para facilitar o seu desenvolvemento persoal.

Nestas metodoloxías activas, a arte representa unha canle de comunicación marabillosa, que lles permite interactuar e transformar o seu medio mais próximo, independentemente do sistema de comunicación empregado: linguaxe oral, sistema aumentativo e/ou alternativo de comunicación (SAAC); e incluso para o alumnado que aínda non ten un sistema de comunicación funcional. Aí está a maxia da arte e o regalo que se nos brinda como recurso.

Na nosa comunidade educativa, o recurso humano é fundamental. O noso equipo docente caracterízase polo seu compromiso responsable co noso alumnado e coas súas familias: ambos son os piares do noso traballo docente diario, acompañados sempre das nosas compañeiras coidadoras.

Neste compromiso, onde a actitude, a experiencia e a formación son os vértices que triangulan o noso labor docente, a formación in situ, recibida da man da asociación APAMP, foi e segue a ser un eixe fundamental na nosa andamiaxe educativa.

Da man de Ale e Silvi da asociación APAMP, levamos dous cursos aproveitando a oportunidade de traballar co noso alumnado a través das instalacións artísticas. Pintáronnos un novo lenzo no que traballar, mostrándonos un novo recurso de experimentación, expresión e transformación da realidade para todos e cada un dos nosos alumnos: desde educación infantil ata sexto de educación primaria, respectando as súas características individuais e estilos de aprendizaxe.

 

 

Que é unha instalación artística?

As instalacións son propostas artísticas que ofrecen un espazo de xogo que invita o alumnado a pensar, manipular e darlles novos significados aos obxectos que lles presentamos e que foron elixidos pedagoxicamente, para que poidan experimentar e crecer a través deles.

Tratase de provocar que cada alumno/a interactúe co material (dispoñer distintos obxectos nunha orde específica) para sentir e interpretar aquilo que os rodea

Estas «provocacións» invitan a tocar, explorar, transformar para volver construír dándolles novos significados a eses obxectos ou creando outros novos a partir deles.

 

Como traballamos coas instalacións artísticas?

En ambos os cursos, a liña de actuación foi similar. Tratarei de debuxar con máis detalle o reflexo da experiencia vivida coa primeira instalación artística e, no caso da segunda, farei un esquema gráfico para non estenderme demasiado.

Curso 2021/22: primeira instalación artística: Luces, cámara… acción

Como foi a súa preparación?

- A temática: retomamos a temática do proxecto anual do noso centro, o cine.

- Para a súa montaxe, solicitamos a colaboración das familias, pedíndolles que trouxesen material da casa, utilizando así material non utilizado. Enviamos unha solicitude de doazón/préstamo de varios materiais: cintas súper8, cintas VHS, cintas de casete; negativos de fotos; diapositivas antigas, lanternas, lámpadas de escritorio tipo «flexo».

Contamos coa colaboración das familias, cadaquén na medida das súas posibilidades, e xuntamos un material que xa en si mesmo era descoñecido para a maioría dos nosos rapaces, un material que era un descubrimento…

- A composición levárona a cabo as nosas compañeiras de APAMP, coa colaboración do noso porteiro vixiante.

Combináronse distintos materiais téxtiles, materiais reutilizados; xogando coa luz e creando distintos espazos para a experimentación.

 

 

- Descrición do desenvolvemento da actividade co alumnado:

 • Motivouse o inicio da actividade montada nun espazo distinto ao ámbito clase, cuns materiais novos e descoñecidos por moitos deles.
 • Xerouse un clima de tranquilidade, para experimentar sen présa e libremente, deixando a porta aberta á súa creatividade e á aprendizaxe por descubrimento.
 • Antes de iniciar as sesións, explicáronse «unhas sinxelas normas de uso do espazo»:

1. Falamos nun ton de voz baixo.

2. Non corremos.

3. Podemos manipular todo o que se atopa na instalación, pero sen lanzalo nin golpealo.

4. O rol do adulto debe ser de observador, e mediador só no caso de que sexa necesario.

 • Duración aproximada da sesión de experimentación: uns 20 min.
 • Temporalización: durante o segundo trimestre.
 • A participación foi por grupo clase: nese momento, grupos burbulla.
 • Proporcionamos fotos das primeiras sesións:

 

 Primeira sesión de primeiro-segundo de EP: experimentando

 

 • Unha vez finalizada a «sesión de experimentación», ofrecéuselle ao alumnado un espazo de conversa para expresar as súas vivencias: expresadas de forma oral ou gráfica.

 

Expresándose o grupo de terceiro-cuarto de EP

 

 • Para sesións sucesivas, fóronse engadindo distintos elementos para seguir experimentando nas novas instalacións que se foron creando e transformando, pois a instalación é un recurso en movemento, vivo:

- Tesoiras (no noso centro, con supervisión)

- Lanternas

- Desaparafusadores (no noso centro, con supervisión)

- Arxila negra e vermella para posibles novas creacións…

 

Seguinte sesión de quinto-sexto de EP: transformando

 

Primeira sesión de EI: transformando os obxectos e espazos

 

Todos os nosos nenos e nenas participaron das sesións nos seus grupos de referencia, cos mesmos materiais e nos mesmos espazos… Cadaquén ao seu ritmo e vivindo unha experiencia gratificante, creativa, motivadora e moi enriquecedora, no ámbito individual e grupal.

Curso 2022/23: primeira instalación artística: O circo

Como foi a a súa preparación?

- A temática: retomamos a temática do proxecto anual do noso centro, o circo.

- A composición levárona a cabo as nosas compañeiras de APAMP, coa colaboración do noso porteiro vixiante.

 

 

- Descrición do desenvolvemento da actividade co alumnado: a mesma secuencia narrada na instalación do cine:

 • Proporcionamos fotos das primeiras sesións:

 

Primeira sesión de primeiro-segundo de EP: experimentando

 

 • Para sesións sucesivas, fóronse engadindo distintos elementos para seguir experimentando nas novas instalacións que se foron creando e reconstruíndo, pois a instalación é un recurso en continua transformación:

- Bolsa con globos

- Lazos

- Tapóns

- Cintas

- Unha luz para intentar crear algún momento máis íntimo, se se estima oportuno.

 

 

Seguintes sesións de primeiro-segundo de EP: experimentando

 

Seguintes sesións de quinto e sexto de EP: experimentando

 

Que nos ofrece este traballo?

Durante estes dous cursos, tivemos a oportunidade de que todos e todas puidesen participar activamente das actividades propostas en harmonía: a posibilidade de que todos e cada un se desenvolvese persoal, emocional e socialmente, alimentando a súa motivación de logro e creatividade.

En definitiva, é un recurso que nos facilita partir da capacidade de cada un para responder ás súas necesidades específicas de apoio educativo. Por iso pretendemos continuar a nosa formación neste recurso pedagóxico tan adecuado para o noso alumnado.

Esa harmonía non sempre é doada de conseguir, porque se trata de «danzar con diferentes ritmos, pero coa mesma música…». Coas instalacións artísticas todas e todos podemos danzar, crecer e expresarnos en liberdade… cadaquén coas súas características individuais, co seu sistema de comunicación, «ao seu propio ritmo» de aprendizaxe, pero sen perder o «compás» do grupo de referencia.

Grazas ao noso equipo docente e non docente polo seu esforzo e dedicación; a APAMP; ás familias; e, como non, ao noso marabilloso alumnado pola a oportunidade que nos brinda día a día de aprender e medrar ao seu carón; e pola oportunidade de poder levar a cabo este proceso pedagóxico a través das instalacións artísticas, que son un regalo.

 

 

Sección: