Skip to Content

Engadir elementos a un menú

Estamos creando un menú e a hora de engadir elementos pídesenos unha ruta. ¿Que debemos poñer? Estamos facendo algo mal?. No curso anterior temos creado menús e non era necesario poñer este dato. Gracias pola axuda

Crear menús

Recordemos que facemos menús baseados en categorias para poder controlar o acceso aos contidos co Taxomony acces, e entón procederemos como segue:

1- Na Ruta : Administrar » Administración do contido>Engadir bocabulario
Creamos unha Categoría(bocabulario) + os seus termos
En cada termo indicamos o tipo de contido que se podería incluir (páxinas, libros, blogs,...)

2-Na ruta  Administrar » Construcción da páxina>Menús>Engadir menú

Engadimos un menú. que lle poñeremos (por facilidade) o mesmo nome que a categoría que creamos anteriormente.

Comprobamos que o menú está feito, e tamén que a categoría cos seus termos tamén aparece na mesma pantalla.

3-Editamos nesa mesma pantalla dos menús, a categoría e facemos o seu elemento pai, sexa o menú recien elaborado. É dicir, se creei o a categoría Prensa cos termos A voz, O Correo, O Pais, faremos que o elemento pai da categoría Prensa, sexa o menú Prensa.

4-Comprobaremos agora que efectivamente a Categoría Prensa está dentro do menú Prensa.

5-Na ruta Administrar » Construcción da páxina>Bloques, aparecerá o menú Prensa. Poñerémolo na rexión (lugar) da pantalla desexado e se todo foi ben, o bloque verase.

6-Na ruta Administrar » Mantenemento de usuarios>Taxonomy acces daremos os permisos aos roles de usuarios para que poidan ver ou editar o contido.

Unha vez editado os permisos, gardamos e

7-Na ruta Administrar » Mantenemento de usuarios>Control de acceso, simplemente abrimos e saimos gardando para confirmas permisos.

Resumo:
Creo categorías con termos, creo menú, fago que o pai da categoría sexa o menú creado anteriormente, publico o bloque xurdido e dou permisos.

Creación de menús

Empezamos este ano a traballar na creación da pax web e non acabo de entender a diferencia entre menú-categoría e bloque. ¿cales son os pasos a seguir para crear un novo BLOQUE? por exemplo, interesaríame que aparecese: ORIENTACIÓN Membros Atención Diversidade Eu sigo os seguintes pasos: 1) Administrar\administración contido\categoría\engadir termo: ORIENTACIÓN. 2) Administrar\construcción paxina\menús\Engadir menú ORIENTACIÓN. 3) Administrar\construcción paxina\bloques Especifico que ORIENTACIÓN Aparezca na parte dereita ou esquerda da pax en en dirección (node/add) ¿que fago mal?

Repetimos pasos para menús

1- Na Ruta : Administrar » Administración do contido>Engadir bocabulario
Creamos unha Categoría(bocabulario) + os seus termos
En cada termo indicamos o tipo de contido que se podería incluir (páxinas, libros, blogs,...)

2-Na ruta Administrar » Construcción da páxina>Menús>Engadir menú

Engadimos un menú. que lle poñeremos (por facilidade) o mesmo nome que a categoría que creamos anteriormente.

Comprobamos que o menú está feito, e tamén que a categoría cos seus termos tamén aparece na mesma pantalla.

3-Editamos nesa mesma pantalla dos menús, a categoría e facemos o seu elemento pai, sexa o menú recien elaborado. É dicir, se creei o a categoría Prensa cos termos A voz, O Correo, O Pais, faremos que o elemento pai da categoría Prensa, sexa o menú Prensa.

4-Comprobaremos agora que efectivamente a Categoría Prensa está dentro do menú Prensa.

5-Na ruta Administrar » Construcción da páxina>Bloques, aparecerá o menú Prensa. Poñerémolo na rexión (lugar) da pantalla desexado e se todo foi ben, o bloque verase.

6-Na ruta Administrar » Mantenemento de usuarios>Taxonomy acces daremos os permisos aos roles de usuarios para que poidan ver ou editar o contido.

Unha vez editado os permisos, gardamos e

7-Na ruta Administrar » Mantenemento de usuarios>Control de acceso, simplemente abrimos e saimos gardando para confirmas permisos.

Resumo:
Creo categorías con termos, creo menú, fago que o pai da categoría sexa o menú creado anteriormente, publico o bloque xurdido e dou permisos.forum | by Dr. Radut