Composición do departamento

O departamento de Bioloxía e Xeoloxía é un departamento unipersoal constituído polo profesor Uxío Formoso López.

Hora de atención a pais/nais: venres 10.20h-11.10h