Información xeral

Profesorado

Mª Luz Barreiro Otero, xefa do departamento, imparte a docencia en toda a etapa educativa: 1º, 2º, 3º e 4º de ESO. Tamén imparte Português (Materia de libre configuración do centro) en 1º.

Presentación da materia

  A materia de Lingua Galega e Literatura ten como finalidade o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado e está orientada aos seguintes aspectos:
-A aprendizaxe instrumental do idioma, por medio do traballo das catro capacidades básicas: entender, falar, ler e escribir de forma comprensiva.
-Capacidade para comunicarse correctamente nos distintos ámbitos de xeito oral e escrito.
-Comprensión da realidade sociolingüística de Galicia, adoptando unha actitude de aprecio cara á lingua e a súa aceptación social.

Os bloques de contidos tratados en todos os cursos son as técnicas de expresión escrita, a tipoloxía textual e as súas caraterísticas, a reflexión sobre a lingua (ortografía, puntuación, morfosintaxe, léxico-semántica), sociolingüística e a linguaxe literaria. Estes bloques son tratados en todos os niveis e analizados con máis profundidade segundo é máis elevado o nivel cursado. A aprendizaxe de todas estas cuestións forma parte dunha tarefa que ocupa toda a etapa educativa e esténdese máis alá. Por este motivo, esta é unha
materia de avaliación continua.

En canto ao estudo da literatura, en 1º e 2º da ESO trabállase a introdución aos textos literarios e ás súas características, así como á análise dos principais tipos de textos da literatura tradicional (contos, lendas, refráns, adiviñas...). En 3º e 4º da ESO analízanse os distintos períodos literarios, os textos e os autores máis destacados de cada período. En 3º, estúdase a literatura desde a Idade Media aos inicios do século XX (1916) e en 4º, a literatura do século XX e XXI.

A materia de Português céntrase na comunicación e nas competencias básicas de entender, ler, falar e escribir en portugués. Estas destrezas vanse traballar a partir de coñecementos lingüísticos e socioculturais, que posibiliten un manexo da lingua á vez que se aprenden contidos sobre a sociedade e a cultura dos países nos que se fala portugués. Neste sentido, saber portugués vai posibilitar a comunicación con millóns de falantes dos países que forman a lusofonía, como Brasil, Angola, Cabo Verde... e, sobre todo, con Portugal, o noso veciño máis próximo, acrecentando as posibles saídas laborais do noso alumnado, no futuro. Para estudar portugués non fai falta ter coñecementos previos do idioma, xa que se parte do nivel máis básico, mais os galegos xa non partimos totalmente de cero, senón que xa contamos cun coñecemento pasivo previo.

 

 Programacións

Programación didáctica para o 2018-2019

Abaixo aparece a información básica sobre as programacións.

AdxuntoTamaño
Información básica 1º ESO 2018-19.pdf309.51 KB
Información básica 2º ESO 2018-19.pdf293.92 KB
Información básica 3º ESO 2018-19.pdf335.87 KB
Información básica 4º ESO 2018-19.pdf336.07 KB
Información Portugués1º ESO 2018-19.pdf315.8 KB