Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Buzón SQR

BUZÓN DE SUXESTIÓNS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS (SQR)
         

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO

O obxectivo da implantación deste buzón é establecer o proceso de xestión de suxestións, queixas e reclamacións (SQR) recibidas de calquera membro da comunidade educativa co fin de dar resposta ás mesmas e de dispoñer dos datos cos cales facer unha posterior análise que permita identificar e establecer accións de mellora do centro.

Poderán recibirse SQR de:

  • Alumnos/as matriculados e as súas familias.
  • Persoal docente e de administradores e servizos do centro.
  • Empresas colaboradoras en FCT.

Existirá un formulario para as SQR e un buzón específico no que depositalas. O formulario pode atopalo neste documento e o buzón no cal depositalo está na planta baixa do instituto, ao carón da Secretaría.

A xestión do Buzón corresponderá ao Responsable de Calidade do centro, de habelo, e, no seu defecto, ao equipo directivo.

A xestión consistirá:

  • Recoller as SQR con periodicidade semanal, rexistralas e realizar unha primeira análise.
  • Determinar a persoa/grupo que realice a análise en detalle.
  • Responder aos propoñentes das SQR unha vez que a persoa/grupo dispoña mediante informe o tratamento e a resposta a dar. Esta resposta deberá producirse no prazo de dez días contados a partir da data de recollida da SQR.
  • Conservar os rexistros xerados.
  • Emitir un informe-resumo anual das SQR recibidas que será presentado ao Claustro e Consello Escolar.
     

O buzón físico encóntrase na planta baixa do instituto, fronte a a oficina de Secretaría.

Impreso SQR (pdf para imprimir e depositar no buzón de Secretaría)

 

 Formulario electrónico

 
   

Se considera que pode aportar unha idea para mellorar o noso funcionamento (Suxestión).

Se está insatisfeito con algún dos compromisos contraídos polo instituto (Queixa ou Reclamación).

Cumprimente o seguinte formulario e non se esqueza de premer en ENVIAR.