Criterios de avaliación e cualificación: Latín, Grego, Cultura Clásica.