TELÉFONO: 881 96 01 01

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS (2ª AVALIACIÓN)

En virtude das instrucións recibidas da Consellería de Educación o 27 de marzo, achéganse as aclaracións que se reflicten a continuación:

 • Os centros educativos debemos proceder  a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre, non sendo avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. Polo que o profesorado avaliará ao alumnado con aquelas anotacións, traballos e exames dos que dispoña ata a data do 13 de marzo.
 • A avaliación do alumnado formalizarase antes do vindeiro venres 3 de abril, estando as notas dispoñibles na plataforma Abalar Móbil a partir desa data.
 • Dado o confinamento ao que estamos sometidos, recoméndase descargar a aplicación Abalar Móbil no teléfono móbil que se facilitou ao centro cando se formalizou a matrícula. Pódese consultar unha guía e manual para a súa instalación no seguinte enlace: GUÍA ABALAR MÓBIL.
 • Todas aquelas familias que non puidesen conectarse coa aplicación, pregámoslles nolo comuniquen por correo electrónico ou telefonicamente para poder facilitarlles o boletín de notas mediante correo postal certificado.
 • Á volta das vacacións de Semana Santa delimitaranse oficialmente por parte da Consellería de educación os puntos a ter en conta ata o remate de curso. Mentres se alongue esta situación, o profesorado seguirá co traballo telemático (aula virtual, Edixgal, correo electrónico...) e avanzarase nos contidos curriculares. Resulta de gran importancia que as familias estean pendentes de que as/os súas/seus fillas/os seguen, na medida do posible, as tarefas que cada profesor/a lle encomenda, e que, ante algunha incidencia ou dúbida que puidesen ter, se poñan en contacto co centro a través de calquera das canles dispoñibles e xa comentados en publicacións anteriores na páxina web.

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO (Medidas adoptadas ante a crise do coronavirus)

Todo o profesorado do Centro está a traballar na elaboración de materiais didácticos para garantir a atención ao alumnado e facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe. Recoméndase que estean pendentes das tarefas propostas ao alumnado durante este tempo de confinamento, e que calquera dúbida ou consulta que desexen facer, poderán enviala ao correo electrónico do centro, ou ben chamando aos teléfonos facilitados na anterior publicación.

As canles de comunicación do profesorado co alumnado son principalmente:

 • Plataformas didácticas da Consellería de Educación: Edixgal (1º e 2º ESO) e Aula virtual do centro.
 • Outros medios habilitados e facilitados polo profesorado con anterioridade.

INFORMACIÓN DO CENTRO DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O goberno determinou o estado de alarma o pasado domingo 15 de marzo, polo que o centro permanecerá pechado ata nova orde, suspendéndose polo tanto todas as actividades lectivas. Prégase estar pendente desta páxina web, así como do correo electrónico, pois serán os medios principais empregados para a comunicación das navidades que vaian xurdindo.

Durante este período, este centro traballará de forma telemática. Os trámites administrativos quedan suspendidos por orde do goberno, reanudándose os prazos de todos eles cando as autoridades correspondentes así o determinen.

Para calquera comunicación urxente, dúbida ou consulta que desexen facer estaremos sempre á súa disposición no correo electrónico do centro:

ies.cabo.ortegal@edu.xunta.es

Todas aquelas consultas que non poidan ser resoltas usando o correo electrónico, poderán ser resoltas chamando ao teléfono 881960101 de luns a venres de 10:00 a 13:00 horas. En casos de urxencia, e fóra de ese horario, pódese chamar a calquera dos seguintes teléfonos: 698148050 698148051.

COMUNICACIÓN: NOVAS INSTRUCIÓNS DA CONSELLERÍA

A Consellería de Educación vén de publicar unhas novas instrucións sobre a concreción das medidas a adoptar en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020. Estas novas instrucións veñen a completar, e nalgúns casos a modificar, determinados aspectos das xa publicadas no día de onte. 

 • Como novidade salientable engádese que a presentación de solicitudes de admisión finalizará unha semana despois do reinicio das clases.
 • Suspéndense as actividades lectivas, así como as viaxes de estudos, excursións ou calquera outro tipo de desprazamento de grupos de alumado, dende o vindeiro luns 16 de marzo.
 • O profesorado garantirá, por medios telemáticos (correos electrónicos, aulas virtuais, EDIXGAL, páxina web...), programar diferentes actividades relacionadas cos contidos curriculares para o alumnado, das cales fará seguimento e sen ter estas carácter avaliable.
 • Prestarase especial atención ao alumnado de 2º de Bacharelato.

Pódese consultar o texto íntegro destas novas instrucións no seguinte enlace: NOVAS INSTRUCIÓNS.

Dado que as presentes instrucións teñen carácter provisional, e poden ser modificadas en atención á evolución da pandemia, calquera modificación das memas realizarase coa maior inmediatez a través da web do centro e mediante o envío de correos electrónicos ás familias.

COMUNICACIÓN: SUSPENSIÓN DAS ACTIVIDADES LECTIVAS

Unha vez recibido o comunicado oficial da Consellería de Educación, confírmanse as medidas a adoptar en todos os centros de ensino, en relación coa  pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020:

 • Suspensión das actividades lectivas, así como as viaxes de estudos, excursións ou calquera outro tipo de desprazamento de grupos de alumado, dende o vindeiro luns 16 de marzo.
 • O profesorado tentará, por medios telemáticos (correos electrónicos, aulas virtuais, EDIXGAL, ...), programar diferentes actividades relacionadas cos contidos curriculares para o alumnado, das cales fará seguimento e sen ter estas carácter avaliable.

Pódese consultar o comunicado íntegro da Consellería de Educación no seguinte enlace: MEDIDAS A ADOPTAR (COVID-19)

Pregamos estar atentos á páxina web do centro, pois manterase actualizada con todas as novas que vaiamos recibindo ao respecto.

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2020-2021

PRAZO DE ADMISIÓN DO 1 AO 20 DE MARZO

O alumnado de nova incorporación que desexe solicitar praza para o próximo curso no IES  Cabo Ortegal, pode realizar a solicitude dunha das seguintes formas:

Dixitalmente mediante o seguinte enlace: ADMISIÓN ALUMNADO

 • (entre o 1 e o 20 de marzo)
 • Presencialmente entregando toda a documentación pertinente no IES Cabo Ortegal (como o último día do prazo de admisión, 20 de marzo, o centro permanecerá pechado por ser día non lectivo, poderase entregar a documentación tamén o luns 23 de marzo).

BENVIDA Á WEB DO

          

                     

 

 

3ºEA e 3ºEAdes CHARLA DISLEXIA

12/03/2020 10:25
12/03/2020 11:15

O xoves 12 de marzo de 10:25 a 11:15 horas o alumnado de 3ºESO A e 3ºESO Ades ten unha charla sobre dislexia impartida Elena Balado Aneiros, alumna de 4ºESO A.

1ºESO CHARLA DISLEXIA

11/03/2020 13:10
11/03/2020 14:00

O mércores 11 de marzo de 13:10 a 14:00 horas o alumnado de 1ºESO ten unha charla sobre dislexia impartida Elena Balado Aneiros, alumna de 4ºESO A.

2ºBAC CHARLA DISLEXIA

10/03/2020 10:25
10/03/2020 11:15

O martes 10 de marzo de 10:25 a 11:15 horas o alumnado de 2ºBAC ten unha charla sobre dislexia impartida Elena Balado Aneiros, alumna de 4ºESO A.

2º ESO A: OBRADOIRO BATUCADA

09/03/2020 16:50
09/03/2020 17:40

O luns 9 de marzo de 16:50 a 17:40 horas, o alumnado de 2º ESO A asiste a un obradoiro de Batucada impartido por membros da Batería do Cariño

4ºEA e 4ºEB CHARLA DISLEXIA

09/03/2020 16:50
09/03/2020 17:40

O luns 9 de marzo de 16:50 a 17:40 horas o alumnado de 4ºESO A e 4ºESO B ten unha charla sobre dislexia impartida Elena Balado Aneiros, alumna de 4ºESO A.

2º ESO A DES e 2º PMAR: OBRADOIRO BATUCADA

09/03/2020 16:00
09/03/2020 16:50

O luns 9 de marzo de 16:00 a 16:50 horas, o alumnado de 2º ESO A DES e de 2º PMAR asiste a un obradoiro de Batucada impartido por membros da Batería do Cariño

CANCELADO 1º e 4º ESO A DES: OBRADOIRO BATUCADA

09/03/2020 12:20
09/03/2020 13:10

O luns 9 de marzo de 12:20 a 13:10 horas, o alumnado de 1º e 4º ESO que cursa Obradoiro musical e Música, asiste a un obradoiro de Batucada impartido por membros da Batería do Cariño

1ºBAC CHARLA DISLEXIA

09/03/2020 12:20
09/03/2020 13:10

O luns 9 de marzo de 12:20 a 13:10 horas o alumnado de 1º BAC ten unha charla sobre dislexia impartida Elena Balado Aneiros, alumna de 4ºESO A.

 

2ºESO e 2ºPMAR CHARLA DISLEXIA

09/03/2020 10:25
09/03/2020 11:15

O luns 9 de marzo de 10:25 a 11:15 horas o alumnado de 2ºESO e 2ºPMAR ten unha charla sobre dislexia impartida Elena Balado Aneiros, alumna de 4ºESO A.

1º e 2º BAC: FEIRA DE ORIENTACIÓN

04/03/2020 08:30
04/03/2020 14:00

O alumnado de 1º e 2º de BAC realiza unha visita á Feira de Orientación que se vai a celebrar en Ferrol o 4-3-20 de 08:30 a 15:00 horas

3º e 4º ESO e 1º e 2º BAC: TEATRO EN LUGO

02/03/2020 10:10
02/03/2020 19:00

O alumnado de Cultura Clásica de 3º de ESO, o de 1º BAC de Literatura Universal e o de Latín de 4º de ESO e de 1º e 2º de BAC asiste a aunha representación teatral en Lugo o luns 2 de marzo de 10:10 a 19:00 horas

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2020-2021

Unha vez finalizado o prazo para solicitar a reserva de praza para o vindeiro curso académico 2020 - 2021, todo o alumnado procedente do centro adscrito de primaria e que presentou a súa solicitude dentro do prazo establecido, ten praza para cursar o 1º curso da ESO. Así mesmo, todos os alumnos e alumnas que cursan estudos na actualidade no IES Cabo Ortegal, teñen garantida a súa permanencia. (As listaxes do alumnado con praza para o próximo curso están expostas na administración do centro).

Entre o 1 e o 20 de marzo ábrese o prazo de admisión para todo aquel alumnado que non se atope nas dúas circunstancias anteriores.

Recórdase tamén que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión, é dicir, antes do 1 de marzo.

 

FESTIVAL DE ENTROIDO

21/02/2020 09:00
21/02/2020 13:30

Outo ano máis o IES Cabo Ortegal e a ANPA Beiramar convocan a toda a comunidade educatina a participar no Festival e Concurso de Entroido que se vai a celebrar o venres 21 de 09:00 a 13:00 horas. Tamén haberá degustación de chaolas con chocolate para rematar a xornada. Os 1º e 2º premiados do concurso terán como premio unha cea a celebrar nun restaurante da zona o mesmo venres 21.

4º ESO E 1º HMC: VISITA Á CIDADE DA CULTURA

14/02/2020 00:30
14/02/2020 20:00

O alumnado de 4º ESO e de 1º BAC que cursa HMC realiza unha visita á Cidade da Cultura de Santiago de Compostela de 08:30 a 20:00 horas o venres 14 de febreiro de 2020

3º ESO A e ADES: ECOTONO

14/02/2020 10:25
14/02/2020 12:05

O alumnado de 3º ESO A e Ades realiza unha saída á praia o venres 14 de febreiro de 2020 de 10:25 a 12:05 horas

1º e 2º ESO ACTIVIDADE NA PISCINA MUNICIPAL

13/02/2020 11:15
13/02/2020 14:00

O alumnado de 1º ESO A e parte do de 2º ESO A realiza unha actividade na piscina municipal o xoves 13 de febreiro de 2020 de 11:15 a 14:00 horas

2º ESO ACTIVIDADE NA PISCINA MUNICIPAL

06/02/2020 11:15
06/02/2020 14:00

O alumnado de 2º A e 2º PMAR realiza unha actividade na piscina municipal o xoves 6 de febreiro de 2020 de 11:15 a 14:00 horas

1º ESO ACTIVIDADE NA PISCINA MUNICIPAL

04/02/2020 09:20
04/02/2020 12:05

O alumnado de 1º ESO A realiza unha actividade na piscina municipal o martes 4 de febreiro de 2020 de 09:20 a 12:05 horas

 

3º e 4º ESO e 1º e 2º BAC: TEATRO EN FRANCÉS NA CORUÑA

24/01/2020 08:30
24/01/2020 16:30

O alumnado de 3º e 4º de ESO e de 1º e 2º de BAC que cursa Francés asiste a unha representación teatral en A Coruña o venres 24 de xaneiro de 2020 de 08:30 a 16:30 horas

1º e 2º ESO: TEATRO EN FRANCÉS EN FERROL

23/01/2020 08:00
23/01/2020 13:45

O alumnado de 1º e 2º de ESO que cursa Francés asiste a unha representación teatral en Ferrol o xoves 23 de xaneiro de 2020 de 08:00 a 13:45 horas

2ºA e PMAR: CHARLA ASFEDRO

16/01/2020 10:25
16/01/2020 12:05

O alumnado de 2º A e PMAR ten unha charla sobre Habilidades Sociais a cargo de ASFEDRO o xoves 16 de xaneiro de 2020 de 10:25 a 12:05 horas

3ºESO A e Ades: CHARLA ASFEDRO

16/01/2020 10:25
16/01/2020 10:25

O alumnado de 3º ESO A e Ades ten unha charla sobre Prevención de drogodependencias a cargo de ASFEDRO o xoves 16 de xaneiro de 2020 de 10:25 a 12:05 horas.

4º ESO FERVENZA DO BELELLE e CHARLA EN FERROL

15/01/2020 08:30
15/01/2020 14:00

O alumnado de 4º ESO participa nunha charla en Ferrol de 08:30 a 14:00 horas o mércores 15 de xaneiro de 2020

Distribuir contido