Skip to Content

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO CURSO 2019-2020

 


Calendario de exames

setembro 2020


 

As probas correspondentes á convocatoria extraordinaria de setembro terán lugar os días 1 e 2 de setembro.

As data e horas de celebración das probas de cada unha das materias aparecen nos arquivos adxuntos para cada nivel:

 

 

IMPORTANTE: As probas da convocatoria extraordinaria serán presenciais se as autoridades sanitarias o permiten. En caso contrario, as probas realizaranse de xeito telemático mantendo o calendario fixado. Calquera modificación ao respecto publicarase na páxina web.

 

Xefaturas de Estudo de diúrno e adultos

Listaxes de Admitidos e Excluídos Fondo Libros ESO. Curso 2020-2021

Publicadas NO TABOLEIRO DO IES E NA APLICACIÓN FONDO LIBROS as listaxes provisionais de admitidos e excluídos nas axudas aos libros de texto.

 

 

A secretaría do Centro.

Aviso importante sobre as probas ABAU

 

Información sobre a realización

das probas ABAU


 

O alumnado do IES As Telleiras realizará os exames de acordo á seguinte información:

Lugar: Facultade de Humanidades e Documentación.

Aulas: 1.1, 1.2 e 1.3.

Situación: primeiro andar do edificio.

Acceso ás aulas: porta principal do edificio.

Saída das aulas: porta traseira esquerda do edificio.

Circulacións permitidas dentro do edificio (estarán debidamente sinalizadas):

-->  acceder ás aulas desde o exterior

-->  abandonar o edificio desde as aulas

--> acceder aos aseos

 

IMPORTANTE: Para garantir un acceso ordenado ao edificio e un distanciamento axeitado, prégase estar nas inmediacións da porta de acceso con antelación suficiente (15 minutos).

 

 

A Dirección

Libros de texto para o curso 2020-21


Libros de texto

Curso 2020-21


 

Na táboa seguinte recóllense enlaces ás listas de libros de texto correspondentes a cada curso.

Nivel
Libros de texto para 1º ESO
Libros de texto para 2º ESO
Libros de texto para 3º ESO
Libros de texto para 4º ESO
Libros de texto para 1º de Bacharelato
Libros de texto para 2º de Bacharelato

 

A Dirección

Matrícula Xullo Curso 2020-2021 -- ESO e Bacharelato


Matrícula Xullo 2020

ESO e Bacharelato


 

Nivel Data Hora
1º ESO   6 de xullo  
 De 09:00 a 14:00 h 
2º ESO  3 de xullo De 09:00 a 14:00 h
3º ESO  2 de xullo De 09:00 a 14:00 h
4º ESO  1 de xullo De 09:00 a 14:00 h
1º de Bach  7 e 8 de xullo De 09:00 a 14:00 h
2º de Bach  9 e 10 de xullo De 09:00 a 14:00 h

O alumnado procedente doutros centros matricularase nas mesmas datas, e recollerá o sobre de matrícula na conserxaría.

 

A Dirección

Reclamación ás cualificacións de ESO, ESA, FPB e 1º BACHARELATO

 


Reclamación ás cualificacións de

ESO, ESA, FPB e 1º BACHARELATO


 

O alumnado de ESO, ESA, FPB e o primeiro curso de Bacharelato poderá reclamar contra as cualificacións finais obtidas na convocatoria ordinaria os días 25 e 26 de xuño, de 09:00 a 14:00 h entregando a solicitude de reclamación, dirixida á Xefatura de Estudos.

O impreso de solicitude estará dispoñible na conserxaría do Centro.

 

Notificación de resolución de reclamacións

A Xefatura de Estudos entregará as notificacións das resolucións aos/ás interesados/as ou representantes legais o día 29 de xuño ás 13:00 horas. O alumno ou alumna, ou os seus representantes legais, dispoñen dun prazo de 48 horas desde a notificación da resolución para solicitar no centro por escrito que a dirección remita o expediente de reclamación ante o Xefe do Departamento Territorial de A Coruña.

A solicitude será presentada na secretaría do centro dende o martes 30 de xuño até as 13:00 h do mércores 1 de xullo.

 

 

A Dirección

AVISO IMPORTANTE 2º ESO DEVOLUCIÓN ORDENADORES

 


AVISO IMPORTANTE PARA 2º ESO

DEVOLUCIÓN DE ORDENADORES


 

No caso do alumnado de 2º ESO, os proxenitores devolverán ao centro os ordenadores EDIXGAL e asinarán a entrega o martes 23 de xuño de 2020 no horario previsto:

HORA GRUPO
16:30-17:15 2º ESO A
17:15-18:00 2º ESO B
18:00-18:45 2º ESO C
18:45-19:30 2º ESO D

 

Lembramos que é obrigatorio o uso de máscara.

 

A Dirección

ENTREGA DE NOTAS E DEVOLUCIÓN DE LIBROS

 


 

ENTREGA DE NOTAS E DEVOLUCIÓN DE LIBROS

 


 

O martes 23 de xuño de 2020 os titores entregarán presencialmente os boletíns, sobres de matrícula e farán a recollida de libros pendentes de devolución na aula de referencia para cada grupo co horario que figura no seguinte cadro. No caso de 2º ESO, ademais recollerase tamén o ordenador EDIXGAL (ordenador, cargador, funda, punteiro e caixa).

Será obrigatorio o uso de máscara, en caso de que algún alumno ou alumna non dispoña dela, o centro proporcionaralle unha.

 

MARTES, 23 de xuño de 2020

 

HORAS GRUPOS
10:30-11:00 1º ESO A 1º BACH A
11:00-11:30 1º ESO B 1º BACH B
11:30-12:00 1º ESO C 1º BACH C
12:00-12:30 3º ESO A 1º BACH D
12:30-13:00 3º ESO B 1º BACH ADULTOS
13:00-13:30 3º ESO C ESA / FP BÁSICA

 

HORAS

GRUPOS

16:30-17:15 2º ESO A 4º ESO A
17:15-18:00 2º ESO B 4º ESO B
18:00-18:45 2º ESO C 4º ESO C
18:45-19:30 2º ESO D
 

 

A Dirección

Aviso da biblioteca -- COVID-19

 


BIBLIOTELLEIRAS

XUÑO 2020

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN NA BIBLIOTECA POR MOR DA COVID-19


 

Resolución, do 22-05-2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería.

13. Uso da biblioteca

13.1 A biblioteca terá un aforo máximo de 15 alumnos. Excepcionalmente, se é posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condicións de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado.

O responsable de biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.

13.2 O equipo de biblioteca sinalizará as mesas e outros postos de traballo que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles.

Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.

13.3 O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 14 días antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a situación excepcional.

13.4. Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.

 

A Bibliotelleiras e a Dirección do centro informan da adopción de medidas que garantan que no curso 2020-21 a nosa biblioteca sexa un lugar seguro e libre de riscos para os seus usuarios e usuarias.

Medidas relacionadas co acceso e o uso dos espazos (salas de préstamos, salas de lectura, sala de ordenadores):

 - Seguiranse en todo momento as normas de seguridade e hixiene establecidas.

     · Debe facerse uso de máscaras.

     · Respectarase a distancia de dous metros de seguridade.

 - Os usuari@s utilizarán as entradas e saídas debidamente sinalizadas.

 - A biblioteca dispón de xel hidroalcohólico; deberá usarse ao entrar e saír.

 

Medidas relacionadas coa devolución de libros en préstamo:

O protocolo de devolución dos libros en préstamo consta dos seguintes pasos:

1.- Na conserxería do centro xa están dispoñibles as bolsas de plástico nas que se introducirán os libros.

2.- Os libros irán debidamente sinalizados.

3.- A continuación os libros depositaranse en caixas illadas nas dependencias da biblioteca. Alí pasarán 14 días de corentena, de acordo coas instrucións marcadas polas autoridades sanitarias, antes de volver aos andeis e quedar dispoñibles.

 

Rogamos a todos os usuarios e, en particular, ao alumnado e familias, que non esquezan devolver os libros en préstamo á Bibliotelleiras cando as condicións sanitarias o permitan, para que se complete a súa devolución definitiva coa súa introdución no programa MEIGA de Bibliotecas Escolares de Galicia.

É tarefa de toda a comunidade educativa ser responsable do control e coidado dos libros en préstamo; trátase de exemplares que deben manterse en condicións óptimas para o vindeiro curso. Neste sentido, cómpre sinalar a importancia de que todos os libros prestados regresen ao noso fondo bibliotecario, ao tempo que se traballan as competencias sociais e cívicas do alumnado.

 

Agradecemos de antemán a colaboración de todos e todas.

  

 Equipo da Bibliotelleiras

Admisión en ESO e Bacharelato (ensinanzas de diúrno). Curso 2020-2021

 


ADMISIÓN EN ESO E BACHARELATO

ENSINANZAS DE DIÚRNO        Curso 2020-2021


 

Todo o alumnado que presentou a súa solicitude de admisión para o curso 2020-2021 na ESO e Bacharelato no IES As Telleiras foi admitido.

 

Este alumnado pode formalizar a matrícula entre o 1 e o 10 de xullo. Na páxina web publicarase información sobre a documentación a entregar e as datas concretas para cada un dos cursos.

 

A Dirección

Distribuir contido


by Dr. Radut