Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

INGLÉS                          Administración e Finanzas   adultos

INGLÉS                       Xestión Administrativa adultos

Actividades de reforzo de inglés.
Textos, enlaces, cuestionarios e tarefas para a Xeografía de 2º de bacharelato.
Modelos de exames, directrices, textos e entrega de tarefas para o curso de historia de España de 2º de Bacharelato.

Operacións Administrativas de recursos humanos

Curso: 2019-2020

Profesor: Víctor Pérez

Réxime: Adultos

Curso do módulo de Atención á clientela de 2º de FPB Servizos administrativos

Comunicación e Atención á clientela

Curso: 2019-2020

Profesor: Víctor Pérez

Réxime: Ordinario

Materiais para traballar os contidos deste módulo de 1º CF Asistencia á Dirección

Comunicación e Atención á clientela

Curso: 2019-2020

Profesor: Víctor Pérez

Réxime: Adultos

Materiais e actividades

Módulo profesional: Xestión avanzada da información.

• Equivalencia en créditos ECTS: 7.

• Código: MP0663

• Duración: 157 horas.

 Este módulo profesional contén a formación necesaria para dotar o alumnado dos coñecementos para a posta en práctica dun proxecto dentro dunha empresa, así como a integración de diversas aplicacións de ofimática de cara a unha maior eficiencia nestas tarefas, e outras como a xestión das comunicacións.

Materiais para traballar os contidos deste módulo de 1º CF Administración e Finanzas

Este módulo contén a formación necesaria para realizar as actividades de apoio administrativo no ámbito fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade.
Este módulo contén a formación necesaria para realizar as actividades de apoio administrativo no ámbito laboral.

Materiais complementarios para traballar os contidos deste módulo de adultos de 2º CF Xestión Administrativa

Materiais complementarios para traballar os contidos deste módulo de adultos de 2º CF Xestión Administrativa

Aula Virtual de Ciencias da Terra e do Medioambiente 2º de Bacharelato. IES As Fontiñas (Santiago).
Materiais e recursos didácticos, actividades interactivas e tarefas.

Curso Moodle de BIOLOXIA de 2º de Bacharelato. IES As Fontiñas (Santiago).
Materiais e recursos didácticos, actividades interactivas e tarefas.

Curso Moodle de XEOLOXÍA de 2º de Bacharelato. IES As Fontiñas (Santiago).
Materiais e recursos didácticos, actividades interactivas e tarefas.

Actividades de frances xeral e comercial para alumnado do CS de secretariado.
Secrétariat. Français L2. Niveau plus avancé.
Extr@ est une série composée de différents épisodes pour apprendre le français.

Material de traballo para o desenvolvemento do módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora no Ciclo Superior de Proxectos de Edificación (Réxime de Persoas Adultas)

Material  de traballo para o desenvolvemento do módulo de FOL do Ciclo Superior de Administración e Finanzas do Réxime Ordinario

Material para o desenvolvemento do módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL) do Ciclo Superior de Proxectos de Edificación do Réxime modular de persoas adultas.

Material para o estudo e traballo do alumnado co módulo de Formación e Orientación Laboral pendente do 1º curso do ciclo superior de Asistencia á Dirección e de Administración e Finanzas.

Material de traballo para o desenvolvemento do módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL) do ciclo medio de Xestión Administrativa do Réxime modular de persoas adultas.

Material de traballo para o desenvolvemento do módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL) do ciclo superior de Administración e Finanzas no Réxime modular de persoas adultas.

Módulo:Medicións e Valoracións
Ciclo: Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción
Módulo: Normas e Proxectos de Construción
Ciclo: Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción
Módulo: Proxectos de Edificación
Ciclo:Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción
Curso sobre accesibilidade no urbanismo
Módulo: Plans de Urbanismo
Ciclo: Desenvolvemento de Proxectos Urbanisticos e Operacións Topográficas
Información sobre o programa Erasmus no IES As Fontiñas.

Cuestionarios sobre os últimos temas de Ciencias Aplicadas I

Probando moodle con funcións


Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)