slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Modelos autorización recollida alumnado, dereitos de imaxe e xustificación faltas

Publícanse como arquivos adxuntos os permisos de recollida de alumnado, dereitos de imaxe e xustificación de faltas de asistencia.

Calendario escolar 20-21

Plan adaptación COVID CRA Oroso 20-21

Para o coñecemento de todas as familias do alumnado, publícase como arquivo adxunto o documento completo do Plan de adaptación do noso centro á situación COVID no curso  20-21.

Tamén vai incluido como arquivo adxunto o resumo deste documento, que detalla as normas máis importantes e a autoenquisa diaria de valoración

É unha obriga legal das familias coñecer estas normas e realizar diariamente a autoenquisa ao alumno/a antes de asistir á escola.

 

Servizos mínimos folga 10 de setembro 2020

O día 10 de setembro de 2020, das 00.00 ás 24.00 horas, está convocado o persoal docente e non docente dos centros educativos públicos e dos sostidos con fondos públicos de ensino non universitario de Galicia que comezan as actividades lectivas nesa data (infantil, primaria e educación especial) a unha folga.

Segundo o establecido na Orde que regula os servizos mínimos para esta folga, "A designación nominal do persoal que deberá cubrir os distintos servizos relacionados no número 1 deste artigo será feita pola dirección do centro respectivo e publicarase no taboleiro de anuncios do centro", polo que como documento adxunto publícanse a designación do persoal que cubrirá estes servizos mínimos.

Todas as escolas do noso CRA abrirán no horario habitual (09:30-14:30). 

 

Declaración responsable curso 20-21

Achégase como documento adxunto o modelo de declaración responsable establecido no Protocolo das Consellerías de Educación e Sanidade para o curso 20-21. Cada familia debe de asinar este modelo para entregar na súa respectiva escola o primeiro día de curso. Nas escolas haberá exemplares en papel, si ben é recomendable levalo impreso e asinado dende o domicilio, sempre que sexa posible.

O Protocolo anteriormente citado establece que : Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra”.

Moitas gracias.

Normas de inicio de curso 20-21

De cara ao inmimente inicio do curso escolar, publicamos como documento adxunto un documento co resumo das principais normas e medidas que serán de aplicación no noso centro dende o día 10 de setembro.

Este documento de centro está baseado no Protocolo editado polas Consellerías de Educación e Sanidade da Xunta de Galicia (tamén se achega como adxunto).

Estas normas e medidas son susceptibles de cambios, en función das diferentes instrucións das autoridades sanitarias e educativas. De ser o caso, informarase a todas as familias dos cambios que se produzan.

Para unha información máis detallada, cada titora celebrará unha reunión coas familias do seu alumnado mediante videoconferencia.

Moitas gracias.

Becas para estudos Concello de Oroso - Alumnado de Educación Infantil

O concello de Oroso ven de publicar a convocatoria de becas para o estudo dirixidas a alumnado de Educación Infantil e ESO.

Achégase como arquivo adxunto a convocatoria oficial. Para calquera trámite as familias interesadas deben de dirixirse ao Concello de Oroso.

PUBLICACIÓN PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 CURSO 20-21

A  Consellería de Educacion ven de publicar o Protocolo que se aplicacará no vindeiro curso 20-21. Este Protocolo completarase coas Instrucións de inicio de curso, que se publicarán en setembro.

Ambos documentos (Protocolo e Instrucións de inicio de curso) deben de ser concretados para cada un dos centros educativos, segundo as súas características.

O Protocolo está publicado na web: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31578

Como referencia xeral, pódese considerar o disposto no Protocolo, onde se recolle que "na etapa de Educación Infantil e na de Educación Primaria poderase optar pola alternativa de establecer grupos estables de aula, ata un máximo de 25 alumnos, que xunto ao titor/a poderán conformar Grupos de Convivencia Estable cuxos membros poden socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia interpersoal de forma estrita. Estes grupos de convivencia estable deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos, o que non faría necesario gardar a distancia interpersoal de 1 metro en aula".

Ademais desta disposición xeral, hai unhas consideracións especficas para o alumnado de Infantil e 1º e 2º cursos de Educación Primaria, que é a idade do alumnado do noso centro. Para estas idades, flexibilízanse as medidas de hixiene e traballoEntre outros aspectos, non será necesario o uso de mascarillas e permítense algunhas actividades en pequenos grupos.

Dado que aínda falta máis dun mes para recibir as Instrucións de inicio de curso (que estarán condicionadas pola evolución da situación actual ao longo do mes de agosto), na actualidade non é posible dar unha información máis detallada. A comezos de setembro, antes do inicio das clases, informaremos a todas as familias das medidas específicas que se aplicarán no curso 20-21. 

Para calquera consulta ou dúbida as familias do alumnado poden escribir por correo electrónico á seguinte dirección: cra.oroso@edu.xunta.gal

Saúdos.

Formalización de matrícula curso 20-21 -Alumnado 4º Infantil (3 anos)

O prazo de formalización de matrícula para o alumnado que comeza a súa escolarización no curso 20-21 en 4º de Educación Infantil (3 anos) abrangue do 1 ao 10 de xullo

As familias deben de entregar a seguinte documentación:

  • Anexo III e a folla de datos persoais do noso centro (lingua materna, datos médicos…). Esta documentación publícase como aquivos anexos a esta información (pódese traer impresa e asinada ou cubrila no centro educativo).
  • Certificación de convivencia do domicilio familiar (solicítase no Concello).
  • Dúas fotografías.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.
  • Fotocopia da cartilla de vacinas ou certificado médico de non ter enfermidades infecto-contaxiosas.

O centro educativo contactará telefonicamente coas familias do alumnado para asignarlles cita previa. A documentación entregarase na sede do CRA, en Vilarromarís.

 

 

 

 

Publicación listado libros de texto curso 20-21

Achégase como arquivo adxunto o listado de libros de texto para o curso 20-21.

Ademais destes libros, cada titora pedirá en setembro un listado de material para a aula.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer