CIRCULAR INFORMATIVA. Elección dos representantas de nais, pais ou titores/as legais do alumnado ao Consello Escolar